24 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31729

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü (Başhekim), Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı), İdari Direktör ile Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı üzerine görevlendirilen Üniversitede görevli bilhassa ağız ve diş sağlığı konusunda deneyimi olan öğretim elemanlarından iki üye olmak üzere beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Merkez Müdürüdür (Başhekim). Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün (Başhekim) daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Merkez Müdürü (Başhekim), gerekli gördüğü durumlarda, Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü İdari Direktör, alınan kararların uygulama ve takibini Merkez Müdür Yardımcısı (Başhekim Yardımcısı) yapar.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2017

30221

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2021

31429