6 Şubat 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31742

YÖNETMELİK

Piri Reis Üniversitesinden:

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Piri Reis Üniversitesine bağlı Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Piri Reis Üniversitesinde yürütülen tezli-tezsiz yüksek lisans ile doktora programları öğretimi ve bunların gerektirdiği eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik yıl: İki yarıyıldan oluşan eğitim-öğretim yılını,

b) AKTS: Bologna Süreci ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS)’ne göre ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin kredilendirilmesi sistemini,

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve lisansüstü tez çalışma dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen öğretim üyesini,

d) Enstitü: Piri Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü,

e) Enstitü anabilim dalı (EABD): 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimleri,

f) Enstitü anabilim dalı başkanı (EABDB): Enstitüde lisansüstü programı bulunan akademik birimin başkanını,

g) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcılarından ve enstitüde eğitim programları bulunan anabilim dalı başkanlarından oluşan kurulu,

ğ) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ve enstitü müdürü tarafından önerilen altı aday arasından Enstitü Kurulunca seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

ı) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,

i) Kredi: Bir yarıyıl öğretim süresi içinde bir derse ait haftalık bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karşılığı bir kredi olan ulusal kredi sistemini,

j) Müdür: Enstitü müdürünü,

k) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için enstitüye kayıtlı lisans veya yüksek lisans mezunu öğrenciyi,

l) Öğrenci kabul komisyonu: Her akademik yarıyıl öncesi enstitü anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından seçilen, en az üç asıl ve iki yedek öğretim üyesi ve/veya doktora unvanına sahip öğretim görevlisinden oluşan ve o yarıyıl için programa yapılan başvuruları değerlendiren komisyonu,

m) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

n) Program: Yüksek lisans derecesine ve doktora unvanlarına yönelik olarak belirli sayıda ve belirli içerikte zorunlu ve seçmeli dersler ile proje, doktora yeterlik sınavı, yüksek lisans tez ve uygulamalarını içeren lisansüstü programını,

o) Program koordinatörü: Anabilim dalı başkanının önerisiyle ilgili anabilim dalının öğretim üyeleri arasından Enstitü Kurulu tarafından atanan her bir lisansüstü programın yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyesini,

ö) Rektör: Piri Reis Üniversitesi Rektörünü,

p) Rektörlük: Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünü,

r) Senato: Piri Reis Üniversitesi Senatosunu,

s) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak bir danışmanın rehberliğinde hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

ş) Tez izleme komitesi: Doktora öğrencisinin tez önerisini değerlendirme, tez çalışmalarına rehberlik etme ve yönlendirme görevini üstlenen, biri danışmanı olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,

t) Üniversite: Piri Reis Üniversitesini,

u) Yabancı dil sınavı: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarını,

ü) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

v) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

y) YÖKDİL: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Programlar ve Eğitim-Öğretimin Temel İlkeleri

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 5 – (1) Lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde yapılır. Bunlardan;

a) Yüksek lisans programı; en az dört yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması ya da buna eş değer bir derece almış olanların, bu eğitim üzerine yapacakları öğretim, bilimsel araştırma, tez, proje ve uygulama etkinliklerini kapsar. Yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bir yüksek lisans programında bu seçeneklerden hangisinin uygulanacağı enstitünün ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşleri üzerine Senato tarafından belirlenir.

b) Doktora programı; yüksek lisans eğitimi üzerine yapılacak öğretim, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur ve öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmayı amaçlar.

Öğretim programlarının açılması

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlar, ilgili anabilim dalı başkanlığının teklifi, Enstitü Kurulunun uygun görüşü, Senatonun kabulü ve YÖK onayı ile açılır. Lisansüstü programlar, enstitü anabilim dalları ile aynı adları taşırlar. Ancak Rektörün önerisi ve YÖK kararıyla bir enstitü anabilim dalında, o enstitü anabilim dalından değişik adlar taşıyan veya disiplinlerarası lisansüstü programlar da açılabilir.

(2) Lisansüstü programlar, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yurt içi ve/veya yurt dışı ortak lisansüstü programları şeklinde de düzenlenebilir.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversite, öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekanda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açabilir.

(4) Yurt dışı ortak lisansüstü programları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile yapılacak protokolle düzenlenir. Bu programların uygulama usul ve esasları, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

Öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitede lisansüstü eğitim-öğretim İngilizce ve/veya Türkçe olarak yapılır. Değişim programları çerçevesinde, eş değerliği kabul edilen ancak farklı yabancı dilde alınan dersler İngilizce ders kapsamında değerlendirilir.

