23 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31728

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen diploma programlarına ilişkin eğitim ve öğretimde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen ön lisans ve lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim faaliyetine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Öğrencinin bir dersi başarı ile tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü ifade eden krediyi,

b) Birim: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını,

c) Bölüm: Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesindeki bölüm veya programı,

ç) Bölüm başkanlığı: Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesindeki bölüm veya program başkanlıklarını,

d) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunları ile ilgilenmek üzere görevlendirilen öğretim elemanını,

e) Dekan: Türk Hava Kurumu Üniversitesine bağlı fakültelerin dekanını,

f) İlgili yönetim kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının yönetim kurulunu,

g) Kredi: Dersin ulusal veya AKTS kredisini,

ğ) Müdür: Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yüksekokul veya meslek yüksekokullarının müdürünü,

h) Mütevelli Heyeti: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

j) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

k) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

l) Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Kontenjanlar

MADDE 5 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde bulunan diploma programlarına alınacak öğrenci sayıları, Senatonun önerisi üzerine Mütevelli Heyetin onayından sonra YÖK kararıyla belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Üniversitenin birimlerine öğrenci kabulü, YÖK tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yolu ile kabul

MADDE 7 – (1) Üniversitenin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kurum içinden ve kurum dışından yatay geçiş yolu ile öğrenci kabulüne ilişkin esaslar, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Dikey geçiş yolu ile kabul

MADDE 8 – (1) Meslek yüksekokulu mezunlarının Üniversiteye bağlı lisans programlarına dikey geçişleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Yurt dışından öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Yurt dışından öğrenci kontenjanlarına başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Özel öğrenci

MADDE 10 – (1) Üniversitenin herhangi bir diploma programında kayıtlı olmayan kişiler, başka bir yükseköğretim kurumu öğrencisi olmak koşuluyla, ilgili yönetim kurulu kararıyla açılan derslere özel öğrenci statüsünde katılabilirler. Özel öğrencilerin kabulüne ilişkin esaslar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Özel öğrenci başvurusu ve kaydı en geç akademik takvimde ilan edilen ders ekleme-bırakma dönemi içinde yapılır. Özel öğrenci kabulü bir dönem için geçerlidir, daha sonraki dönemlerde özel öğrenci olarak ders almak için yeniden başvuru yapılması gerekir.

(3) Özel öğrenciler, bu Yönetmelikte yer alan normal ders yükü kadar ders alabilirler ve aldıkları dersler başına belirlenen öğrenim ücretini öderler.

(4) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(5) Özel öğrenciler için yaz okulunda alınan dersler izin verilen dönem hesabında dikkate alınmaz ve öğrenci yaz okulunda alabileceği ders yükünün üzerine çıkamaz.

Öğrenci değişimi

MADDE 11 – (1) Öğrenciler; Üniversite ile yurt dışındaki veya yurt içindeki diğer yükseköğretim kurumları arasında yapılmış anlaşma ve protokollere uygun olarak, ilgili diğer yükseköğretim kurumlarında bir veya iki yarıyıl öğrenim görebilirler.

(2) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışındaki diğer üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar uyarınca öğrenci değişim programları uygulanabilir. Değişim programları, ikili anlaşmalar ve YÖK tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda uygulanır.

(3) Değişim programları çerçevesinde Üniversiteye gelen öğrencilerin işlemleri, ders almaları, öğrenim ücretleri ve benzeri konular ikili anlaşma ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünce yürütülür. Bu şekilde gelen öğrenciler Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, diğer hususlarda Üniversite öğrencilerinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine uymaları gerekir. Bu öğrencilere diploma veya unvan verilmez, istekleri üzerine Üniversitede aldıkları dersleri ve notları gösteren bir belge verilir.

(4) Değişim programı çerçevesinde başka üniversitelerden ders almak isteyen Üniversite öğrencileri, bu süreler içerisinde halen Üniversitede kayıtlı öğrenci olurlar ve ilgili dönemde öğrenim ücretini Üniversiteye ödemeleri gerekir. Öğrencilerin bu kapsamda aldıkları derslerin intibakları ve ne şekilde program yükümlülüklerine sayılacağı öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile yapılır. Değişim programı süresi içinde öğrencinin Üniversitedeki kaydı devam eder ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

Çift anadal ve yan dal programları

MADDE 12 – (1) Çift anadal ve yan dal programları ile ilgili hususlar, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik yıl ve takvim

MADDE 13 – (1) Bir akademik yıl, her biri en az on dört hafta olan (yetmiş iş günü) iki yarıyıldan oluşur. Dönem sonu sınavları bu süreye dâhil değildir. Dersler, yarıyıl esasına göre güz ve bahar dönemlerinde düzenlenir. Ancak, Senato kararıyla dersler yıllık olarak da düzenlenebilir.

