12 Şubat 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31748

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEKATRONİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; mekatronik konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, bu konudaki çalışmaları organize etmek, konuyla ilgili lisans ve lisansüstü derslerinde laboratuvarlar oluşturarak uygulamalar yaptırmak suretiyle araştırmaya, eğitime ve bitirme ödevi ile tez çalışmalarına destek olmak, mekatronik konusunda sanayi kuruluşları ile ortak projeler ve eğitim programları geliştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesindeki laboratuvarlar ile mekatronik konusunda temel ve ileri teknikleri uygulamalı olarak öğretmek.

b) Sağlayacağı laboratuvar alt yapısı ile mekatronik konusunda uygulamalı projelerin, bitirme ödevlerinin, yüksek lisans ve doktora tezlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

c) Üniversitenin değişik bölümlerinde ve fakültelerinde mekatronik ile ilgili müfredata bilimsel yönden destek olmak.

ç) Mekatronik konusunda ulusal ve uluslararası yarışmalarda ve bilimsel etkinliklerde Üniversiteyi temsil edecek dernek, grup veya kişilere katkıda bulunmak.

d) Bu alanda oluşacak bilgi birikimini Ülke genelinde yaygın erişime açmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişimde bulunarak, konferans, bilimsel gezi, çalıştay ve benzeri organizasyonlar düzenlemek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; bu konuda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüten sanayi kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılan veya Üniversite dışında altı aydan fazla görevlendirilen Müdürün yerine, aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevden alınmasında da aynı yöntem uygulanır. Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından en çok üç kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevi bitiminde müdür yardımcılarının da görevleri sona erer.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

d) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak.

e) Her akademik yıl sonunda Merkezin çalışmalarını kapsayan bir faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Merkezin amacı doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilen iki öğretim üyesinden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya Üniversite dışında altı aydan fazla görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yeni üyeler aynı usulle görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün başkanlığında ayda en az bir defa üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin etkinlikleri ve yönetimiyle ilgili konuları görüşüp karara bağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Faaliyet raporu ve çalışma programını inceleyip Senatoya sunmak.

ç) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Üniversite öğretim üyeleri arasından Senatonun görevlendireceği beş öğretim üyesi ile Rektör tarafından görevlendirilen dört öğretim üyesi.

b) Üniversite içinden, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üyeler.

c) İstekleri halinde Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kamu ve/veya özel sektör kuruluşlarının Rektör tarafından görevlendirilen temsilcileri.

(2) Danışma Kurulu en fazla on beş üyeden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Yılda en az bir defa Müdür başkanlığında toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirme yapmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 11 – (1) Merkezde kurulacak çalışma birimleri ile laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimlerin kurulması; Müdürün önerisi, Üniversite Yönetim Kurulunun olumlu görüşü ile Rektör tarafından kararlaştırılır.

(2) Merkez çalışma birimleri ile laboratuvar, atölye ve benzeri alt birimlerin çalışmaları, Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15 – (1) 3/1/2010 tarihli ve 27451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.