23 Ocak 2022 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31728

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesinin akademik ve idari organlarının oluşturulması, yönetimi, işleyişi, görev, sorumluluk ve denetimlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 139 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türk Hava Kurumu Mütevelli Heyet Başkanını,

b) Başkan vekili: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet başkan vekilini,

c) Kurucu Vakıf: Türk Hava Kurumu Havacılık Vakfını,

ç) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

d) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

e) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

g) Yönetim Kurulu: Üniversite Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet

Mütevelli Heyet ve oluşumu

MADDE 5 – (1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

(2) Mütevelli Heyet, 2547 sayılı Kanun ve 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre, Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yaş sınırlaması hariç devlet memuru olma niteliklerine sahip ve lisans düzeyinde yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süreyle seçilen yedi üyeden oluşur. Bu üyelerin en az ikisi havacılık veya uzay konusunda eğitimi, uzmanlığı veya iş tecrübesi olan kişilerden oluşur.

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup, kendisiyle ilgili konularda toplantıya katılamaz, Mütevelli Heyet Başkanlığına ve başkan vekilliğine seçilemez. Rektör dışındaki Üniversite mensupları, Mütevelli Heyette görev alamaz.

(4) Seçilen veya ayrılan Mütevelli Heyet üyeleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca en geç bir ay içerisinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(5) Herhangi bir nedenle boşalan ya da süresi dolan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Kurucu Vakıf tarafından yeni üye seçimi yapılır. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Mütevelli Heyetin görevleri

MADDE 6 – (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyet Başkanını ve başkan vekillerini seçmek.

b) Üniversite ile ilgili düzenleyici işlemleri kabul etmek ve yürürlüğe girmesini sağlamak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında atanacak Rektör için, Mütevelli Heyetin üye tam sayısının salt çoğunluğu ile Yükseköğretim Kuruluna teklif sunmak.

ç) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, hazırlık okulu, konservatuvar, meslek yüksekokulu, bölüm, uygulama ve araştırma merkezi ve teknoparklar kurulması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak tekliflere ilişkin Rektörlük önerilerini karara bağlamak.

d) Üniversitenin ayrıntılı bütçesini kabul etmek ve her bütçe döneminde bütçe uygulama esaslarını ve harcamalara ilişkin parasal sınırlamalar ile yetkileri belirlemek, uygulamalarını izlemek ve denetlemek.

e) Bütçe yılı içinde, gerektiğinde ek ödenek verilmesini karara bağlamak.

f) Üniversite birimlerine tahsis edilecek kadroları onaylamak.

g) Bütçe kesin hesabını ibra etmek ve ayniyat yönetim dönemi hesabını onaylamak.

ğ) Rektörün herhangi bir nedenle görevinden ayrılması hâlinde yeni Rektör atanıncaya kadar rektör olma şartlarını taşıyan profesör unvanlı bir öğretim üyesini rektör vekili olmak üzere Yükseköğretim Kuruluna önermek.

h) Üniversiteye kaynak sağlayacak yatırımlar yapılmasına, işletmeler kurulmasına ve kurulmuş işletmelere iştirak edilmesine ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına ilişkin kararlar almak, yeni projeler üretmek veya bu konuda uzman kişi ve kuruluşlara projeler hazırlatmak.

ı) Üniversitede görevli öğretim elemanları ile diğer personelin ücretlerini belirlemek.

i) Yükseköğretim Kuruluna önerilecek Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci kontenjanlarını belirlemek.

j) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ve diğer ücretleri tespit etmek ve öğrencilere verilecek burs oranlarını belirlemek.

k) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve görevden alınmalarını onaylamak ve sözleşmelerinin yenilenmesine karar vermek, öğretim elemanlarının dışındaki personelin terfilerini yapmak.

l) Taşınır ve taşınmaz malları yönetmek, taşınmaz malları Üniversite adına tapuya tescil ettirmek.

m) Şartlı bağışların kabulüne karar vermek.

n) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliği anlaşmalarını yapmak.

(2) Mütevelli Heyet; Üniversitenin yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.

Başkan ve başkan vekilleri

MADDE 7 – (1) Mütevelli Heyet üyeleri arasından, dört yıl için bir Başkan ve en çok iki başkan vekili seçer. Görev süreleri biten Başkan ve başkan vekilleri bu görevlere yeniden seçilebilir. Başkan, yokluğunda başkan vekillerinden birini, yerine vekil olarak görevlendirir.

