9 Şubat 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31745

YÖNETMELİK

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

TIP-BİLİM DOKTORASI BÜTÜNLEŞİK PROGRAMI

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; tıp fakültesi öğrencileri için yürütülen tıp-bilim doktorası bütünleşik programına ait eğitim ve öğretim süreçlerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Danışman: Doktora programı ve tez sürecinde öğrenciye rehberlik yapacak öğretim üyesini,

ç) Doktora programı: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı kapsamında yer alan her bir doktora programını,

d) Eğitim koordinatörlüğü: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı eğitim koordinatörlüğünü,

e) Enstitü: Doktora programının bağlı olduğu enstitüyü,

f) Fakülte: Üniversitenin tıp fakültesini,

g) Hazırlık eğitimi: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programına kabul edilen öğrencinin doktora programında alması gereken temel ortak dersleri,

ğ) Hazırlık eğitimi danışmanı: Hazırlık eğitiminde öğrencinin ders seçiminde ve bilimsel gelişmelerinde rehberlik yapacak öğretim üyesini,

h) Öğrenci: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programı öğrencisini,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

i) Program: Tıp-bilim doktorası bütünleşik programını,

j) Senato: Üniversitenin senatosunu,

k) Tez: Doktora tezini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tıp-Bilim Doktorası Bütünleşik Programı

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Program, 360 AKTS tıp eğitimine entegre edilen en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasını içeren en az 240 AKTS doktora eğitimi ile birlikte en az 600 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Program mezunları, tıp alanı ve ilgili doktora alanında iki farklı diploma derecesini bir arada kazanırlar.

(3) Program gereklerini yerine getiremeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir; ancak öğrenci tıp fakültesi eğitimine devam eder.

(4) Programa devam eden öğrenci, doktora tezini tamamlamış olsa bile tıp fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamadan tez savunmasına alınamaz.

(5) Hazırlık eğitimini tamamlayan her bir öğrenci program dahilindeki farklı doktora programlarından birine kaydedilir.

(6) Programın hangi doktora programlarıyla ilişkilendirileceği, enstitünün önerisi üzerine senato tarafından karara bağlanır.

(7) Program, en az üç en fazla yedi doktora programıyla ilişkilendirilebilir. Bir doktora programına, program dahilinde üç sene süreyle herhangi bir öğrenci alınmaması durumunda bu program yerine başka bir doktora programı ilişkilendirilebilir.

(8) Programa öğrenci kabulü, öğrenci kaydının silinmesi ve programın yürütülmesiyle ilgili diğer hususlar üniversite tarafından çıkarılan yönergeyle düzenlenir. Programda yer alacak doktora programları yönergede belirtilir.

(9) Doktora programlarının yürütülmesinde üniversitenin lisansüstü eğitim, öğretim ve sınav yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim yılı ve süresi

MADDE 5 – (1) Tıp eğitimine dört yarıyıl eklenmek suretiyle tıp doktoru ve bilim doktoru derecelerine yönelik eğitim ve öğretim, uygulama ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü tıp-bilim doktorası bütünleşik programının süresi asgari sekiz yıldır.

Eğitim koordinatörlüğü

MADDE 6 – (1) Tıp-bilim doktorası bütünleşik programının ilgili anabilim dalları ile koordineli yürütülebilmesi için üniversite bünyesinde eğitim koordinatörlüğü oluşturulur. Eğitim koordinatörlüğü üyelerinin görevlendirilmesinde doktora programı yönetiminde deneyimli olmaları ve araştırma birikimine sahip olmaları koşulu aranır.

(2) Eğitim koordinatörlüğünün kimlerden oluşacağı, görev ve yetkileri senato tarafından çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

Programa başvuru ve kabul koşulları

MADDE 7 – (1) Tıp-bilim doktorası bütünleşik programına sadece fakültede eğitimini sürdürmekte olan tıp fakültesi öğrencileri kabul edilebilir.

(2) Programa kabul edilecek öğrenci sayısı, her eğitim ve öğretim yılı başında eğitim koordinatörlüğü tarafından belirlenerek fakülte yönetim kurulu tarafından onaylanır.

(3) Öğrencinin programa kabul edilebilmesi için gerekli olan asgari koşullar şunlardır:

a) Tıp fakültesine yerleşmede esas alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testinde, ilgili puan türünde başarı sırasının ilk 5000’de yer alması.

b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 80 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili puan alması.

c) Tıp fakültesi birinci ve ikinci sınıflarının genel akademik not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması.

ç) En az 80 ALES puanı almış olması.

d) Programa kabulünde yapılacak olan mülakatta başarılı olması ve üniversitenin belirlemiş olduğu diğer şartları sağlamış olması.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen koşulların ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı senato tarafından çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

(5) Değerlendirme sonucunda kazanan öğrenci sayısı açılan kontenjandan daha az olabilir.