Ders önerisi

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlarda yeni açılacak ve/veya kaldırılacak dersler ile bunların kredileri, saatleri, içerikleri, gerekçeleri, kaynakları ve okutulacağı/okutulduğu yarıyılları içeren başvuru, ilgili öğretim üyesi tarafından EABD Başkanlığına yapılır. EABD Başkanlığınca Enstitüye teklif edilen dersler Enstitü Kurulunun uygun görüşü ve Senatonun onayı ile açılır.

Lisansüstü programların yürütülmesi

MADDE 9 – (1) Lisansüstü programları anabilim dalı başkanlıklarına bağlı olarak program koordinatörünün yönetiminde yürütülür. Anabilim dalı başkanı program koordinatörü de olabilir. Bu konuyla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programlara Başvuru, Giriş, Kabul ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Lisansüstü programların kontenjanları ve başvuru koşullarının ilanı

MADDE 10 – (1) Öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ve lisansüstü programlarına kabul için adaylarda aranacak nitelikler program türüne bağlı olmak üzere anabilim dalının önerisi dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve Senatonun onayından sonra ilan edilir.

Programlara başvuru

MADDE 11 – (1) Programlara başvuru, aşağıda belirtilen koşulların yerine getirilmesi kaydıyla, istenilen belgelerle birlikte ilan edilen süre içinde Enstitüye yapılır. Yüksek lisans ve doktora programlarına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Senato tarafından belirlenerek YÖK’ün onayına sunulur. Programlara başvuruda bulunan adaylarda aşağıda yer alan koşullar aranır:

a) Bir lisans/yüksek lisans diplomasına sahip olmak.

b) ALES’ten son beş yıl içinde, başvurulan programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili anabilim dalının önerisiyle Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmak.

c) Lisansüstü programlara başvuru için ALES sayısal ağırlıklı puan, eşit ağırlıklı puan ve sözel ağırlıklı puan türünde değerlendirmeye girmiş olmak.

ç) Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES yerine YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen Graduate Record Examination–GRE ve Graduate Management Admission Test–GMAT sınavlarından başvurulan programın puan türüne göre eş değer puana sahip olmak.

d) Tezli yüksek lisans ile doktora programlarına öğrenci kabulünde ana dilleri dışında YDS veya YÖKDİL ile YÖK tarafından eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından; tezli yüksek lisans için en az 55 ve doktora programı için en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak.

e) Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırmamış ve devam etmiyor olmak.

(2) Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adayların YÖK’ten diploma denklik veya okul tanıma belgesi almış olmaları gerekir.

(3) Yüksek lisans öğrenimini Üniversitede tamamlayarak doktora eğitimine en fazla bir yarıyıl ara vermiş olmak kaydıyla yine Üniversitede devam edeceklerin yüksek lisans başvurusu sırasında sundukları ALES sonuç belgeleri, gerekli puanı sağlıyor olmak koşuluyla süreye bakılmaksızın geçerli sayılır.

(4) Doktora programına öğrenci kabulünde birinci fıkranın (d) bendinde belirtilen asgari yabancı dil puanı, programların özelliklerine göre gerektiği takdirde Senato tarafından yükseltilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarının başvurularında ALES şartı aranmaz.

İngilizce yeterlik

MADDE 12 – (1) İngilizce yürütülen lisansüstü programlarda öğretim dili yeterliğinin belirlenmesi için aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Yüksek lisans programına başvuran adaylar İngilizce düzeylerinin yeterli olup olmadığının belirlenmesi için ilanda belirtilen yerde ve zamanda, Rektörlükçe görevlendirilecek birim veya Üniversitenin İngilizce hazırlık bölümü tarafından yapılacak İngilizce yeterlik sınavına alınırlar.

b) Yüksek lisans programına başvuran adayların İngilizce sınavı sonucuna göre yeterli bulunanlar ve/veya YÖK ve Senatoca eş değerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden İngilizce için belirlenen düzeyde başarılı olduklarını belgeleyenler, İngilizce hazırlık programından muaf tutulur.

c) Yüksek lisans programına öğrenci kabulünde, ana dili İngilizce olan bir ülkenin vatandaşlarında ve resmî dili İngilizce olan bir ülkedeki lise veya lisans diplomalarından birisine sahip olanlarda, herhangi bir yabancı dil belge şartı aranmaz.

ç) Muafiyet şartlarını sağlamayan, yeterlik sınavına katılmayan veya bu sınavda başarılı olamayan lisansüstü adayları İngilizce hazırlık programına tabi tutulur. Başarılı olmaları hâlinde ilgili programın derslerini alabilirler.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 13 – (1) Adayların İngilizce yeterlik sınavının değerlendirilmesi, anabilim dalı başkanlığı tarafından talep ediliyorsa bilim sınavı, mülakat, referans mektupları ve diğer değerlendirmelerle ilgili işlemler anabilim dalı başkanlıkları ve Müdür tarafından belirlenen biri program koordinatörü olmak üzere en az üç öğretim üyesinden oluşan öğrenci kabul komisyonu tarafından yürütülür.

