14 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31750

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2020 tarihli ve 31162 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Ek yerleştirme ile yerleşen öğrencinin, Üniversiteye ilk kaydının dönem başlamasından sonra olması halinde, ders kayıt, ders muafiyet, kayıt dondurma/izin ve derse devam durumlarında Üniversiteye ilk kayıt tarihi esas alınır. Konuya ilişkin duyurular Üniversitenin/birimin resmi internet sitesinde yayımlanır. Öğrenci bu duyuruları takip etmekle yükümlüdür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yandal programı, ilgili bölüm/anabilim dalının isteği, ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile kesinleşir ve bölüm/anabilim dallarının işbirliğiyle yürütülür. Herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrencilerden gerekli koşulları sağlayanlara, kendi lisans programlarına ek olarak sertifikaya yönelik bir yandal programı izleme imkânı verilir. Yandal programı ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Muafiyet istenen dersin kredi veya AKTS’nden herhangi birinin eşdeğer sayılacak dersin kredi veya AKTS’nden daha düşük olmaması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bitirme çalışması/ödevi/projesi, tez, seminer dersleri ile okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri çalışmalarının değerlendirilmesi ilgili yönetim kurulunun belirleyeceği esaslara göre yapılır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrenciler aşağıdaki derslerden bütünleme sınavına girebilirler:

a) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme şartlarını sağladıkları ve başarısız oldukları dersler.

b) Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme şartlarını sağladıkları halde yarıyıl/yıl sonu sınavına girmedikleri dersler.

c) Not yükseltmek amacıyla ortalamaya bağlı olarak DC harf notu ile başarılı oldukları dersler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üniversitenin harfle ilan edilen başarı notları ile ağırlık katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

100’lük

Başarı Notu

Harf Notu

Katsayı

Başarı Durumu

Not

Ortalamasına

Anlamı

90-100

AA

4,0

Başarılı

Katılır

Mükemmel

81-89

BA

3,5

Başarılı

Katılır

Çok İyi

73-80

BB

3,0

Başarılı

Katılır

İyi

66-72

CB

2,5

Başarılı

Katılır

Orta

60-65

CC

2,0

Başarılı

Katılır

Yeterli 

50-59

DC

1,5

Yarıyıl          Not

Ortalamasına ve Sınav Türüne Göre Başarılı/

Başarısız

Katılır

Şartlı Başarılı

(Tıp      ve      Diş

Hekimliği

Fakülteleri hariç)

40-49

DD

1,0

Başarısız

Katılır

Başarısız

30-39

FD

0,5

Başarısız

Katılır

Başarısız

0-29

FF

0,0

Başarısız

Katılır

Başarısız

0

D

0,0

Başarısız

Katılır

Devamsız

 

G

 

Başarılı 

Katılmaz

Geçer

 

K

 

Başarısız

Katılmaz

Kalır

 

S

 

Süren Çalışma

Katılmaz

 

 

M

 

Başarılı

Katılmaz

Muaf

”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(1) Üniversitenin kayıtlı öğrencileri, diğer yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci olarak öğrenim görebilecekleri gibi diğer yükseköğretim kurumlarının kayıtlı öğrencileri de Üniversitede özel öğrenci olarak öğrenim görebilirler. Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki dönem yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebinin ilgili bölüm başkanlığına yapılarak birim yönetim kurulunun görüşleri de değerlendirmeye alınmak suretiyle Üniversite Yönetim Kurulu tarafından verilen karar üzerine ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin devlet hastanesi veya devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifinin olması.”

“(3) Akademik takvimde belirtilen tarihe kadar yapılan özel öğrencilik başvuruları ilgili yarıyıl/yıl için, daha sonra yapılmış olan başvurular ise bir sonraki yarıyıl/yıl için değerlendirmeye alınır.”

“(10) Yükseköğretim Kurulunca program süresince özel öğrencilik süresi uzatılan öğrencilerin özel öğrenci olarak almış olduğu derslerin transferi ve intibakında program müfredatı esaslı değil, program yeterlilikleri esaslı bir intibak uygulanır. Öğrencinin almış ve başarılı olduğu tüm derslerin kredileri ile birlikte sayılarak uyum ve intibakının yapılarak mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisini sağladığında mezuniyet işlemi yapılır.

(11) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2020

31162