23 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31728

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ HAVA ULAŞTIRMA FAKÜLTESİ

PİLOTAJ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünün eğitim-öğretimi ve sınavlarında uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa kredi transfer sistemini (ECTS, European Credit Transfer and Accumulation System),

b) ATPL: Havayolu Nakliye Pilotu Lisansını (Airline Transport Pilot Licence),

c) Bölüm: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümünü,

ç) Fakülte: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesini,

d) Fakülte Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Kurulunu,

e) Okul ücreti: Öğrenim ücreti ve uçuş eğitim ücretinin bütününden oluşan ücreti,

f) PPL: Hususi Pilot Lisansını,

g) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

ğ) SHGM: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

h) SHY-1: 2/6/2017 tarihli ve 30084 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pilot Lisans Yönetmeliği (SHY-1)’ni,

ı) Uçuş Değerlendirme Kurulu: Pilotaj Bölümü Uçuş Değerlendirme Kurulunu,

i) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabulü ile İlgili Esaslar

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Bölüme öğrenci kabulü, 23/1/2022 tarihli ve 31728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Ancak, bölüme çift ana dal ve yan dal öğrencisi kabul edilmez.

Öğrenci değişim programları

MADDE 6 – (1) PPL ve ATPL teorik ve fiili uçuş dersleri öğrenci değişim programları kapsamı dışındadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt İşlemleri ile İlgili Esaslar

Kayıt işlemi

MADDE 7 – (1) Öğrencilerin kayıt yaptırabilmesi için SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezlerince düzenlenmiş geçerli birinci sınıf sağlık sertifikasına sahip olmaları ve SHY-1’in ilgili maddesinde belirtilen pilot lisansı için müracaatlarda öngörülen diğer şartları taşıması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 8 – (1) Kayıt yenileme işlemleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır. Kayıt yenileme için ayrıca ek belge istenmesi Yönetim Kurulu kararıyla olur.

(2) Pilot olmasını engelleyecek suçlardan hüküm giymiş veya pilot olmasını engelleyecek sağlık problemine sahip olduğu belgelenmiş öğrencinin kaydı yenilenmez, Yönetim Kurulu bu öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

Kayıt dondurma

MADDE 9 – (1) Kayıt dondurma işlemleri, Türk Hava Kurumu Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

(2) Pilot olmasını engelleyecek suçlardan hüküm giymiş öğrencinin kaydı dondurulmaz. Kayıt dondurmayı engelleyen durumlar için ayrıca ek koşulların belirlenmesi Yönetim Kurulu kararıyla olur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenim ile İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim yılı ve yaz okuluna dair esaslar hakkında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararı ile meteorolojik, teknik ve benzeri koşullara bağlı olarak yarıyıllarda meydana gelebilecek fiili uçuş ders saatleri kaybının telafisi için akademik takvimin başlangıç ve bitiş tarihleri ile eğitim yeri yeniden düzenlenebilir.

(3) Gerektiğinde hafta sonu ve tatil günlerinde de teorik uçuş dersleri ve fiili uçuş eğitimi yapılabilir.

(4) Fakülte Kurulunun aksine bir kararı olmadıkça yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları

MADDE 11 – (1) Öğretim programı; akademik dersleri, seçmeli dersleri ve SHGM tarafından belirlenen dersleri kapsar.

(2) SHGM tarafından belirlenen dersler, teorik uçuş dersleri ve fiili uçuş dersleri olmak üzere iki kategoriden oluşur.

(3) Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak; Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile derslerin bir bölümü yıl esasına göre de düzenlenebilir.

(4) Dersler ve bunların haftalık teorik ve uygulama saati, kredi değeri ve varsa ön koşulları ile derslerin yarıyıllara veya yıllara göre dağılımı, Fakülte Kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(5) Birinci ve ikinci sınıf programında yer alan zorunlu derslerin tamamından başarılı olamayan ve SHGM tarafından verilen PPL lisansını alamayan öğrenci, üst sınıflara ait teorik uçuş ve fiili uçuş derslerine kaydolamaz, bu derslerin eğitim-öğretim ve sınav faaliyetlerine katılamaz.

(6) Sorumlu Pilot Uçuşu (PIC, Pilot-in-Command) ikinci aşaması, Aletli Uçuş (IR, Instrument Rating), Ticari Pilot Lisansı (CPL, Commercial Pilot License), Çok Motorlu Uçuş (ME, Multi-Engine), Çoklu Mürettebat İşbirliği (MCC, Multi Crew Cooperation) uygulamalarına ait derslere kayıt olunabilmesi için SHGM tarafından yapılan ATPL Pilot Sınavlarının tamamından başarılı olunması ve ICAO derecelendirme cetveline göre en az operasyonel seviye İngilizce dil yeterliğine sahip olunması zorunludur.

