27 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31732

YÖNETMELİK

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

ISI SAYAÇLARI MUAYENE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isı Sayaçları Muayene Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sayacın doğru çalışıp çalışmadığını tespit etmek üzere, kullanıcı veya ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen diğer bir kimsenin yazılı müracaatı üzerine yapılan muayenedir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Üçüncü fıkrada belirtilen şartlar sağlanıyorsa, sayaç servis tarafından bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen hükümlere göre muayeneye tabi tutulur. Muayene sonuçları MİH içinde ise sayacın doğru çalıştığı kabul edilir, MİH içinde değilse Kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda işlem yapılır; tamir, bakım ve ayarı yapılmak üzere ayrılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müracaatın kullanıcı dışında ısı gider paylaşımından maddi olarak etkilenen diğer bir kimse tarafından yapılması durumunda;”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 26 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sayaçlardan 2017 yılı ve daha önceki yıllarda piyasaya arz edilmiş olup periyodik/stok muayenesi yaptırılmamış olanlar için bu sayaçların periyodik/stok muayenelerini yaptırmakla yükümlü olanların, 1/1/2022 tarihinden 28/2/2022 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2022 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması veya 1/1/2023 tarihinden 28/2/2023 tarihi mesai saati bitimine kadar servislere müracaat etmesi ve 31/12/2023 tarihi sonuna kadar muayeneleri yaptırması zorunludur.

(2) Belirtilen tarihler içinde servislere müracaat etmeyen veya muayeneleri yaptırmayan yükümlüler hakkında, damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

6/7/2018

30470

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

12/3/2019

30712

2-

11/10/2019

30915

3-

14/12/2019

30978

4-

14/4/2020

31099

5-

30/12/2020

31350

6-

5/2/2021

31386

7-

19/6/2021

31516