(2) Güz ve bahar dönemleri dışında, Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu en az yedi haftalık ders süresi olarak düzenlenir. Takip eden hafta içerisinde sınav yapılır. Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir. Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulu, lisans eğitimi için öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen öğrenim süresi, normal öğrenim süresine eklenmez. Yaz okulu ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında, yaz okulu eğitim ve öğretim hizmetine karşılık alınır.

(3) Kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin süre ve tarihler Senato tarafından onaylanan akademik takvimde belirtilir.

Öğretim dili ve dil yeterliği

MADDE 14 – (1) Üniversite diploma programlarında öğretim dili Türkçe veya İngilizcedir.

(2) Ana dili program öğretim dilinden farklı olan öğrencilerin bölüme başlayabilmeleri için program öğretim dilindeki yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.

(3) Üniversitenin öğretim dili İngilizce olan bölümlerine İngilizce yeterliklerini Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavından veya Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen, geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlardan aldıkları geçer not ile belgelendiren öğrenciler doğrudan başlayabilirler.

(4) Öğrenciler geçerli dil yeterlik belgesini güz dönemi derslerinin başlama tarihine kadar sunmakla yükümlüdür.

(5) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler Yabancı Diller Bölümüne ilişkin mevzuat hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülen İngilizce Hazırlık Programında öğrenim görürler.

(6) İngilizce dil yeterliğinin belirlenmesine yönelik yapılan sınavlar, bu sınavlardan muafiyet koşulları ve İngilizce Hazırlık Programında öğrenim ile ilgili usul ve esaslarda Yabancı Diller Bölümüne ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

(7) Üniversite lisans programlarına kayıtlı olan ya da yatay geçiş ile gelen öğrenciler, eğitim dili %100 İngilizce olan üniversitelerin yabancı dil hazırlık eğitimini almış ve yeterlik/muafiyet sınavını başarı ile geçmiş olmaları koşuluyla Üniversitede yabancı dil eğitiminden muaf tutulurlar.

(8) Ana dili Türkçe’den farklı olan öğrenciler, Üniversitenin ilgili birimleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yurt dışında bulunan temsilcilikleri ile resmi kurum ve kuruluşları veya Türkiye’deki üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri tarafından verilen Türkçe kurslarından başarılı olmaları ve/veya söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen Türkçe yeterlik sınavlarından başarılı olmaları durumunda öğretim dili Türkçe olan programlarda eğitime başlayabilirler.

(9) Öğretim dili Türkçe olan programlar için dil yeterlik koşulunu sağlayamayan öğrenciler, programa kabul edildikleri takdirde ilgili merkez ya da Üniversitenin anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşların Türkçe öğretim merkezleri tarafından yürütülen Türkçe kurslarına devam ederler. Öğrencilerin programa başlayabilmek için bu kurslardan başarılı olmaları ve yeterlik belgelerini güz dönemi derslerin başlama tarihine kadar sunmaları gerekmektedir.

(10) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

Üniversiteye kayıt

MADDE 15 – (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri ya da belirledikleri vekilleri aracılığıyla yüz yüze ya da elektronik ortamda, akademik takvimde belirtilen tarih aralığında, istenen belgeleri sağlamak ve öğrenim ücretlerini ödemek koşuluyla kayıt yaptırabilirler.

(2) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt koşulları ve kayıt için istenen belgeler Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(3) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Kayıt yenileme

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim ücretlerini ödedikten ve Üniversiteye karşı varsa diğer yükümlülüklerini tamamladıktan sonra dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle Üniversiteye kayıtlarını yenilemek zorundadırlar.

(2) Dönem kaydını yaptıran öğrenciler derslere kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.

(3) Süresi içinde dönem kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler, akademik takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma süresi içinde gecikmeli olarak kayıtlarını yenileyebilirler. Gecikmeli olarak kayıt yenileyecek olan öğrenciler Üniversite tarafından belirlenen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

(4) Ders ekleme-bırakma dönemi bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçirilir. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Kayıtsız olunan dönemlerde öğrencilerin bursu kesilir (varsa nakit ve benzeri bursları dâhil), ancak geri dönmek üzere başvurulması halinde burs tekrar tahsis edilir (ek burslar dâhil) ve bu öğrenciler kendi giriş yılındaki öğrenciler için kayıt olacağı akademik yılda belirlenmiş olan öğrenim ücretini öderler. Kayıtsız olarak geçen süreler öğrencinin giriş yılında ilan edilen burs sürelerine sayılır. Azami öğrenim süreleri içinde öğrencilerin dört akademik yıl üst üste kayıtsız öğrenci statüsünde kalmaları durumunda ilişik kesme işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(5) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(6) Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem, dersler başlamadan önce ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

(7) Kayıtsız öğrenci statüsünden, tekrar kayıtlı öğrenci statüsüne dönen öğrenciler, kayıt yeniledikleri akademik yılda Üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilerin tabi oldukları öğrenim programına tabi olurlar. Öğrenim programlarında değişiklik varsa, alınacak veya sayılacak dersler için ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile intibak yapılır.