(2) Komisyon, adayların daha önceki eğitim ve başarı durumlarını, program gerekliliklerini karşılayıp karşılamadıklarını, dil yeterliklerini, ALES puanlarını ve varsa yapılan diğer sınavlarda gösterdikleri performanslarını değerlendirir. Başarı notunun belirlenmesinde geçerli kriterler, adayların başvurdukları programın puan türündeki ALES puanının ağırlığı %50’den az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Öğrenci kabul komisyonu yapmış olduğu değerlendirme sonucunda kabul ya da ret önerilerini, ilgili anabilim dalı başkanlığına bildirir. EABD Başkanlığının kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile sonuçlar kesinleşir ve ilan edilir.

(2) Yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ya da yabancı uyruklu adaylar ile lisans derecelerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan adayların, lisansüstü eğitim programlarına kabulüne ilişkin esaslar ve ALES yerine kabul edilecek kriterler, YÖK tarafından tespit edilen esaslara uygun olarak Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.

(3) Yeni açılan bir programa yeterli başvurunun bulunmaması, başvuran adaylar arasında başarılı bulunanların sayısının yeterli olmaması ya da açık olan bir programda kayıtlı öğrenci kalmaması durumunda, enstitünün görüşü, Rektörün önerisi ve Senatonun kararıyla o yıl veya yarıyıl için söz konusu programa öğrenci alınmayabilir. Bu durumda, varsa kayıt yaptırmış olan adayların kayıtları iptal edilir ve kendilerinden alınan ücretler iade edilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 15 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların program şartlarıyla ilgili eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık programı aşağıdaki esaslara göre yürütülür:

a) Bilimsel hazırlık programına nitelikleri aşağıda belirtilen adaylar kabul edilebilir:

1) Lisans derecesi başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda olan adaylar.

2) Lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan yüksek lisans programı adayları.

3) Yüksek lisans derecesi başvurdukları doktora programından farklı alanda olan adaylar.

4) Yüksek lisans derecesini diğer yükseköğretim kurumlarından alan doktora programı adayları.

b) Bilimsel hazırlık programına kabul edilecek öğrencilerin 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen başvuru şartlarını sağlaması gerekir.

c) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisiyle ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla lisansüstü programına yönelik dersler de alabilir.

ç) Bilimsel hazırlık programına alınan yüksek lisans öğrencilerine aldırtılacak dersler ileri düzeydeki lisans derslerinden (lisans son sınıf dersleri) oluşabilir.

d) Bilimsel hazırlık programında alınan lisans dersleri dışındaki derslerde devam mecburiyetinin, ders sınav yönteminin, not değerlendirmesi ve derslerden başarılı sayılma koşullarının belirlenmesinde lisansüstü programının dersleri ile ilgili düzenlemeler esas alınır. Öğrencinin bilimsel hazırlık dersinden alacağı not en az CC olmak zorundadır. Bu derslerde alınan notlar not çizelgesinde gösterilse de öğrencinin genel not ortalamasına katılmaz.

e) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Üniversitenin bir lisansüstü programına Üniversite içinden veya dışından yapılacak yatay geçişlerde, başvuruda bulunan öğrencinin, başvurduğu programın yatay geçiş başvuru kriterlerini yerine getirmesi gerekir. Tüm yatay geçiş başvuruları, öğrenci kabul komisyonu ve ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınıp, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Eş değer programlar arasında yatay geçiş yapılabilir.

(3) Yatay geçiş için gerekli olan asgari genel not ortalaması anabilim dalı başkanlıkları tarafından belirlenir.

(4) Öğrencinin, kayıtlı bulunduğu programda bilimsel hazırlık hariç en az bir yarıyıl süreyle ders almış ve yarıyılını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

(5) Öğrencinin 12 nci maddede belirtilen koşulları sağlamış olması gerekir.

(6) Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin almış olduğu derslerden hangilerinin lisansüstü programlarına sayılacağı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

(7) Yurt dışındaki üniversitelerde okuyan yabancı uyrukluların ve T.C. vatandaşlarının Piri Reis Üniversitesi ile yapılmış bir protokol kapsamındaki başvurularında ALES belgesi şartı aranmaz.

(8) Protokol kapsamında gerçekleşen yatay geçiş başvurularında, başvurunun yapıldığı programın yürütüldüğü üniversite ana dili İngilizce olan bir ülkede ise yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Diğer durumlarda öğrenim dili yabancı dil olan programlara başvurularda adayın lisans derecesi başvurduğu programın eğitim dili ile aynı bir ülkeden alınmışsa yabancı dil belgesi şartı aranmaz. Geri kalan tüm durumlarda adayların yabancı dil bilgi seviyelerini belgelemeleri gerekir.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olan öğrenciler, diğer yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü derslere kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığının onayıyla özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Lisansüstü derslere kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemleri kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından yürütülür. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler Senato tarafından belirlenir.

