24 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31729

YÖNETMELİK

Yüksek İhtisas Üniversitesinden:

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/10/2017 tarihli ve 30198 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek İhtisas Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tıp Fakültesi hariç lisans programlarında yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavından 50’nin altında not alan öğrenci o dersten (FF) notu ile kalır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrencilerin teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve diğer öğretim faaliyetlerine devam durumu, öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Tıp Fakültesi hariç ön lisans ve lisans programlarında devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan derslerde devam zorunluluğu, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir.

(2) (DD)/(FD)/(FF) notu alınan herhangi bir dersin tekrarlanması halinde, bu derste devam koşulu aranmaz. Ancak, bu öğrenciler normal eğitim sürecinde dersin devamı dışında tüm eğitsel yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. (D) harfi alan öğrenci dersin tekrarını devam esaslarına uygun olarak almak mecburiyetindedir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla ait not ortalaması 2,00 ve üzeri olan öğrenci, o yarıyıl (DC) notu aldığı derslerden başarılı sayılır. Not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci (DC) notu aldığı derslerden başarısız sayılır."

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilerin her türlü izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında eğitim ve öğrenim ücretlerinin %50’sini öder. Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra her türlü izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si izleyen yarıyıl eğitim ve öğrenim ücretinden düşülür. Eğitim ve öğrenim ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.”

“(3) İzinli sayılmak isteyen öğrenci, izinli sayılmak istediği döneme ait eğitim ve öğrenim ücretinin %50’sini öder. Eğitim ve öğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin izin talebi kabul edilmez.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrencinin birinci fıkranın (c) bendi haricinde belirtilen sebeplerle Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi durumunda ücrete ilişkin olarak;

a) Dönem eğitim ve öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversite ile ilişik kesme durumunda, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren 1-4 hafta arasında başvuru yapması halinde içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin %75’i, tam ödeme yapması halinde bir sonraki yarıyıl ücretinin sağlanan indirimi düşülerek tamamı iade edilir. 1 aydan sonra yapılacak ilişik kesmelerde ise öğrenciye içinde bulunduğu yarıyıl ücretinin %25’i, tam ödeme yapması halinde bir sonraki yarıyıl ücretinin sağlanan indirimi düşülerek tamamı iade edilir.

b) İlişik kesme işleminin yapılabilmesi için öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan malzeme ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

c) Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrenci ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile kaydı silinen öğrencinin eğitim ve öğrenim ücretleri geri ödenmez.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Tıp Fakültesi hariç işletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı ders gibi dersler de dahil mezuniyetine;

a) Tek dersi kalan öğrenci yarıyıl ücretinin %25’inin tamamını,

b) İki dersi kalan öğrenci yarıyıl ücretinin %50’sinin tamamını,

c) Tek veya iki dersi kalan öğrenci bu dersleri bahar döneminde alması durumunda, ders almadığı güz döneminde öğrencilik haklarının devam edebilmesi için güz dönemi yarıyıl ücretinin %25’inin tamamını,

öder. Bahar döneminde ise bu fıkranın (a) veya (b) bentlerinden uygun olanı uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Burslar karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu programın normal eğitim süresince devam eder. Öğrencilerin bursları kesintisiz alabilmeleri için derslere kayıtlı olması ve derslere devam koşulunu yerine getirmesi şarttır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

2/10/2017

30198

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/11/2017

30245

2-

13/6/2018

30450

3-

21/9/2018

30542