(8) İngilizce Hazırlık Programı tekrarı yapacak öğrencilerin müteakip yılda sadece bir defa olmak üzere kayıt yenileme hakkı bulunmaktadır. Kayıt yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Öğrenim ücretleri ve burslar

MADDE 17 – (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdürler. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların, kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurul kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci, kayıt yaptırdığı yıl Üniversite tarafından taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin ilgili mevzuat çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde öğrenim ücreti, burs ve burs koşulları, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(4) Normal öğrenim süresi içinden mezun olamayan öğrenciler dönem kayıt ücretinin yanı sıra kayıt oldukları ders başına ücret ödemekle yükümlüdürler. Dönem kayıt ücreti ve derslerin ücretlendirilmesinde esas alınacak temel birim ve ücreti, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(5) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar dönemlerinde ödenen eğitim ve öğretim ücreti dışında öğrenim ücretine tabidir. Ücretlendirmede esas alınacak temel birim ve ücreti Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

(6) Özel öğrenci statüsünde ders alan öğrenciler kayıt oldukları derslerin ücretlendirmesinde esas alınacak temel birim ve ücreti Yönetim Kurulu önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir ve ilan edilir.

Akademik danışmanlık

MADDE 18 – (1) Diploma programlarında öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili bölüm tarafından bölüme başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde bölüm öğretim elemanları arasından biri danışman olarak atanır.

Öğrenim programları

MADDE 19 – (1) Bölüm öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin notlandırma türü ve dönem başına toplam 30 AKTS kredisi olmak üzere derslerin normal öğrenim süresindeki dönemlere dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 20 – (1) Bölüm öğrenim programlarında yer alan dersler, zorunlu ve seçmeli olarak iki gruba ayrılır. Zorunlu dersler öğrencinin almakla yükümlü olduğu, seçmeli dersler ise belirlenen koşullar çerçevesinde öğrencinin ilgi alanları doğrultusunda alabileceği derslerdir.

Ön koşul ve yan koşul dersleri

MADDE 21 – (1) Ön koşul, bir dersin alınabilmesi için önceden tamamlanmış olması gereken yükümlülüklerdir. Ön koşul olarak, daha önceden alınıp geçer not ile tamamlanmış ders/dersler veya başarılması/tamamlanması gereken kredi, çalışma ve benzeri yükümlülükler belirlenebilir. Ön koşul olan dersin tekrarlanmış olması durumunda o dersten alınan en son not geçerlidir.

(2) Bir dersin alınabilmesi için birlikte alınması gereken derse o dersin yan koşul dersi denir. Bu derslere birlikte kayıt olunur, dersler birlikte bırakılır veya derslerden birlikte çekilinir. Yan koşul dersi önceki bir dönemde geçer not ile tamamlanmış ise bu ders özelinde yan koşul şartı sağlanmış kabul edilir.

(3) Öğrenciler, ön koşulunu/yan koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar. Ulusal veya uluslararası değişim programlarına katılan öğrenciler, özel öğrenci olarak Üniversitede ders almak isteyen öğrenciler ile Üniversitede kayıtlı iken diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrenciler için de bu fıkra hükmü uygulanır.

(4) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu/yan koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

Ders yükü

MADDE 22 – (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü 30 AKTS kredisidir. Öğrencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri aşağıda belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz. Alınabilecek en fazla ders yükü;

a) Diploma programının birinci dönemine güz döneminde başlayan öğrenciler için sadece birinci dönemlerinde 30 AKTS kredisidir.

b) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 1,99 veya altında olan öğrenciler için 30 AKTS kredisidir.

c) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,00-2,99 arasında olan öğrenciler için 36 AKTS kredisidir.

