30 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31735

YÖNETMELİK

Lokman Hekim Üniversitesinden:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ İYİ KLİNİK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Lokman Hekim Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Lokman Hekim Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Lokman Hekim Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Lokman Hekim Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Lokman Hekim Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Merkez ile ilgili bilim dallarında temel ve uygulamalı araştırmalar düzenlemek, teşvik etmek, koordine etmek, bu amaçlarla ulusal ve uluslararası benzer kuruluşlarla iş birliği yapmak ve bu kuruluşlarla bilimsel, endüstriyel ve teknik bilgi ve hizmet akışını sağlamak.

b) Üniversitenin farklı birimlerinde ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme araştırma ve geliştirilmesi ile ilgili tüm uygulama alanlarında yürütülen bilimsel ve teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek ve desteklemek.

c) Üniversitenin hastanelerinde yürütülen ve yürütülecek olan klinik araştırmaların yıllık sayısal verilerini derlemek.

ç) Üniversitenin ilgili birimlerinin ilaç, tıbbi cihaz ve tıbbi malzeme araştırma, geliştirme ve uygulama alanında protokol anlaşması olan özel sektör ve kamu kuruluşlarındaki her seviyedeki öğretim elemanı, personel ve öğrencinin eğitimlerini gerçekleştirmek.

d) Üniversitenin Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi başta olmak üzere uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği içinde çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür, görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(4) Müdür; Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetimini yapmak, sonuçları değerlendirmek ve gerekli bildirimleri yapmak.

ç) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

d) Her yıl sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Yönetim Kurulunda karara bağlanan konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcıları ile Üniversitede tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilen iki öğretim üyesi ile birlikte, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen toplam beş üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu iki ayda bir düzenli olarak toplanır. Gerektiğinde iki aylık süre beklenmeden Müdürün çağrısı üzerine toplanılabilir. Yönetim Kurulunun toplantıları için üye tam sayısının salt çoğunluğu gereklidir. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda Müdürün oyu karara esas alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak.

ç) Merkez personelinin eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak.

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek.

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez olağan olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü yürütür.