10 Şubat 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31746

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE

DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/10/2013 tarihli ve 28782 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 18 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamında hesaplanan bedeller bu maddenin birinci fıkrası uyarınca hesaplanan YEK toplam bedeline ilave edilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) YEK Kanununun 6/B maddesinin birinci fıkrası kapsamında 30/6/2021 tarihinden sonra işletmeye giren ve YEKDEM’e kayıt olmayan üretim tesislerinde yerli aksam kullanılması halinde 29/1/2021 tarihli ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca belirlenen ve söz konusu tesisin ilgili uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarı dikkate alınarak hesaplanan yerli aksam destek fiyatı YEK Bedeli olarak ilgili kişiye ödenir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/10/2013

28782

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

29/4/2016

29698

2-

28/10/2016

29871

3-

23/2/2017

29988

4-

11/5/2017

30063

5-

21/4/2018

30398

6-

9/10/2018

30560

7-

23/8/2019

30867

8-

8/3/2020

31062

9-

28/7/2020

31199

10-

7/8/2020

31206

11-

14/11/2020

31304

12-

9/5/2021

31479

13-

19/8/2021

31573