ç) Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00-4,00 arasında olan öğrenciler için 42 AKTS kredisidir.

d) Çift anadal yapan öğrenciler için genel not ortalamalarına bakılmaksızın 42 AKTS kredisidir.

e) En az 24 AKTS kredisi transfer ederek lisans programına başlayan öğrenciler, transfer edilen derslerden oluşan genel not ortalamalarına göre, lisans programına başladıkları ilk dönemde (c), (ç) veya (d) bentlerinde belirtilen ders yükünü alabilirler.

f) 23 AKTS kredisi veya altında ders transfer ederek lisans programına başlayan öğrenciler ile ders transfer ettikleri halde genel not ortalaması oluşmayan öğrenciler, lisans programına başladıkları ilk dönemlerinde (a) bendinde belirtilen ders yükünü alabilirler.

(3) Bir yaz okulunda Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek staj dâhil toplam ders yükü tüm öğrenciler için en fazla 21 AKTS kredisidir.

Ders transferi

MADDE 23 – (1) Üniversite diploma programında kayıtlı bir öğrenci; daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine saydırmak amacıyla ders transferi isteğinde bulunabilir. Öğrencinin daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda alıp başardığı derslerden, Üniversitede kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine transfer edilecek olanları, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Üniversitede alınan derslerin transfer edilmesi durumunda bu dersler kredi ve notları ile birlikte kayıtlara aynen geçirilir.

(2) Öğrencinin ders transferi başvurusunu, ilan edilen belgeler ile birlikte Üniversiteye ilk kaydı sırasında ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yapması gerekir. Öğrenci, öğrenim programında eğitimine başladığı ilk dönem için akademik takvimde belirlenen ders ekleme-bırakma son gününden sonra ders transferi talebinde bulunamaz.

(3) Ders transfer taleplerinin öğrenim dilinden bağımsız olarak değerlendirilmesi ve intibakı yapılan iki ders arasında ders içeriklerinin uyuşması gerekir.

(4) Transfer edilen derslerin intibak kredileri toplamı dikkate alınarak, transfer edilen her 30 AKTS kredisi için bir dönem olmak üzere hesaplanan dönem sayısı, öğrencinin öğrenim süresinden düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un altındaysa, bu kredinin en az 24 olması durumda öğrenim süresinden bir dönem düşülür. Transfer edilen toplam AKTS kredisi 30’un tam katı değilse, her bir 30 AKTS için bir dönem, arta kalan kredinin en az 24 olması durumunda bir dönem daha öğrenim süresinden düşülür.

Ders kayıtları

MADDE 24 – (1) Öğrenciler, dönem başlarında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, öğrenim programında yer alan ve koşullarını sağladıkları derslere danışmanının rehberliğinde şahsen veya çevrimiçi kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(2) Öğrenim programında yer alan bütün dersleri başardığı halde staj çalışmasını tamamlamayan öğrenci, her dönem başında akademik takvimde belirtilen tarihlerde kaydını yenilemek ve staj dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez, bu derslerin sınavlarına giremez ve derslerden not alamaz.

(4) İlk kez kayıt olunan derslere, haftalık ders programında kısmen de olsa zaman çakışması ile kayıt olunamaz. Daha önce notu oluşmuş bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili kurallar, fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 25 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, bu Yönetmelik hükümlerine göre kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz ve derslerde değişiklik yapılamaz.

(2) Üniversiteye ek kontenjan veya dikey geçiş ve benzeri nedenlerle yeni kayıt olan öğrencilerin ilk dönemdeki ders kayıtları, Üniversiteye kayıtlarını takip eden bir hafta içinde yapılmak şartıyla, ders ekleme-bırakma dönemi sonrasına kalabilir.

Dersten çekilme

MADDE 26 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıtlı oldukları derslerden çekilebilirler. Dersten çekilme süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra dersten çekilme yapılamaz.

(2) Güz ve bahar dönemlerinin her birinde öğrenciler kayıtlı oldukları derslerin en fazla ikisinden çekilebilirler, ancak tümünden çekilemezler. Çekilinen dersler not belgesinde gösterilir. Yaz okulunda dersten çekilme istekleri ders kayıt iptali olarak işleme alınır ve not belgesinde gösterilmez. Dersten çekilmelerde ve ders kayıt iptallerinde herhangi bir öğrenim ücreti iadesi yapılmaz ve mahsup edilmez.

(3) Tekrar edilen bir dersten çekilme işlemi yapılması durumunda, ders tekrar edilmemiş sayılır ve öğrencinin dersten en son aldığı dönem sonu ders notu geçerli olur.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenciler, daha önce alıp başarısız oldukları zorunlu dersleri tekrarlamak zorundadır. Başarısız olunan ders seçmeli ise, öğrenciler aynı dersi veya müfredatta ilgili seçmeli ders şartını sağlayan başka bir seçmeli dersi, başarısız olunan dersin yerine saydırarak tekrarlayabilirler.

