26 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31731

YÖNETMELİK

Siirt Üniversitesinden:

SİİRT ÜNİVERSİTESİ KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 27/1/2019 tarihli ve 30668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Siirt Üniversitesi Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan (f) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“f) Merkez bünyesinde çeşitli ürünlerin üretimine yönelik AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları için makine, teçhizat ve malzemeleri temin etmek, laboratuvarlar kurmak, işletmek ve geliştirmek.

g) Çeşitli ürünler ile ilgili özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan test ve analiz ölçümleri yapmak ve standartlar doğrultusunda kalite kontrol, tescil ve patent işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak, danışmanlık hizmeti vermek.”

“ğ) Merkezin amacı doğrultusunda tüketici talepleri göz önünde bulundurularak ürün geliştirmek, üretmek ve Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü bünyesinde satış yoluyla tüketicinin kullanımına sunmak.

h) Merkez tarafından üretilen ürünlerin tüketiciye ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla satış ofisleri kurmak.

ı) İlgili sektörlere yönelik, kamu kurum/kuruluş ve tüzel kişiler adına talepler doğrultusunda üretim hizmeti vermek.

i) Ülkemizin hammadde konusunda dış ülkelere bağımlılığını azaltmak amacıyla, ihracat potansiyeli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik üretim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“g) Gerekli durumlarda Merkezde yarı zamanlı ve  tam zamanlı olarak görev yapacak gönüllü uzmanları ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirilmeleri için Yönetim Kurulu onayı alınarak Rektöre sunmak.

ğ) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulunun onayını müteakip Rektöre sunmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Müdürün önerisiyle Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört Üniversite öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Siirt Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2019

30668