(2) Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp diploma veya sertifika verilmez. Özel öğrencilik süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(3) Bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı öğrencilerin Üniversiteden ders alma talepleri, öğrencilerin lisans ve lisansüstü not belgeleri ile daha önce ders almış oldukları öğretim üyelerinden aldıkları referans mektupları değerlendirilerek Enstitü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

(4) Daha sonra lisansüstü programlara kabul edilen özel öğrencilerin öğrenci olarak aldığı ve başardığı derslerden muaf olup olmayacakları, muaf olmaları halinde not ve kredilerin ne şekilde kabul edileceği Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Muafiyet verilen dersler lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Değişim öğrencileri

MADDE 18 – (1) Değişim öğrencileri, uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yurt dışı yükseköğretim kurumlarının öğrencileridir. Bu öğrencilerin seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri, Senato tarafından belirlenen uygulama esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Yabancı uyruklu adayların kabulü

MADDE 19 – (1) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitim programlarına kabul koşulları, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşleri üzerine Senato tarafından belirlenir ve her yarıyıl başlangıcından önce ilan edilir.

Ders muafiyeti

MADDE 20 – (1) Daha önce bir yükseköğretim programından ders almış olan öğrenciler, bu derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Öğrencilerin, muafiyet için akademik takvimde ilan edilen ders kayıt tarihlerinin son gününe kadar belgeleriyle birlikte enstitüye başvurmaları gerekir.

(2) Bir öğrencinin enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde herhangi bir yükseköğretim kurumundan aldığı ve başarmış olduğu lisansüstü derslerden kendi bilim alanı ile ilgili olanlara, dersin daha önce herhangi bir lisansüstü programa sayılmamış olması halinde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla ders muafiyeti verilebilir. Geçerliliği onaylanan diğer yükseköğretim kurumunda alınan notlar Üniversite not sistemine T (Transfer) notu olarak transfer edilir.

(3) Başka bir yükseköğretim kurumundan alınan derslere muafiyet verilebilmesi için bu derslerin YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Muafiyet istenen dersin zorunlu veya seçmeli olması durumuna bakılmaksızın program eş değerliliği dikkate alınarak başarılı olma ve ders içeriği uyumu şartı ile kredi/AKTS değerlerinden birine göre Enstitü Yönetim Kurulunca karar verilir.

(4) Muafiyeti verilecek derslerin toplam kredisi öğrencinin o programdan mezun olması için gerekli toplam ders kredisinin yarısından fazla olamaz.

Programlara kayıt

MADDE 21 – (1) 11 inci ve 12 nci maddelerde belirtilen koşulları sağlayan ayrıca Senato tarafından tespit ve ilan edilen diğer şartları ve mali yükümlülükleri yerine getirenlerin kayıt işlemleri Üniversite Öğrenci İşleri Müdürlüğünce yapılır.

(2) Kayıt sırasında istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(3) Belgeleri eksik olan ya da sahte belgelerle başvuranlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise kayıtları iptal edilir.

Kayıt yenileme

MADDE 22 – (1) Öğrencilerin, her yarıyıl başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde derslere yazılmak ve o yarıyıl öğrenim ücretini ödemek suretiyle kayıt yenilemeleri zorunludur.

(2) Öğrenci öğrenim ücretini yatırmadığı dönemler için kayıt yaptırmamış kabul edilir ancak bu dönemler normal öğrenim süresinden sayılır.

(3) Geç kayıt mazeretleri enstitü tarafından kabul edilen öğrencilerin kayıtları en geç öğretim tarihinin başlangıcından itibaren ikinci hafta sonuna kadar yenilenebilir.

Öğrenim ücretleri

MADDE 23 – (1) Enstitüde lisansüstü öğrenim ücretlidir. İlgili mevzuat hükümlerine göre öğrenim ücretleri Mütevelli Heyeti tarafından her yıl yeniden belirlenir ve ödeme şekliyle birlikte duyurulur. Öğrenim ücretlerinin ilan edildiği şekilde ve ilanda belirtilen tarihlerde ödenmesi gerekir.

(2) Burslarla ilgili esaslar Enstitü Müdürlüğünün önerisi dikkate alınarak Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyeti onayıyla kesinleşir.

İzinli sayılma

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşuluyla sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, askerlik, beklenmedik zorunlu olaylar ve doğal afetler gibi nedenlerle dönem izni için enstitüye başvurabilirler. Gözaltına alınan veya tutuklanan öğrencilerden gözaltı ve tutukluluk hali takipsizlikle sonuçlananlar ya da üzerine atılı suçtan beraat edenler, bu durumları sona erdikten sonra izin başvurusu yaparak gözaltı ve tutukluluk halinde geçen süre için Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla izinli sayılabilirler.

