4 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31740

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 23/10/2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 34 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İDD yaklaşımları için sermaye tabanı uygulaması

MADDE 34 – (1) İDD yaklaşımını kullanma izni alan bankalar tarafından, kredi riskine esas tutar olarak;

A: İDD yaklaşımı kullanım izni alınan alacaklar için İDD yaklaşımı ile bunların dışında kalan alacaklar için standart yaklaşım ile hesaplanan kredi riskine esas tutarı,

B: Tüm alacaklar için standart yaklaşım ile hesaplanan kredi riskine esas tutarı,

C1: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca ana sermaye ve katkı sermayeden indirilen tutarları,

C2: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca katkı sermayeye eklenen genel karşılıklar ile pozitif tutar toplamını,

C3: Tüm alacaklar için standart yaklaşım uygulanması durumunda Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca katkı sermayeye eklenecek genel karşılık tutarını,

ifade etmek üzere;

Ayarlama tutarı = [(a×(B×0,08+C1–C3)) – (A×0,08+C1–C2)] × 12,5

formülü ile hesaplanan ayarlama tutarının pozitif olması durumunda, A’ya ilave edilmesi suretiyle bulunan tutar kullanılır. "a" değeri yüzde seksen olarak uygulanır. Kurum gerek görmesi halinde farklı bir “a” değeri belirleyebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 ve EK-4 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin;

a) 1 inci maddesi 31/12/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer maddeleri 1/7/2022 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/10/2015

29511

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/1/2016

29599

2-

27/9/2016

29840

3-

9/12/2016

29913

4-

6/6/2017

30088

5-

14/3/2018

30360

6-

8/6/2021

31505

 

Eki için tıklayınız.