6 Şubat 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31742

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 16/8/2015 tarihli ve 29447 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 33 – (1) Azami süreler sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası kapsamında Senatonun belirlediği uygulama usul ve esaslarına göre işlem yapılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde yer alan “Bakanlar Kurulu Kararı” ibaresi “Cumhurbaşkanı Kararı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencinin izin dilekçesinin tarihi, dönem için etkileşimli kayıtların son tarihinden önce ise, izin başvurusu sırasında öğrencinin ders kaydını tamamlamış, katkı payını ödemiş, danışman onayı almış olması şartı aranmaz. Öğrencinin izin dilekçesinin tarihi, dönem için etkileşimli kayıtların son tarihinden sonra ancak ders ekleme bırakma süresi içindeyse, öğrencinin başvuru yapabilmesi için ders kaydı, katkı payı, danışman onayı işlemlerinin tümünün eksiksiz olması beklenir; aksi halde öğrenci kayıtsız durumdadır ve izin işlemi yapılamaz. İlgili yarıyılın ders ekleme bırakma süresi bitiminde ortaya çıkan bir durum nedeniyle izin başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin kayıtlı öğrenci olması gerekir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/8/2015

29447