(2) Başkan, Üniversite organlarının çalışmalarını ve performanslarını izleyip gerekli gördüğü konularda izlenimlerini ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını Mütevelli Heyete belirli dönemlerde bildirir.

Başkanın görevleri

MADDE 8 – (1) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Mütevelli Heyeti temsil etmek.

b) Mütevelli Heyeti toplantıya çağırmak, toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Mütevelli Heyet toplantı kayıtlarının tutulmasını ve yazışmalarının yapılmasını sağlamak.

ç) Mütevelli Heyet üyelerinin yolluk, yevmiye ve diğer işlemlerini yürütmek.

d) İdari birimleri gerekli gördüğü hâllerde kurum veya kurum dışı hizmet alım yoluyla denetletmek.

e) Mütevelli Heyet tarafından verilen ve Mütevelli Heyet adına yürütülmesi istenilen görevleri yerine getirmek.

Mütevelli Heyet toplantısı, karar yeter sayıları ve oylama

MADDE 9 – (1) Mütevelli Heyet, her yıl en az dört defa toplanır, Başkan gerekli gördüğü hallerde Mütevelli Heyeti toplantıya çağırır. Mütevelli Heyet salt çoğunlukla toplanır.

(2) Gündem maddeleriyle ilgili görüşmeler tamamlandıktan sonra maddeler oya sunulur. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Çekimser oy kullanılmaz. Toplantıda bulunduğu hâlde oylamaya katılmayan üyenin oyu ret sayılır. Oylama açık yapılır. Gerekli hâllerde gizli oylama yapılmasına karar verilebilir.

(3) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Üçüncü turda da salt çoğunluğun sağlanamadığı hâllerde dördüncü turda oy çokluğu esası uygulanır. Dördüncü turun sonunda oyların eşitliği hâlinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Mütevelli Heyet raportörlüğü

MADDE 10 – (1) Mütevelli Heyet toplantılarındaki görüşmelerin kayıtları, tutanakları ve alınan kararlar, Başkanın sorumluluğunda raportörler tarafından yazılır ve saklanır. Mütevelli Heyet kararları üyeler tarafından imzalanır.

Üye olmayanların toplantıya katılması

MADDE 11 – (1) Mütevelli Heyet, gerekli gördüğü hallerde, rektör yardımcılarını, dekanları, enstitü, yüksekokul ve birim müdürlerini ve Üniversite genel sekreterini toplantılara davet edebilir. Yetkili uzmanları veya ilgili görevlileri, açıklamalarda bulunmak üzere, bağlı bulundukları makamların uygun görüşünü alarak, toplantılara çağırabilir. Üye olmadıkları hâlde bu şekilde toplantıya katılanların oy hakları yoktur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik ve İdari Yönetim Organları ve Görevleri

Rektör

MADDE 12 – (1) Rektör, ilgili mevzuat hükümlerine göre Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

(2) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yoksa fakülte dekanlarından birisini vekil tayin eder. Rektör, görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 13 – (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak ve Üniversite birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Fakültelerin, yüksekokulların ve diğer akademik birimlerin kurullarından gelen kararların Senatoda veya Yönetim Kurulunda görüşülmesini sağlamak, gerektiğinde Başkana ve Mütevelli Heyete bilgi vermek.

c) Üniversite kadrolarına ilk defa atanacak akademik ve idari personelin sözleşmelerini ve terfilerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ç) Üniversite kadrosuna atanmış mevcut öğretim üyeleri arasından, görevlendirilecek enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezi müdürlerini ve bölüm başkanlarını Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

d) Üniversite kadrosuna atanmış personel arasından, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, fakülte sekreteri, meslek yüksekokul sekreteri, enstitü sekreteri, müdür ve diğer personelin atanmasını Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

e) Her öğretim yılı sonunda Rektörlüğe sunulacak eğitim-öğretim ve araştırma faaliyet raporları ile gelecek yılın çalışma planlarına ilişkin raporları değerlendirmek ve bu faaliyetler hakkında Mütevelli Heyetine bilgi vermek.

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan denetimlere ait raporlarda yerine getirilmesi istenen hususlar varsa bunlar için alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları zamanında Mütevelli Heyetine bildirmek.

g) Bütçe, satın alma ve ihalelere ilişkin her çeşit iş ve işlemleri izlemek, bütçe hesap dönemi sonunda bütçe kesin hesabı ve ayniyat yönetim dönemi hesaplarını ayrı ayrı inceleyip Mütevelli Heyet tarafından görüşülmek üzere ayrıntılı bir rapor ekinde Başkana sunmak.