(2) Kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmiş öğrencinin fazladan aldığı dersler için ders tekrarı şartı aranmaz. Ancak, bu dersler not belgesinde gösterilir.

(3) BB veya daha yüksek not alınan dersler tekrarlanamaz.

(4) Tekrarlanan derslerde, alınan en son not, not ortalaması hesaplamalarında kullanılır; ancak, öğrencinin aldığı tüm dersler not belgesinde gösterilir.

(5) Başka bir yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu derslerden transfer isteğinde bulunan öğrenciler, transfer edilen dersler karşılığında muaf tutuldukları dersi, Üniversitedeki öğrenim sürelerince tekrar alamazlar.

Diğer yükseköğretim kurumlarından ders alma

MADDE 28 – (1) Üniversite diploma programlarına kayıtlı bir öğrencinin diğer bir yükseköğretim kurumunda verilen dersleri özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak alması, öğrencinin başvurusu üzerine ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayına bağlıdır. Bu konudaki işlemler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Öğrencilere, özel öğrenci statüsünde alabileceği ders yükü her bir dönem için bu Yönetmelikte belirtilen normal ders yükünü aşamaz. Yaz okulunda alabileceği ders yükü bu Yönetmelikte belirtilen yaz okulu ders yükünün üzerine çıkamaz.

(3) Öğrencinin özel öğrenci statüsünde veya değişim öğrencisi olarak aldığı derslerden kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerin yerine sayılacak olanların, bunların kredi uyarlamaları ve bu dersler karşılığında diploma programındaki hangi derslerden muaf tutulacağı ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır; not uyarlamaları ise Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Öğrencinin alıp başardığı dersin öğretim dili, bu ders karşılığında diploma programında muaf tutulacağı dersin öğretim dili şartına uymak zorundadır.

(4) Öğrenciler, özel öğrenci veya değişim öğrencisi olarak ders aldıkları dönemlerde dönem öğrenim ücretlerinin tamamını, Üniversiteye öderler. Yaz okulunda özel öğrenci olarak ders alan öğrenciler, öğrenim ücretlerini ders aldıkları yükseköğretim kurumuna öderler.

(5) Özel öğrenci statüsünde ve değişim öğrencisi olarak ders alınan dönemler, öğrenim süresinden sayılır.

(6) Üniversitede yaz okulunda açılan dersler, bitirme projeleri dersleri ve ilgili akademik birime has kurgulanmış olan dersler yaz okulunda diğer yükseköğretim kurumlarından alınamaz. Üniversitede yaz okulunda açılmayan derslerin diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan alınabilmesi ve not transferi için öğrencilerin, aşağıdaki koşullara göre kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokuluna başvurmaları gerekir:

a) Alınmak istenen dersin, hangi yükseköğretim kurumundan alınacağı, ilgili kurumdaki dersin içerik, kredi ve öğretim dili bilgisinin başvuru için bir dilekçe ile birlikte (varsa ilgili akademik birim tarafından ilan edilen süre içinde ve ek bilgi/belgelerle birlikte) sunulması gerekir.

b) Başvurulan ders ancak içerik, kredi, öğretim dili ve benzeri niteliklerinin ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun bulunması halinde alınabilir.

c) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulları, öğrencinin tamamladığı kredi ve dersleri de göz önünde bulundurarak bu Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında kredi ve not uyarlamaları ile hangi derslerden muaf tutulacağına dair değerlendirmesini yapar.

Devam zorunluluğu

MADDE 29 – (1) Teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde %80 devam şartı aranır. Devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu sınavlarına katılamaz ve o dersten başarısız sayılır.

(2) Derslere devam koşulunun ders başarı değerlendirmesine etkisi, ilgili dersin öğretim elemanı tarafından belirlenerek dönem başında ilan edilir.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

(4) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

Sınavlar

MADDE 30 – (1) Öğrencilerin sorumlu oldukları sınavlar, proje, ödev ve uygulama gibi diğer dönem içi çalışmalar ile bunların dönem sonu ders notuna katkısı ilgili dersin öğretim elemanınca belirlenip dönem başında öğrencilere açıklanır.

(2) Dönem sonu sınavları, akademik takvimde belirtilen sınav döneminde yapılır ve sınav tarihleri sınav dönemi başlamadan önce öğrencilere duyurulur.

(3) Mezun olunabilmesi için devam koşulunu yerine getirerek başarısız olunmuş sadece tek dersi kalan öğrenciler için tek ders sınavı düzenlenir.

