7 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31743

YÖNETMELİK

Ondokuz Mayıs Üniversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/6/2018 tarihli ve 30442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin personel ve öğrencilerine, Üniversite dışından kişilere, psikolojik destek ve psikolojik hizmetler vermek; psikoloji alanında araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak; alan ile ilgili danışmanlıklar yapmak ve eğitimler düzenlemektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikoloji alanında araştırma ve çalışmalar yürüten araştırmacıları bir araya getirmek ve disiplinlerarası çalışmaları teşvik etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel ve teknik bulguları açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak; çalıştığı konularda veri merkezi kurmak.

c) Merkez amaçlarını daha ileri bir düzeye çıkarabilmek için yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek ve/veya bunlara katılmak.

ç) Psikolojinin çalışma alanları doğrultusunda, kurum ve kuruluşlar ile meslek elemanlarına yönelik eğitimler yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları düzenlemek ve sertifika vermek.

d) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten yurtiçi ve yurtdışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak.

e) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

f) Psikolojik test uygulamaları, psikoterapi ve benzeri konularda hizmet vermek.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Her yıl sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında rapor hazırlar; bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç Yönetim Kurulu toplantısına özürsüz katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden düşer.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/6/2018

30442