(2) Kabul edilebilir mazereti olan öğrencilere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bir seferde azami iki yarıyıl toplamda azami dört yarıyıl; askerlik görevine çağrılanlar için askerlik süresince izin verilebilir.

(3) Gerekçesi belgelenmiş zorunlu nedenler dışındaki izin başvuruları, ilgili yarıyıl için akademik takvimde belirtilmiş son başvuru gününe kadar yapılır ve bu tarihten itibaren en geç bir hafta içinde karara bağlanır.

(4) İzinli süreler öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) İzinli sayılan öğrenci derslere ve uygulamalara devam edemez ve izinli olduğu yarıyıl sonunda yapılan yarıyıl sonu sınavlarına giremez.

(6) İzin verilen yarıyıla ait yatırılmış olan öğrenim ücreti takip eden yarıyıl öğrenim ücretinden mahsup edilir.

(7) Yurt dışında öğrenim amacıyla belirli bir süre için izin almış öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin tamamının toplam izin sürelerine sayılması esastır. Ancak aldıkları derslerin nakledilmesi ve yurt dışında geçirilen sürenin bir kısmının öğrencilerin öğrenim süresinden düşülmesi gibi hususlar, öğrencilerin yurt dışından dönüşlerinden sonra danışmanlarının ve anabilim dalının görüşü de dikkate alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

 (8) Öğrenciler, izin süreleri sonunda ve normal kayıt döneminde kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam eder. Kendilerine iki yarıyıllık izin verilmiş öğrencilerden birinci yarıyıl sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin bir dilekçeyle Enstitü Yönetim Kuruluna başvurmaları gerekir.

Ek süre

MADDE 25 – (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir. Verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Hususlar

Danışman atanması

MADDE 26 – (1) Yüksek lisans/doktora programına kabul edilen öğrencinin danışmanı, ilgili anabilim dalı başkanı veya başkanın görevlendireceği bir öğretim üyesidir. Danışman, öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirlemesinde yardımcı olur, bu derslerdeki başarısını ve öğrenim durumunu sürekli izler ve öğrenciyi yönlendirir.

(2) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en fazla 12 öğrenci düşecek şekilde belirlenir. Bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenleri, yabancı uyruklu öğrencileri, lisansüstü programda ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrencileri ve aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek % 50 arttırılmasına Senato karar verir. Bir öğrenci/tez için birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

Öğretim yılı

MADDE 27 – (1) Öğretim yarıyıl esasına göre yapılır. Her akademik yıl, her biri on dört hafta olan iki yarıyıldan oluşur. Bu sürelere yarıyıl sonu sınav günleri dahil değildir. Akademik yıla ait kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlerin sürelerini ve tarihlerini gösteren akademik takvim Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Ders planları

MADDE 28 – (1) Ders planları; ilgili anabilim dalı başkanlıklarınca hazırlanır, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Ders planlarında herhangi bir nedenle değişiklik yapılması gerektiğinde aynı prosedüre göre işlem yapılır. Ders planlarında okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler, her dersin teorik ders saati, uygulama ve laboratuvar saatleri, kredisi ve AKTS yükü varsa ön koşulu ve mezuniyet için gerekli toplam kredi yükü belirtilir.

Zorunlu, seçmeli ve ön koşul dersleri

MADDE 29 – (1) Lisansüstü dersler zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba ayrılır. Her öğrenci kayıtlı olduğu programın zorunlu derslerini almakla yükümlüdür. Seçmeli dersler, öğrencinin ilgi alanı ve isteği göz önünde bulundurularak danışman yardımıyla belirlenir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için ondan önce alınarak başarılması gereken derse ön koşul dersi denir. Ön koşul dersleri, ilgili anabilim dalı başkanlığınca Enstitü Kuruluna önerilir ve Enstitü Kurulunun onayından sonra kesinleşir.

Ders ve uygulamalara devam

MADDE 30 – (1) Öğrenciler; derslere, uygulamalara, seminerlere, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına ve ilgili öğretim üyesinin gerekli gördüğü diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdür. Öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkısı ilgili dersin öğretim üyesi tarafından belirlenir ve yarıyıl başında öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenci, raporlu olduğu süreler içinde yapılan derslere, uygulamalara ve sınavlara giremez. Girdiği takdirde aldığı notlar geçersiz sayılır.

Kredi yükü

MADDE 31 – (1) Yüksek lisans ya da doktora programına devam eden öğrencinin bir yarıyıldaki kredi yükü, en az altı en çok on beş kredidir. Öğrenim süresi boyunca asgari kredi yükünün altına/azami kredi yükünün üzerine danışman onayıyla en çok iki yarıyıl inilebilir/çıkılabilir.

