30 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31735

YÖNETMELİK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden:

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (PSİKOMER): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; psikoloji ve ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici ve müdahale içeren araştırmalar yapmak, ruh sağlığı sorunları olan danışanlara gözlem, görüşme ve psikolojik test uygulamaları gerçekleştirmek, psikoterapi hizmeti vermek, psikoloji ve ruh sağlığı ile ilgili alanlardaki öğrencilere ve çalışanlara yönelik destekleyici eğitimler yapmak, toplumsal bilinçlendirme eğitimleri düzenlemek, Üniversitenin bu alandaki topluma hizmet ve bilimsel bilgiyi geliştirme görevine katkıda bulunmaktır.  

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Psikoloji ve ruh sağlığı alanında koruyucu, önleyici ve müdahale içeren bilimsel araştırmalar yapmak.

b) Danışanlara; gözlem, görüşme, psikolojik test, psikoterapi, çift, aile ve grup psikoterapisi ve danışmanlık hizmeti vermek.

c) Danışanların psikolojik gelişimini desteklemeye ve günlük sorunlarla baş etme mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik psiko-eğitimler vermek.

ç) Ruhsal sorunları olan danışanları gerektiği durumlarda psikiyatri kliniklerine yönlendirerek psikiyatri klinikleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

d) Psikoloji ve ruh sağlığı ile ilgili alanlarda çalışanlara ve öğrenim görenlere yönelik eğitimler vermek, kariyer planlamalarını ve akademik gelişimlerini desteklemek.

e) Psikoloji ve ruh sağlığı ile ilgili alanlarda öğrenim gören lisansüstü öğrencilerin psikoterapi ve psikolojik danışmanlık eğitimi almalarını, uygulama yapabilmelerini ve süpervizyon eğitimi almalarını sağlamak.

f) Psikoloji ve ruh sağlığı alanında yurt içinde ve yurt dışında panel, konferans, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

g) Ruh sağlığını koruma ve ruhsal sorunları önlemede toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme yaratmak amacıyla eğitim programları, kurslar, seminerler düzenlemek, bilgilendirici broşür ve el kitapçıkları hazırlamak.

ğ) Kamu ya da özel kurum ve kuruluşlara yönelik kurslar, seminerler, hizmet içi eğitim programları ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

h) Psikoloji ve ruh sağlığı alanında farklı kurum ve kuruluşlar ile birlikte projeler hazırlamak ve yürütmek.

ı) Çalışma konularına yönelik bilimsel rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri çalışmaları yayımlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden aynı usulle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları olan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektöre teklif eder. Müdürün görev süresi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

c) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

ç) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri Rektöre teklif etmek.

f) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilen üyeler ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez olağan ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili gündeme getireceği konuları değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin çalışmaları ile ilgili kamu, özel kişi ve kuruluş temsilcileri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en çok on beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üyeler görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda görüş bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü yürütür.