7 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31743

YÖNETMELİK

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulundan:

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 14/7/2018 tarihli ve 30478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında öğrencilerin bir yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerin ve yükseköğretim kurumu dışında edindikleri işyeri deneyimlerinin tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı Yüksekokulca hazırlanan ilgili yönerge uyarınca gerçekleştirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bitirme tezi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, staj” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “staj,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve not ortalaması 3,50-4,00 arasında olan öğrenciler yüksek onur öğrencisi; not ortalaması 3,00-3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi olarak kabul edilir ve bu öğrenciler için mezuniyetlerini takiben yüksek onur ya da onur belgesi düzenlenir. Yüksek onur belgesi veya onur belgesi alan ve dereceye giren öğrencilerin belirlenmesinde, normal öğrenim süresi içerisinde yapılan son yarıyıl sonu sınav notları dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin sekizinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel ve misafir öğrenci

MADDE 32 – (1) Özel ve misafir öğrenciler ile ilgili hükümler, Yüksekokulca hazırlanan ilgili yönerge ile belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

14/7/2018

30478