4 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31740

TEBLİĞ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KREDİ RİSKİ AZALTIM TEKNİKLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 

MADDE 1 – 6/9/2014 tarihli ve 29111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğin 36 ncı maddesinin ikinci fıkrası, beşinci fıkrasının (h) bendi ve on birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İçsel modeller, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının Birinci Bölümünün yedinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan çift taraflı netleştirme sözleşmesi kapsamındaki kredili menkul kıymet işlemleri için de kullanılabilir.”

“h) İçsel model, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının İkinci Bölümünde yer alan şartlara aykırılık teşkil edemez.”

“(11) Banka ile karşı taraf arasında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin Birinci Kısmının Birinci Bölümünün yedinci fıkrasında belirtilen marj sözleşmesi olması durumunda, elde tutma süresi, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının İkinci Bölümünün yirmi ilâ yirmi sekizinci fıkraları dikkate alınarak belirlenen riskin marj süresine eşit olur.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ek-1’de geçen elde tutma süresi, bankaya günlük olarak ilave teminat alma hakkı vermeyen işlemlerde yirmi iş günü, repo işlemlerinden emtianın devrini ve tasarruf hakkının garanti edilmesini konu edenler dışında kalanlar ve menkul kıymet ödünç işlemleri için beş iş günü, bankaya günlük olarak ilave teminat alma hakkı veren diğer işlemler için ise on iş günüdür. Banka ile karşı taraf arasında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin Birinci Kısmının Birinci Bölümünün yedinci fıkrasında belirtilen marj sözleşmesi olması durumunda, elde tutma süresi, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının İkinci Bölümünün yirmi ilâ yirmi sekizinci fıkraları dikkate alınarak belirlenen riskin marj süresine eşit olur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Elde tutma süresi, bankaya günlük olarak ilave teminat alma hakkı vermeyen işlemlerde yirmi iş günü, repo işlemlerinden emtianın devrini ve tasarruf hakkının garanti edilmesini konu edenler dışında kalanlar ve menkul kıymet ödünç işlemleri için beş iş günü, bankaya günlük olarak ilave teminat alma hakkı veren diğer işlemler için ise on iş günüdür. Banka ile karşı taraf arasında Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin Birinci Kısmının Birinci Bölümünün yedinci fıkrasında belirtilen marj sözleşmesi olması durumunda, elde tutma süresi, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2’nin İkinci Kısmının İkinci Bölümünün yirmi ilâ yirmi sekizinci fıkraları dikkate alınarak belirlenen riskin marj süresine eşit olur.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

6/9/2014

29111

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

23/10/2015

29511

2-

20/1/2016

29599

3-

2/3/2017

29995

4-

8/6/2021

31505