7 Şubat 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31743

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ AHMET ÖZSOY DEMOKRASİ

ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ahmet Özsoy Demokrasi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Üniversite öğrencileri başta olmak üzere yükseköğrenim gören öğrencilerin demokrasi, demokratik araçlar, demokratik konsolidasyon, demokratik katılım pratikleri konusunda farkındalığının artırılmasını sağlamak."

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcılsı ve Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen üç üye dahil olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez olmak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Geçerli bir mazereti olmadan üst üste iki toplantıya veya mazereti olsa dahi bir yıl içinde yapılan toplantıların en az dördüne üst üste katılmayan üyeler üyelikten çekilmiş sayılırlar. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Müdürün bulunmadığı oturumlarda Yönetim Kurulu başkanlığını müdür yardımcısı yapar. Toplantı günü, saati ve gündemi toplantıdan en az bir hafta önce üyelere Müdür tarafından yazılı olarak bildirilir ve gündem konularına ilişkin belgeler üyelere iletilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2017

30280