Ders alma, ekleme-bırakma ve dersten çekilme

MADDE 32 – (1) Öğrencilerin, ders alma işlemlerini danışmanlarının onayıyla her yarıyıl başında yapmaları gerekir.

(2) Öğrenci, danışmanın teklifi, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Senato kararı ile yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan dersleri alabilir.

(3) Derslerin ekleme-bırakma işlemleri yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır. Öğrenciler bu süre içinde daha önce yazıldıkları derslerin bir kısmını bırakabilir, yeni dersler ekleyebilirler. Bırakılan veya eklenen dersler için öğrenim ücreti yeniden belirlenir.

(4) Öğrenciler yedinci hafta sonuna kadar almakta oldukları bazı derslerden danışmanlarının onayıyla çekilebilirler. Bu durumda yarıyıl öğrenim ücretinden herhangi bir iade yapılmaz. Öğrenciler, öğrenimleri süresince en fazla iki kez derslerden çekilebilirler. Çekildikleri dersler akademik not çizelgesinde (W) harfiyle gösterilir.

(5) Mezun olabilmek için bütün derslerden geçer not aldıkları halde GANO’ları 4,00 üzerinden tezli yüksek lisans programları için 3,00’ün altında, tezsiz yüksek lisans programları için 2,80’in altında kalan öğrenciler, ortalamalarını yükseltebilmek için daha önce başarılı olduğu CC ve CB notu aldıkları dersleri tekrarlar.

(6) Öğrencilerin FF notu aldıkları zorunlu dersleri ilk açıldıklarında tekrarlamaları gerekir. Özel durumlarda, danışmanın olumlu görüşüne istinaden Enstitü Yönetim Kurulu ders tekrarını erteleyebilir veya ders alınmışsa dersten çekilme izni verebilir.

(7) Seçmeli derslerden FF notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak veya yerine geçecek bir başka dersi danışmanının onayıyla tekrar (R) harfi ile almak zorundadır. Bu durumda yeni dersten alınan not FF notunun yerine geçer, ancak FF notu akademik kayıtlarda belirtilir.

Sınavlar ve disiplin işlemleri

MADDE 33 – (1) Her yarıyıl başında dersin öğretim elemanı, yarıyıl içindeki ödev, sınav, proje, laboratuvar ve benzeri çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavının başarı notu üzerindeki ağırlıklarını öğrencilere duyurur.

(2) İlgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl sonu başarı notları ve sınav evrakları bir hafta içinde Enstitüye teslim edilir. Sınav evrakları iki yıl saklanır.

(3) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ev ödevi, yarıyıl içi proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, ödevini başkasına yaptıran, cep telefonu/tablet ve benzeri iletişim cihazlarını kullanan, bunlara teşebbüs eden ve yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesi sonucunda kopya çektiği, ödevini başkasına yaptırdığı sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınavdan veya çalışmalardan sıfır (0) almış sayılır. Sınav esnasında sınav düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve sıfır (0) almış sayılır.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında ayrıca 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır. Bu öğrenciler öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 34 – (1) Sınav sonuçlarına ve notlara ancak maddi hata nedeniyle itirazda bulunulabilir. İtirazlar, ilgili öğretim elemanı veya öğrenci tarafından sınav sonuçlarının ilan edilmesini takip eden yedi gün içerisinde Enstitüye yazılı olarak bildirilir. Gerektiği takdirde Enstitü, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından üç kişilik bir inceleme komisyonu oluşturulmasını isteyebilir. İtiraz sonucundaki not değişiklikleri Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir.

Mazeret sınavları

MADDE 35 – (1) Yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorunludur. Sınava girmeyen öğrencilerin mazeretlerini bildiren dilekçeyle sınav tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde Enstitüye başvurmaları gerekir. Mazeretleri kabul edilen öğrenciler belirlenen tarihlerde mazeret sınavlarına girebilir. Mazereti kabul edilmeyen, mazeret sınavına girmeyen veya mazeret sınavında başarısız olan öğrenciler başarısız sayılır. Sağlıkla ilgili mazeretleri olanların herhangi bir sağlık kurumundan alınan sağlık raporlarını, başka bir özür nedeniyle sınava katılamayanların ise bunu kanıtlayan belgeyi dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Başarı derecesi, harf notu ve başarı katsayısı

MADDE 36 – (1) Öğrencilerin dersteki başarı derecesini belirtmede harfli sistem kullanılır. Öğrencilerin istatistiksel başarı yüzdelerine göre geçer notlar arasında A en üstteki %10’u, B sonraki %25’i, C sonraki %30’u, D sonraki %25’i, E en alttaki %10’u belirtir. Bu amaçla kullanılan harfler ve ağırlık katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

Başarı Derecesi          Harf Notu         Ağırlık Katsayısı        Önerilen AKTS Harf Notu

