26 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31731

YÖNETMELİK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinden:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 16/7/2017 tarihli ve 30125 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Ders muafiyet başvurusu öğrencinin kesin kayıt tarihlerinin bitiminden itibaren beş iş günü içinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığına yapılmak zorundadır. İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığı, ders muafiyet başvurularının sona ermesini takiben beş iş günü içinde öğrenci kabul ve intibak komisyonunun görüşünü karara bağlayarak enstitüye gönderir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “on” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/7/2017

30125

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/11/2017

30240

2-

4/4/2019

30735

3-

9/7/2020

31180

4-

2/4/2021

31442

5-

3/10/2021

31617