13 Şubat 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31749

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VE GEBZE TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİ ORTAK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; koordinatör Bingöl Üniversitesi bünyesinde, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; koordinatör Bingöl Üniversitesi bünyesinde, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi iş birliği ile kurulan Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6 ncı, 7 nci ve ek 43 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt çalışma grubu: Çalışma gruplarının kendilerine yardımcı olmak amacı ile özel uzmanlık gerektiren konularda Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturduğu grupları,

b) Ar-Ge çalışması: Merkez bünyesinde yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarını,

c) Çalışma grubu: Ortak Üniversiteler bünyesinde kurulan ve Merkezin amaçlarına uygun olarak belirlenen özel alanlarda ilgili üniversitedeki koordinasyon ve faaliyetlerinden sorumlu grubu,

ç) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

d) Koordinatör Üniversite: Bingöl Üniversitesini,

e) Merkez: Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Arıcılık ve Arı Ürünleri Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür: Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ğ) Ortak Araştırma Kurulu: Araştırmaların planlanması, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması ve araştırmaların izleme ve değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla Merkeze bağlı olarak çalışan her ortak Üniversiteden öğretim elemanlarının temsil edildiği kurulu,

h) Ortak Araştırma Planı: Merkez bünyesinde odaklanılan misyon çerçevesinde belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak için ortak Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ve teknolojik ilerleme adımlarına, insan kaynağı ve altyapı imkanları dâhil ihtiyaç duyulan disiplinler ve teknolojik yeteneklere ilişkin mevcut durum ve öngörülere, ortakların kaynak paylaşımı ve katkı düzeylerine yönelik 5 yıl süre ile planlamaları içeren dokümanı,

ı) Ortak Üniversiteler: Koordinatör Bingöl Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesini,

i) Ortaklık protokolü: Merkezin amaçları ve öncelikleri, ortaklığın tanımı, Merkezin fizikî alt yapısına ilişkin planlamaları, ortak insan kaynakları yönetimi, tarafların hak ve yükümlülükleri, işletim usulleri, mali ve ayni katkı oranları, fikri mülkiyet haklarının paylaşımına ilişkin çerçeve hükümlerin yer aldığı protokolü,

j) Ür-Ge çalışması: Merkez bünyesinde yapılacak ürün geliştirme çalışmalarını,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 ‒ (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili gerekli altyapıları kurmak ve bunların faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularda Ortak Üniversiteler ile iş birliği içerisinde eğitim, temel ve uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, teknoloji transferi, girişimcilik, danışmanlık ve ticarileştirme faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin imkânlarını ilgili kurullar tarafından belirlenen temel ilke ve kurallar çerçevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara hizmet verecek şekilde sunmak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında başta Ortak Üniversiteler olmak üzere özel sektör, yükseköğretim kurumları ve kamu kurumları ile iş birliği içinde projeler hazırlamak ve bu projeleri finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara sunmak, desteklenen projeleri yürütmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ulusal ve uluslararası kaynaklarla ve kendi gelirleriyle araştırma projeleri yürütmek.

e) Eğitim-öğretim faaliyetlerine araştırma faaliyetlerini aksatmayacak şekilde destek vermek.

f) Merkezde yürütülen faaliyetler sonucunda ortaya çıkan fikrî ve sınai mülkiyet haklarının alınması, korunması ve kullanım haklarının diğer özel ve tüzel kişilere verilmesi konularında gerekli tedbirleri almak, bu konularda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak.

g) Merkezde üretilen bilgi ve geliştirilen teknolojilerin ülke ekonomisine, sınai ve sosyal gelişmeye katkıda bulunacak ticari değerlere dönüşmesini sağlamak amacıyla ve ilgili kurulların onayıyla şirket kurmak ve/veya kurulmuş şirketlere ortak olmak.

ğ) Kullanıcılara, cihazların kullanımı ile laboratuvar güvenliği veya benzer konularda eğitim vermek.

h) Kalite güvence sistemi ve standartları, akreditasyon, çevre, etik ile ilgili mevzuata uygun olarak Merkez ve çalışanlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirlerini almak.

