29 Ocak 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31734

YÖNETMELİK

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan personelin disiplin amirleri EK-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 30/7/2015 tarihli ve 29430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.

 

Eki için tıklayınız.