Teorik uçuş eğitimleri

MADDE 12 – (1) Teorik uçuş eğitimleri PPL ve ATPL derslerini kapsar.

(2) PPL teorik derslerine başlamak için bu derslerin ön koşul derslerini başarmış olmak gerekir.

(3) SHGM tarafından verilen Hususi Pilot Lisansını (PPL) alamayan öğrenciler, Havayolu Nakliye Pilot Lisansı (ATPL) eğitimi teorik derslerine ve uygulamalı uçuş eğitimlerine başlayamazlar.

(4) Öğretim programı ile ilgili diğer hususlarda Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Uygulamalı uçuş eğitimleri

MADDE 13 – (1) Fiili uçuş eğitimi, PPL ve ATPL uygulamalı uçuş derslerini kapsar.

(2) Fiili uçuş eğitimi ve diğer uçuş eğitimleri, anlaşmalı uçuş okulu ile yapılan protokol çerçevesinde SHGM düzenlemelerine uygun olarak yürütülür.

(3) Fiili uçuş eğitimi gerektiğinde Fakülte Kurulunun kararı ile Ankara ili dışında da yapılabilir. Bu durumda ulaşım, kalma, iaşe gibi ihtiyaçlar öğrenci tarafından karşılanır.

(4) Tazeleme uçuşu yapmak isteyen öğrenci ücretini ödemek şartıyla (Pay-to-Fly olarak), okulun müsait olduğu zamanda yapabilir.

(5) Pilot olmasını engelleyecek suçlardan hüküm giyen veya pilot olmasını engelleyecek sağlık problemine sahip olduğu belgelenen öğrenciler bu durumlarını en geç 15 gün içinde bölüme yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Böyle öğrencilerin uygulamalı uçuş eğitimleri durdurulur.

(6) Uçuş disiplinsizliği ve/veya uçuşa uyumsuzluk nedeniyle anlaşmalı uçuş okulunun Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilmiş olan öğrenciler hakkında fakültenin ilgili kurulları işlem yapar.

Devam zorunluluğu

MADDE 14 – (1) Öğrenciler, PPL/ATPL teorik derslerine ve uygulamalı uçuş derslerine %100 devam etmek zorundadırlar.

(2) Fiili uçuş eğitimlerine ilişkin devam zorunluluğunun takibi, fiili uçuş eğitimini veren Onaylı Eğitim Organizasyonunun (ATO) sorumluluğundadır.

Derslerden muafiyet

MADDE 15 – (1) Öğrenciler, PPL/ATPL teorik ve uygulamalı uçuş derslerinden muaf tutulamazlar.

(2) Başka bir yükseköğretim kurumunun pilotaj lisans programında eğitim alıp sonrasında bölüme kayıt yaptıran öğrencilerin hangi akademik ve seçmeli ders/derslerden muaf olacağı Muafiyet ve İntibak Komisyonunda karara bağlanır.

Ders tekrarı

MADDE 16 – (1) Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları teorik uçuş ve fiili uçuş derslerini tekrar edemezler.

Ders materyalleri

MADDE 17 – (1) Teorik ve uygulamalı uçuş eğitimlerinde ihtiyaç olan kitap, dokümanlar, kişisel ders aletleri (Flight Computer, Plotter ve benzeri) ve kıyafetlerin bedelleri öğrenci tarafından karşılanır.

Okul ücreti

MADDE 18 – (1) Okul ücretleri ile ödeme takvimi, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Kayıt sildirme talebinde bulunan Bölüm öğrencilerinin ödediği öğrenim ücretinden yapılacak iadeler hakkında Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır; ancak uçuş ücretinden yapılacak iadeler Mütevelli Heyet kararıyla belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar, Notlar ve Mezuniyet

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Fiili uçuş derslerinin sınavları fiili olarak uçakta ve simülatörde gerçekleştirilir. Ara uçuş kontrolleri, meteorolojik ve teknik koşullara göre uygun günlerde yapılır.

(2) Fiili uçuş dersleri dışında kalan derslerin sınavlarında, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin sınavlara ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) SHGM tarafından gerçekleştirilen kontrol uçuşları (Check-Flight) bedelleri öğrenci tarafından karşılanır.