(4) Öğrenciler, kayıtlı oldukları derslerin katılmadıkları çalışma ve sınavlarından başarısız sayılırlar. Öğrencilere; güz ve bahar dönemlerinde, katılamadıkları dönem içi çalışma ve sınavlar için, yaz döneminde ise, katılamadıkları dönem içi veya dönem sonu çalışma ve sınavları için Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Güz ve bahar dönemlerinde, dönem sonu (final) sınavlarına ve yaz okulu sonu (final) sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen öğrenci için bu maddede belirtilen koşullara uygun olarak telafi hakkı tanınabilir. Telafi yöntemine öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilir. Verilen bir telafi hakkını hangi sebeple olursa olsun kullanamayan öğrencilere ikinci bir telafi hakkı verilmez. Telafi sebepleri ve bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Sağlık raporu nedeniyle; bir ders için bir dönemde verilecek telafi sayısına, en az bir adet olacak şekilde, öğretim elemanı ve/veya fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilir. Telafi hakkından faydalanabilmek için öğrencilerin en geç sınav/çalışma tarihinden sonraki beş iş gününün sonuna kadar ilgili öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı başvurması gerekir.

b) Birinci dereceden yakınların vefatı halinde; vefat tarihi ve yakınlığın belgelenmesi kaydıyla, vefat tarihini takip eden otuz gün içinde öğrencinin öğretim elemanını bilgilendirmesi ve fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne yazılı başvurması durumunda, öğrenci bu süre içindeki sınavlardan/çalışmalardan mazeretli sayılır.

c) Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinlikler için görevlendirilen ve ilgili etkinliğe katılan öğrencilere, Senato tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili birim tarafından dersin öğretim elemanı ve fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğünün bilgilendirilmesi halinde telafi hakkı verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 31 – (1) Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler.

(2) İtiraz üzerine sınav kâğıdı, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için, üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurabilir. Dersin öğretim elemanı/elemanları bu komisyonda yer almaz. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

Notlar ve işaretler

MADDE 32 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, dönem sonu ders notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Gerekli olması halinde, derslerin özel durumlarını belirtmek için belli işaretler de kullanılabilir.

(2) Not ortalamasına etki eden dönem sonu ders notları ve bu notlara karşılık gelen katsayıları ve 100 puan üzerinden sayısal karşılıkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Bunlardan en düşük geçer not DD notu olup, FF notu dersten başarısız olunduğunu belirtir. Dersin değerlendirilmesinde aşağıdaki tablo referans alınabileceği gibi bağıl değerlendirme de kullanılabilir.

Not

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FF

Katsayı

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,00

Aralık

90-100

85-89

80-84

70-79

60-69

50-59

45-49

0-44

(3) Not ortalamasına etki etmeyen dönem sonu ders notları aşağıda belirtilmiştir. Bunlardan S notu geçer not olup, U notu dersten başarısız olunduğunu belirtir.

Not

Katsayı

Açıklama

S

0,00

Başarılı

U

0,00

Başarısız

(4) Derslerin özel durumlarını belirtmek için kullanılabilecek işaretler şunlardır:

a) I (eksik); öğretim elemanı tarafından geçerli görülen bir nedenle ders için gerekli koşulları dönem sonunda tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci; akademik takvimde dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla dört hafta içinde, eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde bu işaret, kendiliğinden FF veya U notuna dönüşür. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin gerekçeli dilekçe ve belgelerle başvurusu üzerine, öğretim elemanının önerisi ve fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen en fazla onuncu haftanın sonuna kadar uzatılabilir.

b) EX (muaf); ortalamaya katılmaz. Lisans ve ön lisans programlarına kabul edilmiş İngilizce yeterlik sınavı sonucu başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.

c) W (çekilmiş); öğrencinin dersten çekildiğini gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına dâhil edilmez.

ç) P (devam eden); süresi bir dönemden fazla olan derslerin başarıyla sürdürüldüğünü gösterir; ortalama ve kredi hesabına dâhil edilmez. Bu işaretin mezuniyetten önce bir nota çevrilmesi gerekir.

d) NA (devamsızlık); dersin devam koşulunun sağlanmadığını gösterir, ortalamaya ve kredi hesabına dâhil edilir. NA notunun ağırlık katsayısı sıfırdır.

Not ortalamaları

MADDE 33 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonu ağırlıklı dönem ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) değerleri ile izlenir. Bu Yönetmeliğin ilgili madde hükümleri ve kayıtlı olunan diploma programının mezuniyet yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilerin mezuniyetlerine AGNO ile karar verilir.