ğ) Mütevelli Heyetçe verilmiş olan diğer görevleri yapmak.

h) Üniversiteye alınacak Türk ve yabancı uyruklu öğrenci sayılarını, burslu öğrenci kontenjanlarını ve verilecek burs miktarlarını ilgili kurulların görüşlerini alarak belirlemek ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

ı) Yerli ve yabancı üniversite ve diğer kurumlarla yapılacak iş birliğini kapsayan anlaşma ve protokolleri Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

i) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlara ilişkin teklifleri Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

j) Üniversite bünyesinde fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve meslek yüksekokulu kurulması; bölüm, anabilim/anasanat dallarıyla uygulama ve araştırma merkezleri, teknoparklar açılması, birleştirilmesi veya kapatılması hakkında Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri hazırlamak ve Senato kararını takiben Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

k) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

(2) Rektör; Üniversitenin ve bağlı birimlerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde yapılmasından ve geliştirilmesinden, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasından, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş ilkeler ve hedefler doğrultusunda planlanıp yürütülmesinden, Üniversitede bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasından ve gerektiğinde Üniversitede güvenlik önlemleri alınmasından, bütün işlemlerin takip ve kontrol edilmesinden ve sonuçlarının alınmasından ilgili mevzuat hükümleri gereğince ve Mütevelli Heyet tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesinden birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Rektör yardımcıları

MADDE 14 – (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere Üniversitedeki profesörler arasından en fazla üç rektör yardımcısı seçip atanmaları için Mütevelli Heyetin onayına sunar.

(2) Rektörün görev süresi sona erdiğinde, yardımcılarının da görev süresi sona erer.

Senato

MADDE 15 – (1) Senato, akademik bir organ olup Rektörün başkanlığında rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürleri ve her fakülteden kendi fakülte kurullarınca üç yıl için seçilen birer öğretim üyesinden oluşur.

(2) Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hâllerde Senatoyu toplantıya çağırır.

(3) Senatonun raportörü genel sekreterdir.

Senatonun görevleri

MADDE 16 – (1) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında kararlar almak ve eğitim-öğretim birimlerinin programlarını onaylamak.

b) Düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirmek.

c) Fakülte, enstitü ve yüksekokul ile Rektörlüğe bağlı tüm birimlerin kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

ç) Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programlarını ve akademik takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) Mütevelli Heyet tarafından intikal ettirilen konular hakkında görüş bildirmek.

e) Yönetim Kuruluna üye seçmek.

f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 17 – (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında dekanlar ile Üniversite öğretim birimlerini ve alanlarını temsil edecek şekilde Senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Yönetim Kurulunun raportörü, genel sekreterdir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu, idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup görevleri şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları, Mütevelli Heyet ve Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programlarını, bütçe taslağını incelemek ve kendi önerileriyle birlikte Mütevelli Heyetine sunmak.

c) Akademik birimlerin ilgili kurullarından gelen yurt dışı ve yurt içi görevlendirilecek personelin yolluk ve harcırahlarını görüşmek.

ç) Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarına yapılan itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) Üniversite yönetimiyle ilgili olarak Rektörün getireceği diğer konularda karar almak.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Dekan

MADDE 19 – (1) Dekan, profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasından Rektörün Mütevelli Heyetine önerisi ve Mütevelli Heyetin teklifi ile Yükseköğretim Kurulu tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Dekan, ihtiyaç halinde fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi, üç yıllık süre için dekan yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere Rektöre teklif eder. Dekan, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Dekanın görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Dekana, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı ayı geçerse yeni bir dekan atanır.

(4) Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Dekanın görevleri

MADDE 20 – (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve personel ihtiyaçlarını, gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirmek.

ç) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

d) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte kurulu

MADDE 21 – (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanlarıyla fakültedeki profesörlerin üç yıl için kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu, olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hâllerde fakülte kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırır.

(3) Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

c) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu

MADDE 22 – (1) Fakülte yönetim kurulu; dekanın başkanlığında, fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur. Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu, gerekli gördüğü hâllerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

(2) İdari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olan fakülte yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurulunun kararlarıyla tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programlarıyla akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin programını ve ihtiyaçlarını belirlemek.

ç) Dekanın, fakülte yönetimiyle ilgili olarak getireceği konularda karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte akademik genel kurulu

MADDE 23 – (1) Fakülte akademik genel kurulu, ilgili fakültede o dönemde fiilen eğitim-öğretimle görevlendirilmiş bulunan öğretim elemanlarından oluşur. Kurulun başkanı dekandır.

