4 Şubat 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31740

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME

MERKEZİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 11/5/2019 tarihli ve 30771 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Uzman: Ulaşım emniyeti inceleme faaliyetini yerine getiren; Başkanlık personeli ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarından görevlendirilen personeli,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Başkanlığın mevcut kadrolu personeli dışında, her bir ulaştırma türü için ihtiyaç duyacağı uzmanlar diğer kamu kurum veya kuruluşlarından ilgili mevzuatı çerçevesinde geçici görevlendirme yoluyla çalıştırılabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlıktan veya diğer kamu kurum veya kuruluşlarından ulaşım emniyeti incelemesinde görevlendirilen uzmanlara şekli Başkanlıkça belirlenecek olan kimlik belgesi verilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/5/2019

30771