8 Şubat 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31744

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ARKEOLOJİ VE ARKEOMETRİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı, Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Çalışma grubu: Merkezin çalışma gruplarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (DEU-ARKEUM): Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji ve Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 4 – (1) Merkezin amacı; Ülkemiz coğrafyasında prehistorik dönemlerden Bizans döneminin sonuna kadar uzanan zaman dilimine ait arkeolojik mirasın tespitine, açığa çıkarılmasına, korunmasına, tanıtılmasına ve belgelenmesine katkı sağlamak, arkeolojik araştırmalarda ele geçen buluntuları arkeometrik yöntemler kullanarak incelemek, arkeoloji ve arkeometri konularında arşivler derlemek, bu alanlarda araştırma, proje, bilimsel etkinlik ve yayın yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Modern yöntemler kullanarak yeni arkeolojik keşifler yapmak üzere, Anadolu coğrafyası boyunca keşif gezileri, survey (yüzey araştırması) ve kazı programları düzenlemek; bu alanda bilim, araştırma, eğitim kurumlarıyla ve programları maddi olarak destekleyecek özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Prehistorik dönemlerden Bizans döneminin sonuna kadar uzanan tarihsel süre içerisinde, bir geçiş noktası üzerinde bulunan Anadolu’da gelişen kültürel gelişim ve değişimin boyutlarına açıklık getirecek arkeolojik araştırmalar gerçekleştirmek.

c) Üniversitede, Türkiye Arkeolojisi hakkında halen yapılmakta olan araştırmalara kaynak sağlamaya çalışmak ya da araştırma yapmak isteyen öğretim elemanı ile öğrencileri desteklemek için çaba sarf etmek.

ç) Ülkemizdeki arkeolojik çalışmalar sırasında ele geçen ya da çeşitli şekillerde incelemesi talep edilen buluntuları arkeometrik yöntemler kullanarak incelemek, bu amaç doğrultusunda Merkez faaliyetlerinin ortak ihtiyacı olan alt yapıyı geliştirmek, uygulamalı atölye çalışmalarının yapılacağı laboratuvarlar kurmak; kerpiç, seramik, taş, kemik ve madeni eserlerin arkeometrik yöntemler kullanılarak incelemek, ayrıca onarım ve korunmalarına yönelik olarak restorasyon ve konservasyon programları geliştirmek, bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla işbirliği yapmak.

d) Yurt içi ve yurt dışında Türkiye Arkeolojisi ve Arkeometri üzerine çalışmalar yapan bilim, araştırma ve eğitim kurumlarıyla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bu tür toplantılara katılmak, akademik ve popüler düzeyde yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, yayın çalışmalarına katılmak.

e) Çalışma alanıyla ilgili danışmanlık, bilirkişilik hizmetleri vermek, raporlar hazırlamak.

f) Merkezin kuruluş amacına ve Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevinden alınabilir. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi Rektör tarafından üç yıl süre ile müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Süresi biten müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir, görevi süresi dolmadan da görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(3) Müdür yardımcıları, Merkezin yönetiminde Müdüre yardımcı olur. Müdürün görevi başında bulunmadığı hallerde yardımcılarından birisi Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek, toplantıya başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların Merkezin işleyiş kurallarına, işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

f) Merkezin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması için gerekli girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin amacına uygun olarak Merkez organlarının belirleyeceği çerçevede yürütülecek faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak, bu kapsamda Merkez faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyenin yerine kalan süre için, Rektör aynı usul ile yeni üye görevlendirir. Üyelik süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, olağan olarak altı ayda bir defa, salt çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

(3) Yönetim Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkez tarafından yürütülecek faaliyetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

b) Merkezin amacına uygun olarak çalışması, gelişmesi ve hizmetlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli kararları almak, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek.

c) Merkezin yürüteceği kurs, seminer ve benzeri faaliyetleri kararlaştırmak ve düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını görüşmek ve karara bağlamak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla yapılacak ortak çalışmaların temel ilkelerini belirlemek.

e) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karara bağlamak.

f) Merkezin yaptığı bütün çalışmalarda; etik kurallara, kanuni usul ve esaslara, her türlü iş ve işlemlerin yürütümünde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uyulmasını ve gerekli izinlerin alınmasını sağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen, tercihen Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapan en az altı, en fazla sekiz kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler aynı usul ile yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının salt çoğunluğu talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Müdür tarafından gerekli görüldüğü takdirde, Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyetlerin daha verimli yürütülebilmesine yönelik görev yapacak çalışma grupları oluşturulabilir. Üniversite dışında başka üniversiteler veya özel ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzman kişiler de çalışma gruplarında görev alabilir. Çalışma grubunun görevleri, kimlerden ve kaç kişiden oluşacağı ve görev süresinin ne kadar olacağı Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin çalışmaları için alınan her türlü alet ve ekipman Merkez demirbaşına kaydedilir ve Merkezin amaçları için kullanılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 17 – (1) 21/2/2014 tarihli ve 28920 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeometri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ile 12/5/1998 tarihli ve 23340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkasya-Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.