25 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31730

YÖNETMELİK

Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim yöneticileri: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölüm/Anabilim/Bilim Dalı Başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç)  Hastane Başmüdürü: İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi,

d) Merkez: Ege Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

g) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Üniversite: Ege Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için Merkeze başvuran hastaların ayaktan veya yatırılarak tedavi edilmesini sağlamak, sağlık hizmetleriyle ilgili alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapılmasını sağlamak, her düzeyde sağlık personeli yetiştirmek amacıyla öncelikle tıp fakültesi olmak üzere Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, araştırma ve eğitim merkezleri ile yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık hizmetlerinin tam, kaliteli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık alanında kişilerden ve kurumlardan gelen talepleri ve ihtiyaçları değerlendirmek.

b) Merkezin amacı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak projeler geliştirmek, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

c) Toplumun sağlıklı yaşam konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

ç) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkezin yürüttüğü projelerde etkin görev almalarını sağlamak için eğitsel faaliyetlerde bulunmak.

d) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak, yazılı, görsel ve işitsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim) ve yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür (Başhekim); tıp doktoru olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir. Gerekli görüldüğü hallerde, görevlendirildiği usul ile Müdür görevden alınabilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, tıp doktoru olan Üniversite öğretim üyeleri arasından en çok beş kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Göreve vekaletin altı aydan uzun sürmesi durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür, Merkezin amacına ve faaliyet alanlarına ilişkin görevleri ilgili mevzuat kapsamında yürütür.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör veya görevlendireceği rektör yardımcısı.

b) Tıp Fakültesi Dekanı.

c) Müdür.

ç) Rektör tarafından görevlendirilen Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden iki, Dâhili Tıp Bilimleri Bölümünden iki ve rutin laboratuvar hizmeti veren Temel Tıp Bilimleri Bölümünden bir üye olmak üzere toplam beş öğretim üyesi.

d) Hastane Başmüdürü.

e) Döner Sermaye İşletme Müdürü.

(2) Yönetim Kurulu Başkanı, Rektör veya hastaneden sorumlu rektör yardımcısıdır. Ancak bu kişiler toplantıya katılmadıklarında toplantıya Tıp Fakültesi Dekanı başkanlık eder. Birinci fıkranın (ç) bendinde belirtilen üyelerin görev süresi üç yıldır. Bu üyelerin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere Başkanın daveti üzerine toplanır. Başkan, gerekli gördüğü hallerde kurulu toplantıya çağırabilir. Gerekli görüldüğünde birim yöneticileri Başkan tarafından toplantıya oy hakkı olmaksızın davet edilebilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) İleri tıp teknolojisinin uygulanabilmesi, klinik, laboratuvar, idari birim ve ortak kullanım alanlarının en verimli şekilde kullanılması için gerekli yerleşim düzenlemesi yapmak.

c) Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, Merkez bütçe tasarısı ve yatırım programları, personel ihtiyacı ile ilgili kararlar almak ve yıl sonu raporlarının denetimini yapmak.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Rektör.

b) Hastaneden sorumlu rektör yardımcısı.

c) Tıp Fakültesi Dekanı.

ç) Müdür.

d) Tıp Fakültesi Bölüm Başkanları.

e) Rektör tarafından Tıp Fakültesinin her bölümünden ikişer kişi olmak üzere belirlenen toplam altı öğretim üyesi.

f) Diş, Hemşirelik, Eczacılık, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanları.

(2) Danışma Kurulu üyelerinden birinci fıkranın (e) bendinde belirtilenlerin görev süresi üç yıldır. Bu üyelerin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir. Danışma Kurulu Başkanı, Rektör veya hastaneden sorumlu rektör yardımcısıdır.

 (3) Danışma Kurulu Başkanı; Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü müdürleri, Acil Tıp Anabilim Dalı, Çocuk Acil Bilim Dalı gibi birimlerin sorumlularını görüş almak için oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

(4) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş vermektir.

Hastane Başmüdürü ve görevi

MADDE 11 – (1) Başmüdürün görev kapsamı; bütçe, muhasebe, raporlama, kontrol, akılcı malzeme yönetimi, tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin bütünüdür. Hastane Başmüdürü, Müdüre karşı sorumludur.

(2) Hastane Başmüdürünün görevi; ilgili mevzuat hükümlerine göre gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 14 – (1) 25/1/1993 tarihli ve 21476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.