ı) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında yerli ve/veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ve Ortak Üniversitelerin mevcut mevzuat ve çıkarları doğrultusunda protokol, sözleşme ve/veya anlaşmalar çerçevesinde iş birlikleri yapmak.

i) Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, Ar-Ge ve yenilik fuarı düzenlemek veya düzenlenenlere katılmak.

j) Koordinatör ve diğer Ortak Üniversitelerin stratejik hedefleri doğrultusunda görev alanları ile ilgili çalışmalar yürütmek.

k) İlgili kurullarca Merkezin amaçları doğrultusunda hazırlanan vizyon, misyon ve stratejik hedefleri ile bu hedeflere ilişkin performans göstergeleri ve eylem planlarını hazırlamak ve ilgili yerlere göndermek.

l) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta faaliyet alanları ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 ‒ (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin bulunduğu bölgeye özgü arı ırklarının tespitini, ıslahını ve ıslah edilen ırk veya ırklardan damızlık arı üretimini sağlamak.

b) Arı hastalıklarının tanımlanması, tedavisi ve arı hastalıklarına yönelik ilaç ve ilaç hammaddelerini geliştirmek.

c) Arı ürünleri ve diğer doğal ürünlerden farklı alanlarda kullanılabilecek etken maddelerin üretimlerini yapmak ve ilgili etken maddelerinin kullanımıyla yeni fonksiyonel ürünler üretmek.

ç) Arı ürünleri ve doğal ürünlerden nanoenkapsülasyon teknolojisi kullanılarak güvenli gıda katkı maddeleri üretmek.

d) Arı ürünleri ve doğal ürünlerin tağşişine yönelik çalışmalar yapmak, yeni parametreler geliştirmek.

e) Arı ürünleri katkılı mikrobiyal starter kültürler üretmek.

f) Arı ürünleri ve doğal ürün katkılı hayvansal beslemede kullanılacak yemler geliştirmek.

g) Üreticilere yönelik teknolojik uygulamalar (e-eğitim, e-uygulama, e-satış, e-öğrenme, e-kovan, üretici üretim bilgileri ve benzeri) geliştirilmek ve uygulamak.

ğ) Bölgede mevcut coğrafi işaretli ürünler ile arıcılık ve doğal ürünlerin işaret işlemlerinin gerçekleştirilmesi, bununla birlikte ilgili ürünlerden endüstriyel alanda kullanılabilme potansiyeli yüksek ürünlere dönüştürülmesi için stratejiler geliştirmek.

h) Arıcılık, arı ürünleri, doğal ürünler ile ekonomik değeri yüksek diğer arı ürünleri ve doğal ürün katkılı ürünlerle ilgili çalışmalar yapmak.

ı) Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı ile Merkezin faaliyetleri kapsamında geliştirilecek tarımsal ve hayvansal ürünlerin tescillenmesi ve ticarileşmesine yönelik çalışmalar yapmak.

i) Merkez faaliyetleri kapsamındaki konularda arıcılık, arı ürünleri ve doğal ürünler alanlarında her türlü, eğitim, akademik, araştırma veya geliştirme faaliyetleri yürütmek.

j) Kamu ve özel kuruluşlara faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde danışmanlık ve teknik hizmetleri vermek.

k) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek; ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkıda bulunmak.

l) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak,  diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

m) Kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür faaliyetlere katkıda bulunmak.

n) Merkez faaliyetleriyle ilgili olarak Ortak Üniversitelerin imkânlarının tanıtımını yapmak.

o) Merkez faaliyetleri ile ilgili arşiv oluşturmak.

ö) Merkezin amaçları ile ilgili diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, arıcılık, arı ürünleri ve doğal ürünler alanlarında çalışan, Merkezin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak Koordinatör Üniversitenin kadrolu öğretim elemanları arasından Koordinatör  Üniversite Rektörü tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir.

(2) Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Müdürün istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Ortak Araştırma Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Yönetim Kurulu Başkanı olmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararların uygulamasını sağlamak.

e) Ortak Araştırma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıya başkanlık yapmak.

f) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak ve yürütmek, Ortak Üniversiteler ile çalışma grupları arasında koordinasyon ve denetimi sağlamak, Merkezin bütçe teklifini hazırlamak ve Merkez Yönetim Kuruluna ve Koordinatör Üniversite Rektörüne sunmak.

g) Merkez faaliyetlerinin, Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

ğ) Merkez ile ilgili eğitim-araştırma programlarını düzenlemek, araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

h) Araştırma altyapısında görev yapacak araştırmacı, teknisyen ve destek personeliyle ilgili sayı, nitelik gibi çalışmaları yaparak Yönetim Kuruluna teklif etmek.

