Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından:

RESMÎ GAZETE İLAN ÜCRET TARİFESİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

MADDE 1 – 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Resmî Gazete İlan Ücret Tarifesinin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) İlanların satır ücreti; 25,50 TL’dir.”

MADDE 2 – Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürütür.