7 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31743

YÖNETMELİK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden:

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Hastane Müdürü: Merkezin Hastane Müdürünü,

d) Klinik sorumlusu: Merkezin klinik sorumlusu öğretim üyesini,

e) Merkez: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

f) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

g) Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

ğ) Rektör: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörünü,

h) Sorumlu Hemşire: Merkezin Sorumlu Hemşiresini,

ı) Üniversite: Sivas Cumhuriyet Üniversitesini,

i) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması gerekli klinik uygulama ve araştırmalara olanak sağlamak.

b) Merkeze başvuran acil ve/veya diğer tüm hastalara, bilimsel ölçütlere uygun ayaktan veya yatırılarak kaliteli bir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi hizmeti sunmak.

c) Toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak.

ç) Diş hekimi, uzman diş hekimi ve/veya doktoralı diş hekimi yetiştirmek ve yardımcı sağlık personelinin eğitimine destek vermek.

d) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları ile ilgili iş birliği yapmak.

e) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak ve akademik desteği sağlamak.

f) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak.

g) Çağdaş hastane işletme yönetim ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak, ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde iş birliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak.

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

ç) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

d) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurullar ile iş birliği ve anlaşmalar yaparak sertifika ve eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri faaliyetleri organize etmek, bilimsel görüşler sunmak.

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulunun kararlaştırdığı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8 – (1) Dekan aynı zamanda Merkezin Müdürüdür (Başhekimidir).

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılınca, Müdür (Başhekimin)’ün görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdür (Başhekim)’ün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek ve temsil etmek.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek.

e) Anabilim/bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek ve bütçe, kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını sağlamak.

g) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ğ) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarının geliştirilmesini, uygulanmasını sağlamak ve denetimini yapmak.

h) Enfeksiyon Kontrol Komisyonunca alınan kararların işleyişini sağlamak.

ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

i) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

j) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

k) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı)

MADDE 10 – (1) İhtiyaç duyulması halinde, Müdür (Başhekimin)’ün önerisi ile Fakültede devamlı statüde görev yapan diş hekimi öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından en fazla iki müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zaman, yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu üyeleri; Müdür (Başhekim), müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları) ve Fakülte Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

(2) Yönetim Kuruluna Müdür, bulunmadığı durumlarda müdür yardımcısı başkanlık eder. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu raportörlüğünü Hastane Müdürü, olmadığı durumlarda Fakülte sekreteri yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları, faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda ilgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, klinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

c) Müdürün Merkezin yönetimi ile ilgili önerdiği bütün işleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma gruplarını ve komisyonları belirlemek.

d) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirip gerektiğinde Merkezin faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

e) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak.

f) İlgili mevzuat hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Müdür (Başhekim) başkanlığında, müdür yardımcıları ile Fakültede görev yapan profesör, doçent, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği birer temsilciden olmak üzere toplam üç öğretim üyesi, araştırma görevlilerinin kendi aralarından seçeceği bir temsilci, lisans öğrencilerinin kendi aralarından seçeceği bir öğrenci temsilcisi, Hastane Müdürü, Sorumlu Hemşire ile Müdürün (Başhekimin) davetiyle ilgili birim/ünite sorumluları arasından seçilen en fazla 20 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 – (1) Fakültenin öğretim üyelerinden gelen görüş, öneri ve eleştirileri değerlendirir. Merkezin amaçlarına uygun, Merkezin hizmetleri açısından yararlı bulunan tavsiye niteliğindeki görüş ve öneriler hakkında prensip kararları alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 15 – (1) Anabilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, ilgili anabilim dalında görev yapan öğretim üyesi yoksa diğer anabilim dallarından, bir öğretim üyesi anabilim dalı akademik kurul kararı ile klinik sorumlusu olarak belirlenerek sorumluluk sürelerini gösterir zaman çizelgeleri ile birlikte Müdürlüğe bildirir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tüm tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından; ayrıca, altyapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan lisans ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Hastane Müdürü

MADDE 16 – (1) Hastane Müdürü; ilgili mevzuat hükümlerine göre dört yıllık lisans mezunları arasından, en az on yıllık devlet memurluğu tecrübesi olan veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından Müdürün (Başhekimin) önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane Müdürü, Müdürün (Başhekimin) görev ve sorumluluk alanlarında Müdür (Başhekim) ve Yönetim Kurulunca belirlenen esaslara göre çalışır ve verilen görevleri yapar.

Sorumlu Hemşire ve görevleri

MADDE 17 – (1) Sorumlu Hemşire Fakültede görev yapan, lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun adaylar arasından Müdür (Başhekim) tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler, Sorumlu Hemşire sorumluluğunda olup hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve Müdür (Başhekim) tarafından verilen diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Sorumlu Hemşire, Müdüre (Başhekime) karşı sorumlu olup, hemşirelik hizmetlerine yönelik çalışmalarını Merkezin yönetim organlarıyla koordinasyon halinde yürütür.

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18 – (1) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesinin verimliliğini arttırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Müdür (Başhekim)’e karşı sorumludur.

(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.