ı) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgileri hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Çalışma grupları ve alt çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna teklifte bulunmak.

j) Merkezde yapılan bütün işlemlerin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğünü denetlemek.

k) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almak ve uygulamak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Merkezin faaliyetleri konusunda araştırma ve uygulama deneyimi bulunan Koordinatör Üniversitede görev yapan en fazla üç öğretim elemanı Müdürün teklifi üzerine Koordinatör Üniversite Rektörü tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir.

(2) Müdür tarafından belirlenecek Müdür yardımcılarından biri Müdürün olmadığı hallerde Müdüre vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aşamaz.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür yardımcılarının istifa etmesi veya altı aydan fazla bir süre görevi başında bulunmaması durumunda aynı usulle yeni bir Müdür yardımcısı görevlendirilir.

Müdür yardımcısının görevleri

MADDE 11 – (1) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Kendilerine bağlı birimlerin amaca uygun olarak yürüyüş ve işleyişini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Müdürün üstlendiği görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

c) Müdürün olmadığı durumlarda Müdüre vekâlet etmek.

ç) İlgili mevzuat hükümleri  çerçevesinde Merkezin faaliyetleri kapsamında Yönetim Kurulunun belirlediği ve Müdürün verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 12 – (1) Koordinatör Üniversitenin Rektörü tarafından görevlendirilen, birisi Rektör Yardımcısı olmak üzere iki temsilci, Müdür ve diğer Ortak Üniversitelerin Rektörleri tarafından görevlendirilen Merkezin faaliyet alanları ile ilgili konularla çalışmaları olan birer öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Koordinatör Üniversitenin Rektör Yardımcısı Yönetim Kuruluna başkanlık eder. Başkanın yokluğunda bu görevi Müdür yürütür. Toplantı Koordinatör Üniversite bünyesinde gerçekleştirilir.

(3) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyelik süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan daha uzun süre Üniversite dışında görevlendirilen üyelerin yerine süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı usulle görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(5) Yönetim Kurulu, Kurul Başkanının veya Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve kayıt altına alınır. Oyların eşit olması durumunda Kurul Başkanının oyu kararı belirler. Gerekli hallerde teknolojik imkanlar kullanılarak uzaktan da toplanabilir.

(6) Müdür yardımcıları, toplantı gündemleri ile ilgili bilgilerine ihtiyaç duyulduğu taktirde oy hakkı olmaksızın Kurul Başkanının daveti ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir.

(7) Kurulun sekretarya ve raportörlük hizmetleri, Koordinatör Üniversite tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ilkeleri, faaliyetleri, işleyişi ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Ortak Araştırma Kurulu tarafından hazırlanan yıllık araştırma planını değerlendirmek ve karara bağlamak.

c) Müdür tarafından hazırlanacak program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak, Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki yıla ait çalışma programını düzenlemek, yıllık eylem planı ile yıllık faaliyet raporunu kabul etmek, stratejik hedefleriyle uyumlu olacak şekilde yıllık performans göstergelerini belirlemek.

ç)  Merkezde yapılacak her türlü analizin, hizmetlerin, ürünlerin ücretlerini tespit ederek Koordinatör Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak, her yıl bu ücretleri güncellemek, döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işlerin ve ücretlerin dağıtımına karar vererek onaylanmak üzere ilgili makama iletmek.

d) Merkezce desteklenen veya yürütülen araştırma, geliştirme ve uygulamalarla ilgili olarak çalışanların haklarına ait esasları ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek.

e) Koordinatör Üniversitenin ihtisaslaşmasına, bölgenin ve Ülkenin kalkınmasına bilimsel ve teknolojik katkı sağlayacak öncelikli olan proje ve her türden faaliyet konularını tespit etmek ve araştırmacıları, üreticileri, sanayicileri bilgilendirmek.

f) Merkezin çalışmalarına ait bütçeleri ve bir sonraki yıla ait bütçe tasarılarını incelemek, döner sermaye esaslarına göre hazırlanan her türlü işleri ve ücretleri onaylamak üzere ilgili makama ve kurula göndermek.

g) Ulusal ve uluslararası iş birlikleri, yeni yatırım ihtiyacı gibi stratejik hususlara karar vermek.

