11 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31747

YÖNETMELİK

İstanbul Rumeli Üniversitesinden:

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/11/2017 tarihli ve 30245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Uzaktan eğitimle yürütülen lisansüstü programlarda başarı notu, ara sınav not ortalamasının %40’ı ile yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının %60’ının toplamı alınarak hesaplanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/11/2017

30245

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

12/10/2020

31272