6 Şubat 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31742

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; toplumun ruh sağlığını destekleyecek psikolojik hizmetlerin ve eğitimlerin verilmesi, uygulamaların ve araştırmaların yapılmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bireylerin yaşam kalitelerini artırarak sağlıklarını geliştirmelerine ve korumalarına yardımcı olacak önleyici psikoterapötik müdahaleler sunmak.

b) Bireylerin olumsuz yaşam şartlarına uyum süreçlerini kolaylaştırarak sağlıklarını yeniden kazanmalarına yardımcı olacak psikoterapötik müdahaleler gerçekleştirmek.

c) Psikolojik bozuklukların tanı ve tedavisine yönelik psikoterapi hizmetini gerektiğinde psikiyatri ve tıbbın diğer uzmanlık alanları ile iş birliği içerisinde gerçekleştirmek.

ç) Klinik psikolojinin farklı alanlarında gerek bireylere gerekse kurumlara psikoeğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

d) Psikoloji ve sosyal sorumluluk konularında ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar ve eğitim programları ile kurslar düzenlemek.

e) Psikolojik bozukluklara yönelik erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayacak birey, grup ve toplum düzeyinde tarama ve müdahale programları tasarlamak ve yürütmek.

f) Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı üniversiteler başta olmak üzere farklı kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

g) Psikolojik bozuklukların bilişsel, duygusal, davranışsal, nöropsikolojik, gelişimsel temellerini araştırmak; ölçümlerini yapmak ve yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma faaliyetlerini yürütmek.

ğ) Merkez bünyesinde yürütülen araştırma faaliyetlerinden elde edilen bilimsel bulguları klinik psikoloji yazınına kazandırmak üzere rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

h) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.

ı) Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri hazırlamak ve yürütmek.

i) Psikoloji bölümü öğrencilerine eğitim ve gözetim (süpervizyon) altında uygulama yapma imkanı sağlamak.

j) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, yeniden görevlendirilebileceği gibi süresi bitmeden aynı usulle görevden alınabilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür Yardımcısı aynı usulle değiştirilebilir.

(3) Müdüre görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı vekalet eder. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir biçimde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri almak.

c) Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetimini yapmak ve sonuçlarını almak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe tekliflerini Rektörlüğe sunmak.

g) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

ğ) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını ve faaliyet raporlarını her takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile psikoloji ve psikoloji ile ilişkili alanlarda çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, yılda en az dört kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdür tarafından belirlenen gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı usulle olağanüstü toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerine ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

f) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

g) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını değerlendirmek ve onaylamak.

ğ) Danışma Kurulunun önerilerini değerlendirmek.

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş en fazla on bir üyeden oluşur. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısının da katılımı ile yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirerek Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez birimleri

MADDE 13 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalarda bulunmak üzere birimler oluşturulabilir. Birimler Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Birim başkanları Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından Üniversitenin ilgili birimlerinde görev yapan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Birim başkanlarının görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulunca belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.