Notlar

MADDE 20 – (1) Ders başarı notu; yarıyıl içinde yapılan sınavların, ödevlerin, uygulamalı çalışmaların ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesi sonucunda elde edilir.

(2) Teorik uçuş dersleri için değerlendirmede kullanılan harf notlarının anlamları, katsayıları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları aşağıda belirtilmiştir. İlgili öğretim elemanı aşağıdaki tabloyu uygular, bağıl değerlendirme yapamaz. Fiili uçuş derslerinin değerlendirilmesinde ise Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen P ve S notları kullanılır.

Notlar

AA

BA

BB

CB

FF

Katsayı

4,00

3,50

3,00

2,50

0,00

Aralık

90-100

85-89

80-84

75-79

0-74

(3) Teorik ve fiili uçuş dersleri haricinde kalan diğer dersler için değerlendirmede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(4) Derslere devam koşulunun sağlanmaması durumunda öğrencilere, ilgili ders için NA notu verilir. NA notunun ağırlık katsayısı sıfırdır.

(5) Teorik ve fiili uçuş derslerinden başarılı sayılmak için öğrencilerin AA, BA, BB, CB ve S notlarından birini alması gerekir. Öğrenciler, FF, NA ve U notu aldıkları derslerden başarısız sayılır.

(6) Ortalamaya katılmayan notlar için Türk Hava Kurumu Üniversitesi  Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Mezuniyet

MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin bölümü başarıyla bitirebilmesi için; 240 AKTS kredisini tamamlaması, genel not ortalamasının en az 2,00 olması, teorik uçuş derslerinde en az CB alması, fiili uçuş derslerinde ise geçer not olarak S alması ve ATPL (frozen) lisansını almış olması gerekir.

SHGM sınavları

MADDE 22 – (1) SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavları ve verilen/onaylanan pilot lisansları için SHGM düzenlemelerinin ilgili hükümleri uygulanır.

(2) SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavları, fiili uçuş sınavları ve SHGM tarafından verilen/onaylanan pilot lisansları için SHGM’ye başvurmak ve işlemleri takip etmek öğrencinin sorumluluğundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin ve uyum kuralları

MADDE 23 – (1) Uçuş disiplinsizliği ve/veya uçuşa uyumsuzluk nedeniyle öğrenci anlaşmalı uçuş okulu tarafından Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilir. Disipline ilişkin diğer hallerde 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Uçuş disiplinsizliği ve/veya uçuşa uyumsuzluk nedeniyle Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilmiş olan öğrencinin bir defaya mahsus başka bir uçuş okulunda eğitim alması sağlanır. Öğrencinin uçuş disiplinsizliği ve/veya uçuşa uyumsuzluk nedeniyle tekrar Uçuş Değerlendirme Kuruluna sevk edilmesi halinde Yönetim Kurulu öğrencinin Üniversiteyle ilişiğinin kesilmesi yönünde karar verir.

a) Uçuş disiplinsizliği halleri şunlardır:

1) Uçuş eğitim el kitabında belirtilmiş görevlerle ilgili olarak uçuş öğretmeninin talimatlarına uymamak.

2) Yalnız uçuşlarda, bilerek kendisine ayrılan çalışma bölgesi dışına çıkmak.

3) Yalnız uçuşlarda uçuş fişinde işaretli hareketlerin dışında hareketler yapmak.

4) Alçak uçuş ve akrobasi yapmak.

5) Alkol, uyuşturucu ve benzeri alışkanlığı olmak, bu şekilde uçuşa çıkmaya girişmek.

6) Uçak performansının limitleri dışında hareketler denemek.

7) Hava trafik otoritelerince verilmiş talimatlara bilerek uymamak.

8) Uçuş Değerlendirme Kurulu tarafından uçuşla ilgili belirlenecek kurallara uymamak.

b) Uçuşa uyumsuzluk halleri şunlardır:

1) Uygulamalı uçuş derslerine ait safhalarda görevle ilgili yeterli gelişmeyi gösterememiş olmak.

2) Uçuştan çekinme ve fobi gibi nedenlerle programı aksatıcı şekilde uçuştan uzaklaşmış olmak.

3) Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma gibi öğrencinin uçuş görevlerini yerine getirmesini engelleyecek fizyolojik engeller veya psikolojik davranış bozukluklarına sahip olduğunu uygun bir sağlık raporu ile belgelemek.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 23/11/2011 tarihli ve 28121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce bölüme kayıtlı olan öğrencilere, 25 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin öğrenciler lehine olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.