7 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31743

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikoloji alanı ile ilgili araştırma, alan çalışmaları ve uygulamaları yürütmek.

b) Üniversite öğrencileri ve personeli ile Üniversite dışından kişilere talepleri doğrultusunda psikolojik destek ve psikoterapi hizmeti sunmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkezin faaliyet alanları içindeki konular ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları takip ederek gerektiğinde bu etkinliklere katılım sağlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Üniversite öğrencileri ve personeli başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç duydukları psiko-eğitim, seminer ve benzeri aktiviteleri organize etmek.

d) Psikoloji alanı ile ilgili kitap, makale, bülten ve rapor gibi akademik yayımların oluşturulmasını ve yürütülmesini sağlamak.

e) Psikoloji ve ilgili alanlarda eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerinin uygumalı eğitim almalarına olanak sağlayacak şartları sağlamak ve organize etmek.

f) Psikoloji ve alt alanları ile ilgili faaliyetleri organize etmek ve yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Rektör tarafından Üniversitedeki öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından bir kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre önerir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği görevleri yapar. Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, Müdür Yardımcısı yerine vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek.

c) Çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek.

ç) Yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda, faaliyet alanları ile ilgili olarak görüşmeler yapmak, projeler hazırlamak ya da hazırlatmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitede tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından görevlendirilen üç kişi ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, Müdür tarafından hazırlanan gündem maddelerini görüşerek karar alır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programı ve yıllık faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkezin yıllık bütçe programını hazırlamak ve karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.