6 Şubat 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31742

YÖNETMELİK

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden:

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışan: Merkezden psikolojik destek/psikoterapi hizmeti alan bireyi,

b) Merkez: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; psikoterapi veya psikolojik danışmanlık, psiko-eğitim, psikolojik ölçme ve değerlendirme hizmetleri vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Danışanlara bireysel ve grupla destek/psikoterapi hizmeti vermek.

b) Danışanların sağaltım ve gelişimlerine yönelik olarak araştırma ve tanı amaçlı görüşme ve test uygulamaları yapmak.

c) Gerektiğinde danışanları yardım alabilecekleri ilgili kurumlara yönlendirmek.

ç) Klinik psikoloji alt alanında öğrenim gören lisansüstü öğrencilerinin süpervizyon altında bireysel klinik görüşme yapmalarına olanak sağlamak.

d) Psikoloji biliminin uygulamayı içeren farklı alt alanlarında araştırma, inceleme, geliştirme, uygulama çalışmaları ve projeleri yapmak.

e) Psikoloji biliminin uygulamalı alanlarıyla ilgili kurs, seminer, konferans, kongre, hizmet içi eğitim programları, sertifika programları ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek.

f) Merkezin amacına yönelik araştırmalardan veya diğer faaliyetlerden elde edilen bilgilerin ve sonuçların bilimsel yayınlara dönüştürülmesini ve yayımlanmasını sağlamak.

g) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak ve işbirliği yapmak.

ğ) Merkezin amacı kapsamında gerçekleştirilecek olan araştırma ve etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için kitaplık ve arşiv oluşturmak.

h) İlgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde görev yapan Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde görev yapan Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda çalışmaları bulunan öğretim üyeleri arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Merkeze bağlı personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini belirlemek ve toplantılara başkanlık etmek.

e) Her öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünde görevli öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye ile Üniversitenin diğer bölümlerinden Merkezin faaliyet alanıyla ilgili çalışmalarda bulunan bir üye dahil olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi bitmeden görevinden ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine, aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine en az üç ayda bir salt çoğunlukla toplanır. Müdür gerekli gördüğü durumlarda ya da üyelerden üçte ikisinin yazılı talebi üzerine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Kararlar, toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır. Üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına mazereti olmaksızın katılmayan üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanıyla ilgili eğitim, bilimsel araştırma, yayım faaliyetlerinin ve danışmanlık hizmetlerinin esaslarını belirlemek.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ilgili mevzuat doğrultusunda ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

d) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

e) Müdürün hazırladığı bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı taslağını görüşmek ve Rektörlüğe sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü yürütür.