(2) Ağırlıklı dönem ortalaması, öğrencinin herhangi yarıyılda aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve sonuç yuvarlanır. Yan dal ve çift anadal dersleri ağırlıklı dönem ortalaması hesaplanmasında dikkate alınmaz.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması; öğrencinin bütün derslerden aldığı son notlara göre hesaplanacak ağırlıklı puanlar toplamının, derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesiyle bulunur. Hesaplamalarda virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır. Yan dal ve çift anadal dersleri ağırlıklı genel not ortalaması hesaplanmasında dikkate alınmaz.

Notların açıklanması ve not belgeleri

MADDE 34 – (1) Öğretim elemanları tarafından verilen dönem sonu başarı notları, akademik takvimde notların ilanı için belirtilen tarihte, öğrenci kayıtlarına işlendikten sonra oluşturulan not belgeleri (transkript) ile öğrenci bilgi sistemi üzerinden açıklanır.

(2) Öğrencilerin kayıt yaptırdıkları dersleri, kredilerini, notlarını, not ortalamalarını ve dönem sonu akademik başarı durumlarını içeren not belgelerinin resmi kopyaları öğrencinin isteği üzerine düzenlenir.

Notlarda maddi hata

MADDE 35 – (1) Bir dersin ilan edilmiş olan dönem sonu başarı notunda yer alabilecek maddi hatanın düzeltilmesi, ilgili öğretim elemanının bildirimi üzerine fakülte dekanı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürü onayı ile yapılır.

(2) Notlarda yer alabilecek maddi hatalara yönelik düzeltmelerin, akademik takvimde belirtilen eksik notların teslimi için belirtilen son güne kadar yapılması gerekir. Bu tarihten sonra yapılacak düzeltmeler, en geç söz konusu notun verildiği dönemin dönem sonu sınavlarının bitimini izleyen onuncu haftanın sonuna kadar olmak koşuluyla fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla olur.

Başarılı ve başarısız öğrenciler

MADDE 36 – (1) Herhangi bir dönem sonunda genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrenci yeterli, genel not ortalaması en az 2,00’ın altında olan öğrenci ise sınamalı sayılır.

(2) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olan ve herhangi bir disiplin cezası bulunmayan öğrencilerden, ilgili dönemde en az 24 AKTS kredisi tamamlamış olmak koşuluyla dönem sonunda ağırlıklı dönem not ortalaması 3,00-3,49 arasında olanlar onur; 3,50 ve üstü olanlar ise yüksek onur öğrencisi sayılırlar.

Lisans ve ön lisans diploması

MADDE 37 – (1) Bir öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/ön lisans diploma programından herhangi bir dönem sonunda mezun olup diploma alabilmesi için aşağıdaki tüm koşulları sağlaması gerekir:

a) Kayıtlı olduğu diploma programının mezuniyet koşullarında yer alan tüm dersleri ve varsa ek yükümlülükleri başarı ile tamamlamak.

b) Mezuniyet için tamamladığı toplam kredi lisans programlarında en az 240 AKTS kredisi ön lisans programlarında en az 120 AKTS kredisi olmak.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması en az 2,00 olmak.

ç) Üniversitede lisans programlarında en az iki dönem, ön lisans programında en az bir dönem kayıtlı bulunmuş olmak ve mezuniyet öncesi son döneminde diploma alacağı programın kayıtlı öğrencisi olmak.

d) Mezuniyet yükümlüklerine sayılan lisans programlarında en az 60 AKTS kredisini ön lisans programlarında en az 30 AKTS kredisini Üniversitede kayıtlı olduğu derslerden tamamlamak.

(2) Öğrenciler, lisans diploması/ön lisans diploması almaya hak kazandıkları dönem sonu itibarıyla, kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile ilgili diploma programından mezun edilirler.

(3) Kayıtlı olunan lisans diploma programında öğrenimlerini tamamlayamayan, ancak ilgili programın öğrenim programında ilk dört dönem için öngörülen tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen zorunlu dersleri alıp, bu Yönetmelik hükümlerine göre başarmış ve alması ve başarması gereken tüm derslerin genel not ortalaması en az 2,00 olan öğrencilere, başvurusu üzerine ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde ön lisans diploması verilir.

(4) Diplomalar üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu lisans programının adı bulunur. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye bir defaya mahsus olmak üzere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma ve geçici mezuniyet belgesi ile birlikte diploma eki de verilir. Diplomanın kaybı halinde dilekçe ile Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne başvurulması koşuluyla, yeni diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerine, kayıp nedeniyle düzenlendiğine ve kayıp sayısına ilişkin ibare konulur.

(5) Bir lisans diploması almaya hak kazanan öğrenciler, Senato tarafından belirlenen şartları sağlamaları halinde onur veya yüksek onur mezunu sayılırlar.