(6) Programa öğrenci kabulünde değerlendirmeye ilişkin ek hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ilgili senato tarafından düzenlenen yönergeyle belirlenir. Üçüncü fıkradaki koşullarda bulunan baraj puan ve başarı sıralamaları üniversiteler tarafından yükseltilebilir.

Danışman atanması

MADDE 8 – (1) Programa kabul edilen her bir öğrenci için en geç bir ay içinde eğitim koordinatörlüğü tarafından fakültede görevli öğretim üyelerinden bir hazırlık eğitimi danışmanı görevlendirilir.

(2) Hazırlık eğitimi danışmanı, öğrencinin en yüksek bilimsel standartlarda yetişmesine yardım etmek, yönlendirmek, hazırlık eğitimi döneminde genel yönelim niteliğindeki lisansüstü derslerini seçmede ve tıp fakültesi ile birlikte hazırlık eğitiminin bir arada yürütülmesi sırasında gerekli koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

(3) Öğrencinin ilişkili doktora programına kabul edilmesiyle hazırlık eğitimi danışmanının görevi sona erer, ilişkili doktora programı ve tezini yönetmek üzere yeni bir danışman atanır. Yeni atanan danışman, hazırlık eğitimi danışmanı ile aynı kişi olabilir.

Programın eğitim süreci

MADDE 9 – (1) Programa tıp fakültesinin ikinci sınıfının sonunda başvuru alınır, kabul edilen öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıflarda tıp fakültesi staj ve derslerinin yanı sıra hazırlık eğitiminin doktora derslerini de alır.

(2) Hazırlık eğitimine ait doktora derslerinde başarılı olan öğrenciler, doktora yapacakları ilişkili doktora programını seçerek eğitim koordinatörlüğüne başvuru yaparlar.

(3) İlişkili doktora programına kabul edilen öğrenciler, tam zamanlı doktora öğrencisi olarak enstitüye kaydedilir ve öğrencilik haklarının tümünden yararlanırlar.

(4) İlişkili doktora programına geçişte öğrencinin hazırlık eğitiminde aldığı derslere ait kredilerin bir kısmı ya da tamamı, danışmanının görüşü göz önüne alınarak anabilim dalı akademik kurulunca yapılan teklif doğrultusunda enstitü yönetim kurulunda karara bağlanarak transfer edilir. Öğrenci, tıp eğitiminin beşinci sınıfında tıp fakültesi staj ve derslerinin yanı sıra yerleştirildiği ilişkili doktora programına tam zamanlı öğrenci statüsünde kaydolarak eğitimini sürdürür.

(5) Öğrenci, ilişkili doktora programına kayıttan ve tıp fakültesi beşinci sınıfı bitirdikten sonra ve intörnlüğe başlamadan önce 2 yıl süreyle tıp eğitimine ara vererek ilişkili doktora programına tam zamanlı devam eder ve doktora yeterliğini alıp tez çalışmasını yürüttükten sonra tıp fakültesine geri döner. Doktora tez çalışması, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini sağlamalıdır.

(6) Öğrencinin tıp fakültesi eğitimine ara verdiği dönemde tıp fakültesi öğrencilik statüsü devam eder. Tıp fakültesi eğitimine ara vermek istemeyen öğrencinin tıp fakültesi eğitimi devam eder ancak doktora programına kaydı yenilenmez ve program ile ilişiği kesilir.

(7) Eğitim süresini ve gerekli krediyi başarıyla tamamlayan öğrenci tıp fakültesi mezuniyet belgesini almaya hak kazandıktan sonra tezini savunur ve tez savunmasını verdikten sonra tıp-bilim doktorası bütünleşik programını bitirerek mezun olmaya hak kazanır.

(8) İlk tez savunmasında jüri salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme istenen öğrenci tıp fakültesinden mezuniyet sonrası en fazla 12 ay içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak aynı jüri önünde tekrar tez savunmasını yapar. Başarısız kabul edilen öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir.

Programa devam etme ve programdan çıkarılma

MADDE 10 – (1) Her akademik yılın başında öğrencinin başarı durumu eğitim koordinatörlüğü tarafından değerlendirilerek üniversitenin yönerge hükümlerine göre programa devam edip edemeyeceği belirlenir.

(2) Fakültenin üçüncü ve dördüncü sınıflarında genel akademik ortalamasının 4 üzerinden 2,5’ten daha düşük olması durumunda öğrencinin programla ilişiği kesilir. Programdan çıkarılmaya yönelik ek koşullar üniversite tarafından belirlenir. Senatolarca belirlenen yönerge hükümlerine göre bütünleşik program gereklerini yerine getirmeyen veya getiremeyen öğrencinin programla ilişiği kesilir, ancak bu durum tıp fakültesi eğitimine devam etmesine engel teşkil etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.