13 Şubat 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31749

YÖNETMELİK

Demiroğlu Bilim Üniversitesinden:

DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DEMİROĞLU BİLİM KARMER): Demiroğlu Bilim Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Demiroğlu Bilim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrenci adayları, öğrencileri ve mezunlarının mesleki ve kişisel becerilerini geliştirmek, uygulama konusunda yetkinlik kazandırmak ve geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

b) Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına kariyerlerini planlama konusunda destek vermek suretiyle Üniversite ve ülkemizin insan kaynakları potansiyelini ve performansını arttırmaya katkıda bulunmak.

c) Öğrencilerin işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders yapabilecekleri kurumlarla bağlantı kurmalarını sağlamak ve Üniversitenin mezunlarının iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda istihdam edilebilme imkanlarını araştırmak, öğrencileri bilgilendirmek.

ç) Üniversite adaylarına ilgi ve yetenekleriyle uyumlu ön lisans, lisans ve lisansüstü programları hakkında bilgi vererek öğrenci adaylarının bilinçli bir tercih yapmalarına yardımcı olmak ve Üniversitenin tercih edilebilirliğini arttırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversitenin öğrencilerine (ön lisans, lisans ve lisansüstü) ve mezunlarına yönelik kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin strateji, politika, proje, program ve organizasyon önerileri geliştirmek ve Rektörlüğe sunmak; onaylanan önerilerin uygulanmasına ilişkin faaliyetleri koordine ve kontrol etmek.

b) Üniversitenin öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bireysel kariyer planlama, iş arama, mesleki ve kişisel birikimlerini sunma konusunda gerekli yetkinlikleri kazandırma ve geliştirmeye yönelik eğitim faaliyetleri ile yayın faaliyetlerini gerçekleştirmek, koordine etmek ve desteklemek.

c) Kariyer faaliyetleri düzenleyen birimler, öğrenci kulüpleri, öğrenci konseyi  ile işbirliği ve koordinasyon içinde kariyer günleri ve benzeri etkinlikleri planlamak, düzenlemek veya destek vermek.

ç) Üniversitenin Mezunlar Derneği ve mezunlarının çalışmakta olduğu kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili bilgileri güncellemek. Bu amaçla işe yerleşme, eğitime devam, işveren ve mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgilerini sistematik ve kapsamlı olarak toplayıp değerlendirmek.

d) Merkezin programlarına ve hizmetlerine yönelik paydaşlar ve ilgili çevrenin ilgisini artırıcı çalışmalar yapmak.

e) Kariyer planlama ve geliştirme, iş alanları ve imkânları ile hedef kitlenin kariyer yönelim ve beklentileri gibi konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

f) Ulusal ve uluslararası alanda seminerler, kongreler, sempozyumlar düzenlemek.

g) Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, iş ve işyerleri ve benzeri ile ilgili Kariyer Geliştirme Bilgi Yönetim Sistemi oluşturmak ve işletmek.

ğ) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel yayını yapmak.

h) Üniversite ile iş hayatı arasında köprü kurarak işletmede mesleki eğitim, uygulamalı ders ve staj imkânlarını geliştirmek ve öğrencileri iş hayatı ile buluşturmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.

ı) Kariyer günleri, kariyer fuarları düzenlemek ve bu etkinliklere çeşitli kuruluşlarda görev yapan başarılı mezunların katılımını sağlamak.

i) Kariyer danışmanlığı konusunda çalışmalar yapan ulusal ve uluslararası kariyer merkezleri ile iletişim kurmak.

j) Yurt içi ve yurt dışı eğitim olanakları ile ilgili burs ve stajlarla ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmek.

k) Kariyer planlama ve geliştirme sürecini; Üniversiteye giriş öncesi, öğrencilik, mezuniyet sonrasını kapsayan ve aday, öğrenci, mezun, çalışan ve aileleri ile diğer paydaşları içerir bir bütünsel yaklaşımla ele alarak amaçlar doğrultusunda gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a)  Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak.

c) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimleri oluşturmak, bu birimlerin faaliyetlerini düzenlemek, koordine ve kontrol etmek.

ç) Mezunlarla ilgili Üniversite içi ve dışı kişi ve kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezin planlanan ve gerçekleştirilen faaliyetleriyle ilgili yıllık raporların hazırlanmasını sağlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarına ve kullanımına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayarak Yönetim Kurulunun onayından geçen raporları Rektörlüğe sunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda işin gerektirdiği diğer görevleri belirlemek ve yerine getirilmesini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmalar yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen sekiz üye olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kuruluna, Müdür başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Müdür gerekli gördüğünde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına uygun strateji, politika ve faaliyet planları oluşturmak, Rektörlüğün onayına sunmak; onaylanan strateji, politika ve faaliyet planlarının uygulanmasını takip ve temin etmek.

b) Yıllık çalışma planları ile dönem sonunda hazırlanan faaliyet ve bütçe raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulama sonuçlarını denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Merkezin Danışma Kurulu üyelerini Rektöre önermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili rektör yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulu önerisi üzerine Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az 7, en fazla 15 üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri.

b) Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinden üçü.

c) Öğrenci Konseyi başkanı.

ç) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri.

d) Konu ile ilgili çalışmalar yapan akademisyenler.

e) Kariyerle ilgili öğrenci kulüp temsilcileri.

(2) Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, her yıl en az iki kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personelce karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.