ğ) Özel sektör ortaklığı, özel sektörle ortak yatırım, işletme hakkı devri hususlarına karar vermek ve onay için ilgili kurullara sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında şirket kurma ve şirkete ortak olma kararını onay için ilgili kurullara sunmak.

ı) Merkezde ihtiyaç duyulan akademik ve idari personele dair kararları almak ve Ortak Üniversitelerin Rektörlerine teklifte bulunmak.

i) Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezleri İzleme ve Değerlendirme Komitesince istenen gelişme raporu ve gerekirse Merkezin performans değerlendirmesiyle ilgili ölçütlere ilişkin bilgilere son halini vererek Ortak Üniversitelerin Rektörlerinin onayına sunmak.

j) Merkezde yürütülen faaliyetlerin etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için gerekli kararları ve önlemleri almak.

k) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

l) Merkez faaliyetlerini geliştirmek amacıyla çalışma grupları ve alt çalışma gruplarını kurmak ve grupları denetlemek.

m) Bu Yönetmelik, ortaklık protokolü ile ek protokoller ve hazırlanan ortak araştırma planı çerçevesinde işleyişin aksamaması için gerekli kararları almak, uygulamak ve izlemek.

n) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin amaçları doğrultusunda verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulu, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı ve Koordinatör Üniversitenin ihtisaslaşması ve bölgenin kalkınmasına katkı yapacak faaliyetlerine uygun olarak Koordinatör Üniversite ile diğer Ortak Üniversitelerin ilgili birimlerinden öğretim üyeleri ile ilgili özel ve kamu kurum ile kuruluşların temsilcileri arasından Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile en fazla 21 kişiden oluşur. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, görev süresini doldurmak üzere aynı usulle görevlendirme yapılır. Müdür Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(2) Danışma Kurulunun başkanı Koordinatör Üniversitenin Rektörü tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısıdır. Kurul, yılda en az bir kez Kurul Başkanının veya Müdürün davetiyle toplanır ve karar alır. Kurul başkanının bulunmadığı durumlarda Müdür toplantıya başkanlık eder. Toplantı yeter sayısı üye sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda kurul başkanının oyu lehine karar alınır.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin yürütmüş olduğu faaliyetleri değerlendirerek yürütülmekte olan veya yapılması gereken çalışmalar ile ilgili Merkeze tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

(4) Merkezin stratejik hedefleri ve eylem planıyla ilgili önerilerde bulunur.

(5) Merkezde yürütülen bilimsel ve teknolojik faaliyetleri stratejik hedefler ve eylem planı çerçevesinde inceler, değerlendirir ve yönetim kuruluna raporlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Ortak Araştırma Kurulunun oluşumu, çalışma usulü ve görevleri

MADDE 15 – (1) Ortak Araştırma Kurulu, Merkeze bağlı olarak çalışır.

(2) Ortak Araştırma Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(3) Ortak Üniversitelerden her biri, kendi Üniversitesindeki çalışma grubu başkanları ve aynı gruptan birer temsilci ile Ortak Araştırma Kurulunda temsil edilir. Ortak Üniversiteler bünyesinde herhangi bir çalışma grubu oluşturulmamış ise ilgili Üniversite Rektörü tarafından iki kişi Kurul üyesi olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları kurulun doğal üyesidir.

(4) Ortak Araştırma Kurulu, Merkezin faaliyetlerinin Ortak Üniversitelerde eşgüdüm içerisinde yürütülmesinden sorumludur.

(5) Yıllık ortak araştırma planının hazırlanması, koordinasyonun gözden geçirilmesi, Merkezin amaçları kapsamında tamamlanan veya devam eden faaliyetlerin değerlendirilmesi ve Ortak Üniversiteler bünyesinde yeni yapılabilecek çalışmaların belirlenmesi ile araştırmaların izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Kurul altı ay ara ile Merkezde toplanır. Gerekli hallerde teknolojik imkanlar kullanılarak uzaktan da toplanabilir.

(6) Kurul, gerek görülmesi halinde Müdürün davetiyle olağanüstü toplanır.

