31 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31736

YÖNETMELİK

İstanbul Bilgi Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Kurul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu,

b) Merkez: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yüksek enerji fiziği ve ilişkili alanlarda ulusal ve uluslararası nitelikte deneysel, fenomenolojik ve kuramsal araştırma, inceleme, uygulama ve eğitim çalışmaları yapmak, bu çerçevede ilgili mevzuat hükümleri kapsamında; ulusal ve uluslararası boyutta bilimsel iş birliklerinin oluşturulması, mevcut işbirliklerine dâhil olunması, yurt içi ve yurt dışı destekli araştırma projeleri yürütülmesi ve bu tür projelerde paydaş olunmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) CERN ve benzeri yüksek enerji fiziği laboratuvarlarında yürütülen parçacık fiziği deneylerine ve araştırma-geliştirme programlarına katılmak.

b) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; parçacık hızlandırıcılarının ve parçacık algıçlarının geliştirilmesi, tasarlanması veya üretimine yönelik ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapmak, yurt içi ve yurt dışı destekli projeler yürütmek ve bu tür projelerde paydaş olmak, kuramsal ve fenomenolojik parçacık fiziği araştırmaları yapmak, bu çerçevede projeler yürütmek ve projelere paydaş olmak.

c) Üniversitede yüksek enerji fiziği alanında uzmanlaşılan bir fizik doktora programının oluşturulmasını ve yürütülmesini destekleyerek Merkezin araştırma faaliyetleri çerçevesinde tez çalışmalarına katkıda bulunmak.

ç) Deneysel yüksek enerji fiziği çalışmalarında geliştirilen hızlandırıcı ve algıç teknolojilerinin endüstriyel uygulamalarını belirlemek, endüstri ile temaslarda bulunarak bu konuda eğitim, bilgilendirme ve ürün geliştirme işbirliklerini araştırmak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında; Merkezin amacına uygun faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak ilgili alanda danışmanlık, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yürütmek.

e) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara yönelik eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak.

f) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası boyutta çeşitli toplantılar, sergiler ve okullar düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak.

g) Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, yüksek enerji fiziği araştırmalarının tanıtıldığı etkinlikler düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak.

ğ) Yüksek enerji fiziği araştırmalarının önemi, topluma faydaları ve endüstriyel uygulamaları hakkında kamusal alanlarda halka açık bilgilendirme etkinlikleri ve sergiler düzenlemek, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmak.

h) Yüksek enerji fiziği ve ilgili alanlarda çalışan genç araştırmacıların bireysel yetkinliklerini geliştirmek amacıyla eğitim, tartışma ve bilgi veya deneyim paylaşımı için ortam sağlamak.

ı) Elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik, kontrol, bilgisayar ve benzeri mühendislik alanlarının yüksek enerji fiziği araştırmaları çerçevesindeki önemi ve bu araştırmaların ilgili mühendislik alanlarındaki gelişmelere etkisi hakkında bu alanlardaki akademisyen ve profesyonellerde farkındalık yaratacak etkileşimi sağlamak, ilgili mühendislik alanlarındaki akademisyen ve profesyonellerle ortak projeler geliştirecek işbirliklerine zemin hazırlamak.

i) Merkezin amacı ile ilgili olan diğer her türlü faaliyette bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün altı aydan uzun süre görevi başında bulunmadığı veya bulunamayacağı hallerde aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdürün teklifi ile Merkez çalışmalarında Müdüre yardımcı olmak üzere tam zamanlı öğretim üyeleri arasından bir kişi Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdürün görevi herhangi bir nedenle sona erdiğinde, Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer. Görevi sona eren Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün verdiği yetki çerçevesinde, Merkezin yönetim ve temsiline ilişkin işleri yapar ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdür, gerekli gördüğü hallerde Müdür Yardımcısının görevine son verilmesini Rektöre önerebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez çalışmalarının Merkezin amacı doğrultusunda düzenli ve mevzuata uygun bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna ve kabul edilen faaliyet raporlarını Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla temasa geçerek, Merkezin faaliyet konu ve amacına uygun projelerin yürütülmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası zeminde destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

g) Merkezin idari işlerini yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve varsa Müdür Yardımcısı ile diğer üç üyeden oluşur. Diğer üyeler, Üniversite bünyesinde Merkezin faaliyet alanlarında veya disiplinlerarası çalışmaları güçlendirecek alanlarda çalışmalar yürüten tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her öğretim yılında en az iki defa, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak.

c) Gerekli gördüğü durumlarda geçici çalışma ve araştırma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

ç) Faaliyet raporlarını kabul etmek.

d) İlgili mevzuat çerçevesinde verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Akademik Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 10/12/2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü yürütür.