Kayıt dondurma

MADDE 38 – (1) Öğrenciler, belgelemek koşulu ile sağlık, askerlik, maddi, aile, kişisel, akademik, yurt dışında eğitim, beklenmedik zorunlu olaylar gibi gerekçelerle kayıt dondurma talebinde bulunabilirler.

(2) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvururlar. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır. Öğrencilere bir defada en çok iki dönem olmak üzere, toplamda lisansta en fazla dört dönem için, ön lisansta ise en fazla iki dönem izin verilebilir. Zorunlu hallerde, Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler uzatılabilir. Azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere kayıt dondurma izni verilmez. Kayıt dondurulan süreler, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencinin kayıt dondurma işleminin tamamlanabilmesi için, kayıt dondurduğu dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin yarısını ödemesi gerekir. Derslerin başlamasını izleyen dördüncü haftanın son iş gününden sonra kayıt dondurma başvurusu yapan öğrenciler, ilgili döneme ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin tamamını öderler. Öğrencilerin kayıt dondurarak geçirdikleri süreler için ödemiş oldukları öğrenim ücreti, sonraki öğrenim ücretlerine mahsup edilmez.

(4) Kayıt dondurma işlemi tamamlanan öğrencilerin ilgili dönemde almış oldukları dersler, kayıtlarından düşürülür.

(5) Tutuklanan veya mahkûm olduğu hürriyeti bağlayıcı cezası infaz kurumunda infaz edilmekte olan öğrencinin talebi üzerine, kendisine Yönetim Kurulunun onayı ile izin verilir.

(6) Öğrenciler, kayıt dondurma sürelerinin bitiminde dönem kayıtlarını yaptırmak suretiyle öğrenimlerine devam ederler. Bir dönemden fazla süreyle kayıt dondurmuş öğrencilerden; ilk dönem sonunda Üniversiteye dönmek isteyenlerin ders kayıtları başlamadan önce, yazılı olarak ilgili fakülte dekanlığı/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Bu şekilde, ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile geri dönen öğrencinin, söz konusu dönem için ödemiş olduğu öğrenim ücreti, kayıt yaptırdığı dönem öğrenim ücretinden düşülür.

Öğrenim süresi

MADDE 39 – (1) Lisans diploma programlarında normal öğrenim süresi sekiz dönem (dört akademik yıl), azami öğrenim süresi on dört dönemdir (yedi akademik yıldır). Ön lisans diploma programlarında ise normal öğrenim süresi 4 dönem (2 akademik yıl), azami öğrenim süresi 8 dönemdir (4 akademik yıldır). İngilizce hazırlık programı ile yaz okullarında geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil değildir.

(2) Lisans diploma programından mezuniyet için gerekli koşulları sağlayan öğrenciler, normal öğrenim süresini tamamlamadan mezun olabilirler.

(3) Lisans/ön lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerin Üniversitedeki kayıt ve öğrenimlerine devam hakları ile Üniversiteden ilişik kesilme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 40 – (1) Öğrenciler, Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak Üniversitedeki kayıtlarını sildirebilirler. Bu öğrencilerin, ayrılmak için başvurdukları tarih itibarıyla Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencinin, kayıt yaptırdığı tarihten itibaren ilk eğitim-öğretim döneminin sonuna kadar olan süre içerisinde Üniversiteden ayrılmak istemesi durumunda ilgili dönem için ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretini ödemesi gerekir ve ödenen öğrenim ücretinden iade yapılmaz.

(3) Dönem öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileyen öğrenciye, Üniversiteden ayrılma ve kayıt iptali durumunda, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen esaslara göre ücret iadesi yapılır. Ders ekleme-bırakma süreleri geçtikten sonra ücret iadesi yapılmaz.

(4) Yaz okulunun öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersleri için dersten çekilme (W) işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlarına geçirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin işlemleri

MADDE 41 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat

MADDE 42 – (1) Öğrencilere yapılması gereken her türlü tebligat ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversite tarafından öğrenci için oluşturulan elektronik posta adresine yapılır. Disiplin cezası bildirimleri ayrıca, öğrencilerin Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri yazışma adresine iadeli ve taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt sırasında bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde, bunu Üniversitenin Öğrenci İşleri Müdürlüğüne en geç bir ay içinde bildirmeyen veya yanlış ya da eksik bildiren öğrencilerin, mevcut adreslerine tebligat yapılması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu eğitim-öğretim programındaki farklılıklara ilişkin hususlar ile diğer konular, ilgili birimlerin kurulları ve Senatonun belirlediği esaslarla düzenlenir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 44 – (1) 6/4/2017 tarihli ve 30030 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 45 – (1) Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.