7 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31743

YÖNETMELİK

Bahçeşehir Üniversitesinden:

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ GELİBOLU YÜZÜNCÜ YIL UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/5/2012 tarihli ve 28288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bahçeşehir Üniversitesi Gelibolu Yüzüncü Yıl Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin adı “Bahçeşehir Üniversitesi Osmanlı Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, 2 nci maddesinin birinci fıkrasında ve 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) bentlerinde yer alan “Gelibolu Yüzüncü Yıl” ibareleri “Osmanlı Tarihi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yurt içinde ve yurt dışında Osmanlı İmparatorluğu ve tarihi hakkında araştırmalar yapmak, Osmanlı tarihiyle ilgili yazılı ve görsel yayınlar gerçekleştirmek, konferans, sempozyum, sergiler düzenlemek, dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Osmanlı tarihinin sosyal, ekonomik ve idari özellikleriyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde seminerler, konferanslar, sempozyumlar, yarışmalar, festivaller ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Osmanlı tarihi hakkında araştırma ve incelemeler yapmak, bu gibi çalışmalara katılıp desteklemek, ortak araştırma projeleri üretmek ve gerçekleştirmek.”

“ç) Yapılan çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirmek.

d) Mevcut olan Bahçeşehir Üniversitesi Osmanlı Tarihi Yüksek Lisans Programı ile eşgüdüm içinde çalışmak, programın gelişmesine ve çalışmalara katkıda bulunmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üniversite öğretim üyeleri” ibaresi “Üniversite çalışanları” olarak, “öğretim üyeleri/görevlileri” ibaresi “Üniversite çalışanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Araştırma ve proje çalışma konularına uygun ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile projeler geliştirerek proje çalışma gruplarını kurmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Üniversite öğretim üyeleri/görevlileri” ibaresi “Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanında çalışmalar yürüten veya çalışma alanları Merkez faaliyetlerine katkı sağlayacak kişilerden Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen en fazla on bir üyeden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Rektör tarafından görevlendirilen üyelerden birisi Danışma Kurulunun başkanı olarak görev yapar.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

10/5/2012

28288