Pekiyi                              AA                         4,00                  A (Mükemmel)

İyi-pekiyi                         BA                         3,50                  B (Çok iyi)

İyi                                    BB                         3,00                  C (İyi)

Orta-iyi                            CB                         2,50                  D (Yeterli)

Orta                                 CC                         2,00                  E (Geçer)

Zayıf                                FF                         0,00                  F (Zayıf)

(2) Akademik not belgesinde görünmeyen, geçici süreyle kullanılan LA, I, NP, NC ve not belgesinde görünen T, S, IA, R, W ve U harfleri kullanılır. Söz konusu harflerin anlamları aşağıda gösterilmiştir:

a) LA: Öğrencinin izinli sayıldığını ya da kayıt dondurduğunu gösterir.

b) I: Bir dersten başarılı olmak için öğretim üyesi tarafından yarıyıl başında belirtilen koşulları zamanında yerine getirmemiş öğrencilere verilir. İzleyen yarıyıl sonuna kadar telafi edilmeyen I notu FF notuna dönüşür.

c) NP: Öğrencinin yarıyıl sonu sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler FF notuna dönüşür.

ç) NC: Dersin kredisiz olduğunu gösterir.

d) T: Transfer kredisi verilen dersi gösterir ve not ortalamalarına katılır.

e) S: Kredisiz bir dersten ve tezlerden başarılı olunduğunu gösterir.

f) IA: Öğrencinin devamsızlık nedeniyle başarısız olduğunu gösterir.

g) R: Tekrar edilen dersleri gösterir.

ğ) W: Öğrencinin dersten çekilmiş olduğunu gösterir.

h) U: Kredisiz ders, proje, tezden başarısız olunduğunu gösterir.

Not ortalamalarının hesabı

MADDE 37 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda not ortalamaları hesaplanarak bulunur.

(2) Yarıyıl not ortalaması, o yarıyılda kayıtlı olunan derslerin her birinin kredi değeri ve o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(3) Genel ağırlıklı not ortalaması, tüm yarıyıllarda kayıtlı olunan derslerin her birinin kredi değeri ve alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımıyla elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

(4) Mezun olabilmek için gerekli olan GANO’yu sağlayamayan öğrencilerin not ortalamasını yükseltmek için yapılan ders tekrarında, tekrar edilen derslerde aldığı en son not esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Esaslar

Yüksek lisans programları

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi anabilim dallarında ve nasıl yürütüleceği Senato tarafından belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasındaki geçişlere Senato tarafından izin verilebilir.

Tezli yüksek lisans programının amacı

MADDE 39 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.

Tezli yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 40 – (1) Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programında bir eğitim-öğretim dönemi, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

(2) Öğrencinin birinci ve ikinci yarıyılların her birinde en az altı kredilik ders alması zorunludur.

(3) Öğrencilerin, en geç üçüncü yarıyıl başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmaları gerekir.

(4) Öğrencinin alacağı seçime bağlı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla ileri düzeydeki lisans derslerinden (lisans son sınıf derslerinden) seçilebilir. Ayrıca dersler ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.

(5) Tezli yüksek lisans programı ikinci lisansüstü eğitim-öğretim programı olarak da yürütülebilir.

Tezli yüksek lisans programında süre

MADDE 41 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

(2) Dört yarıyıl sonunda ders planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Senatonun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen, azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Yüksek lisans öğrencisi bu Yönetmelikte belirlenen mezuniyet koşullarını erken tamamlaması durumunda, tez danışmanının uygun görüşü, anabilim dalının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla asgari üç yarıyılın sonunda mezun olabilir.

Yüksek lisans tez danışmanı atanması

MADDE 42 – (1) Tezli yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için Üniversitenin kadrosunda bulunan bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar; öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu da en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar enstitüye önerir. Her öğrencinin tez konusu ve danışmanı Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

(2) Tez danışmanı Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından atanır. Üniversite öğretim üyesi kadrosunda yeteri kadar öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 43 – (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman, tez intihal raporu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşüyle birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu inceledikten sonra danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş asıl üye ile bir yedek üyeden oluşur. Jürinin üç üyeden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

(4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(7) Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(10) Yüksek lisans tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için tez çalışmasından üretilmiş en az bir adet kabul edilmiş hakemli dergi yayını veya ulusal/uluslararası bir kongre, konferans veya sempozyumda kabul edilmiş bildiri/poster sunumu gerekir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 44 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, ağırlıklı genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü Yönetim Kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Diplomalar, Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası, elektronik ortamda bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

Tezsiz yüksek lisans programının amacı

MADDE 45 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Tezsiz yüksek lisans programının ders yükü

MADDE 46 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı, toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda enstitü tez/proje yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Enstitü Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans son sınıf derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında danışman atanması

MADDE 47 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığının her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak tam zamanlı bir öğretim üyesini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirlemesi gerekir. Gerekli görülmesi halinde ders seçimi ve dönem projesinin yürütülmesi için farklı danışman Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir.