(7) Her yılın Haziran-Aralık dönemi içerisinde bir sonraki yıl yürütülmek üzere planlanan ve Ortak Üniversitelerin görevli akademik personelleri tarafından sunulan bilimsel araştırma projeleri ve Merkezin amaçları kapsamında yapılmış olan diğer faaliyetleri değerlendirilerek, yıllık ortak araştırma/çalışma planı ve yapılması gereken yeni çalışmalar hazırlanır. Hazırlanan ortak araştırma/çalışma planı, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunulur.

Çalışma grupları

MADDE 16 – (1) Merkez faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacı ile her Ortak Üniversite bünyesinde Merkezin amaçlarına uygun olarak arı yetiştiriciliği, arı ıslahı, yenilikçi gıda teknolojileri, arı ürünleri, arı hastalıkları, eğitim gibi veya benzer isimlerle özel alanlarda ilgili üniversitedeki faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek amacı ile Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları Merkezin faaliyet alanları ile ilgili uzmanlığı veya çalışmaları olan en az üç en fazla dokuz kişiden oluşur. Çalışma grubu üyeleri ve başkanı ilgili üniversite rektörü tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri kendi aralarından Ortak Araştırma Kuruluna bir üye seçer ve bu üyeyi Merkeze yazılı olarak bildirir.

(3) Çalışma grubu, Merkezin amaçlarına uygun olarak belirlenen özel alanlarda ilgili üniversitedeki koordinasyondan ve faaliyetlerden sorumludur.

(4) Çalışma grupları Merkezin faaliyetlerine, amaç ve hedeflerine uygun olarak faaliyet yürütür ve bu faaliyetlerinde Merkeze karşı sorumludur.

Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen projeler

MADDE 17 – (1) Koordinatör Üniversite Rektörü, Üniversite dışındaki kuruluşlarca desteklenen ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen projelere ilişkin sözleşmeleri imzalamaya yetkilidir.

Fikri ve sınai mülkiyet hakları

MADDE 18 – (1) Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalarda oluşabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları hakkında 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Emredici hükümler saklı kalmak şartıyla fikri ve sınai mülkiyet haklarının Ortak Üniversiteler arasında ve Ortak Üniversiteler ile eser ve buluş sahipleri arasındaki paylaşımı; ortaklık protokolü hükümleri çerçevesinde yapılacak sözleşme ile belirlenir.

(2) Merkez bünyesinde yürütülecek olan ortak projelerde; Ortak Üniversitelerden herhangi biri tarafından sözleşme öncesi edinilmiş, patenti, fikri mülkiyeti alınmış veya başvuru sürecindeki ürünler ile bunlara ilişkin, teknik bilgi ve beceriler ortak projelerde kullanılabilir ancak tüm hakları ilgili üniversiteye aittir.

Gelirlerin paylaşımı

MADDE 19 – (1) Merkez kapsamında yürütülecek her türlü projeden elde edilecek gelirlerin paylaşımı hususunda Yönetim Kurulu tarafından alınacak kararlar Ortak Üniversitelerin Yönetim Kurulu kararlarına bağlı olarak işlerlik kazanır.

Satın alma işlemleri

MADDE 20 – (1) Merkezin ihtiyacı olan makine, ekipman, donanım, yazılım, sarf malzemesi, hizmet alımları işlemleri, koordinatör Üniversite olan Bingöl Üniversitesinin koordinasyonu ile yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri, ortak yükseköğretim kurumlarının Senatolarının kararları uygulanır.

Fiziki alt yapı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ortak yükseköğretim kurumlarının Rektörleri, Merkezin kurulacağı, Koordinatör Üniversitenin malik olduğu arazi üzerinde Merkezin fiziki alt yapısının inşası ve işler hale gelmesi için gerekli tüm idari, mali, hukuki işlemleri yapmayı taahhüt eder. Bu hâlde, arazi sahibi dışındaki ortaklar söz konusu arazi üzerinde herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Fiziki alt yapının inşasının sona ermesini müteakip, arazi sahibi yükseköğretim kurumu, tapu kütüğünün ayrı bir sayfasına bağımsız ve sürekli nitelikte ortak yükseköğretim kurumları lehine üst hakkı tesis eder.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörleri birlikte yürütür.