Tezsiz yüksek lisans programında süre

MADDE 48 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Dönem projesini tamamlayan öğrenci, projesini danışmanına teslim eder. Dönem projesi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç iki ay içinde düzeltmeleri yaparak dönem projesini yeniden danışmanına teslim eder. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 49 – (1) Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini ve dönem projesini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,80 ve üzeri olan, programın gerektirdiği minimum krediyi sağlayan öğrenciye tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur.

(3) Öğrencinin mezuniyet tarihi, dönem projesinin imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir. Diplomalar, Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programlarına İlişkin Esaslar

Amaç ve kapsam

MADDE 50 – (1) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

(2) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmek,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulamak,

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Doktora programının ders yükü

MADDE 51 – (1) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

(2) Doktora programlarında enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki ders seçilebilir.

(3) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(4) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

Doktora programının süresi

MADDE 52 – (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için kaydolduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesiyle kabul edilenler için dört yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Senato tarafından belirlenen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora programında tez danışmanı atanması

MADDE 53 – (1) Anabilim dalı başkanlığı, ikinci yarıyılın sonuna kadar her öğrenci için Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip Üniversite kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından bir tez danışmanını ve danışmanla öğrencinin birlikte belirleyeceği tez konusu ile tez başlığını enstitüye önerir. Tez danışmanı ve tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla kesinleşir.

(2) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda Enstitü Yönetim Kurulu ikinci tez danışmanını Rektörlüğe önerir. Rektörlüğün onayı ile ikinci tez danışmanı atanır. İkinci tez danışmanı Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip öğretim üyesi olabilir.

(3) Danışman değişikliği, öğrencinin ve/veya danışmanın yazılı başvurusu üzerine danışmanın, varsa program koordinatörünün ve enstitü anabilim dalı başkanının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. Danışman değişikliğinde yeni danışmanın onayı da aranır.

(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

Yeterlik sınavı

MADDE 54 – (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konulara, kavramlara ve doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği Senato tarafından belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi, en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavların ağırlıkları ile notların hesaplanmasına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Sınav jürileri, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Yeterlik sınavına girmek için başvuruda bulunan öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde başarısız sayılır.

Tez izleme komitesi

MADDE 55 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili anabilim dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Danışmanın önerisi, enstitü anabilim dalı başkanının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversite dışında görev yapan doktor unvanına sahip en fazla bir öğretim üyesi tez izleme komitesinde yer alabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 56 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisiyle ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisini savunur. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin izlenmesi

MADDE 57 – (1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında, Senato tarafından kabul edilen akademik takvime göre birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(2) Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 58 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazar ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Doktora tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltmeyle birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tez intihal raporu ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu inceledikten sonra danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesiyle birlikte karar verilmek üzere tez, Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(5) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olup öğrenciye jüri üyeleri soru sorabilir.

(6) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin doktora programıyla ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(7) Doktora tezinin teslim edilebilmesi ve tez sınavına girilebilmesi için tez çalışmasından üretilmiş en az bir adet ulusal veya uluslararası hakemli dergi yayınının kabul edilmiş veya yayımlanmış olması gerekir.

Doktora diploması

MADDE 59 – (1) Tez sınavında başarılı olan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden yazılı olarak belirttiği görüşü ile tezin nüshalarını anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla enstitüye gönderir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde doktora programı ile ilişiği kesilir.

(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Öğrencinin mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir. Diplomalar Müdür ile Rektör tarafından imzalanır.

(4) Enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kayıt sildirme ve ilişik kesme

MADDE 60 – (1) Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenciler, ayrılış nedenini belirttikleri dilekçelerine Üniversitenin Mali İşler Müdürlüğünden alacakları borcu yoktur belgesini ekleyerek Enstitüye başvururlar. Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıt silinir.

(2) Kendi isteğiyle kaydı silinen veya mezun olarak Üniversiteden ayrılanların, diplomalarını ve dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Senato tarafından belirlenen ilişik kesme işlemlerini yapmaları şarttır.

(3) Aşağıda belirtilen durumlarla karşılaşan öğrencilerin Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir:

a) Öğrencinin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre üniversiteden çıkarma cezası almış olması.

b) Öğrencinin, ruhsal hastalıkları nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğini sağlık raporu ile belgelemiş olması.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 24/1/2017 tarihli ve 29958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pîrî Reis Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 20/4/2016 tarihinden önce aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıtlı olan öğrenciler hakkında 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi uygulanmaz.

(2) 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programına başvurabilir.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Piri Reis Üniversitesi Rektörü yürütür.