(2) Akademik genel kurul, her eğitim-öğretim yılının sonunda dekanın çağrısı üzerine olağan olarak toplanır. Gerektiğinde dekan, kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Kurul, kurulu oluşturan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ancak, görev gereği, şehir dışında veya izinli bulunan üyeler, toplantı çoğunluğunun hesabında dikkate alınmaz. Çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle ertelenen kurul, en geç 10 gün  içinde yeniden toplantıya çağrılır.

(3) Akademik genel kurulun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim-öğretim ve araştırma konuları başta olmak üzere bilimsel faaliyetlerini gözden geçirmek.

b) Çalışmaların daha verimli olması için konuları tartışarak önerileri bir tutanakla belirlemek.

c) Toplantıda belirlenen önerileri de göz önünde tutarak çalışmaların daha verimli olması için gerekli tedbirleri almak ve sonuçlarını ilk akademik genel kurul toplantısında sunmak.

ç) Alınması gerekli tedbirlerin, başka kurum ve mercilerin yetkisinde olması hâlinde, konuyu gerekli girişimlerde bulunmak üzere Rektörlüğe iletmek.

Enstitü müdürü

MADDE 24 – (1) Enstitü müdürü; Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten enstitü müdürü aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Enstitü müdürü, ihtiyaç hâlinde aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, enstitü müdür yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektöre teklif eder. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının görevleri de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hâllerinde aynı usulle yeni müdür atanır.

(4) Enstitü müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirmektir.

Enstitü kurulu

MADDE 25 – (1) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim dalı başkanlarından oluşur.

(2) Enstitü kurulu, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte kuruluna verilen görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Enstitü yönetim kurulu

MADDE 26 – (1) Enstitü yönetim kurulu, müdürün başkanlığında, müdür tarafından gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Enstitü yönetim kurulu, ilgili mevzuat ve bu Yönetmelik hükümleriyle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirir.

Yüksekokul müdürü

MADDE 27 – (1) Yüksekokul müdürü, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Müdür, ihtiyaç hâlinde; aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, müdür yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe teklif eder. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hâllerinde aynı usulle yeni müdür atanır.

(4) Yüksekokul müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirmektir.

Yüksekokul kurulu

MADDE 28 – (1) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile okuldaki bölüm veya anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşur.

(2) Yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri, yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul yönetim kurulu

MADDE 29 – (1) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri, yüksekokul bakımından yerine getirir.

Yüksekokul akademik genel kurulu

MADDE 30 – (1) Yüksekokul akademik genel kurulu; 23 üncü maddede yer alan fakülte akademik genel kurulu gibi oluşturulur, aynı usulle toplanır, aynı maddede belirtilmiş olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir.

Meslek yüksekokulu müdürü

MADDE 31 – (1) Meslek yüksekokulu müdürü, Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten müdür aynı usulle yeniden atanabilir.

(2) Müdür, ihtiyaç hâlinde; aylıklı öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, müdür yardımcısı olarak seçip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe teklif eder. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(3) Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâletin altı ayı geçmesi veya müdürlüğün herhangi bir şekilde boşalması hâllerinde aynı usulle yeni müdür atanır.

(4) Meslek yüksekokulu müdürünün görevi; bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümleriyle dekanlara verilmiş görevleri meslek yüksekokulu bakımından yerine getirmektir.

Meslek yüksekokulu kurulu

MADDE 32 – (1) Meslek yüksekokulu kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile okuldaki bölüm veya anabilim/anasanat dalı başkanlarından oluşur.

(2) Meslek yüksekokul kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte kuruluna verilmiş görevleri, meslek yüksekokulu bakımından yerine getirir.

Meslek yüksekokulu yönetim kurulu

MADDE 33 – (1) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu; müdürün başkanlığında müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

(2) Meslek yüksekokulu yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikle fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri, meslek yüksekokulu bakımından yerine getirir.

Meslek yüksekokulu akademik genel kurulu

MADDE 34 – (1) Meslek yüksekokulu akademik genel kurulu; 23 üncü maddede yer alan fakülte akademik genel kurulu gibi oluşturulur, aynı usulle toplanır, aynı maddede belirtilmiş olan görevleri meslek yüksekokulu bakımından yerine getirir.

Bölüm başkanı

MADDE 35 – (1) Birden fazla anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı,  bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde, doktor öğretim üyeleri arasından o bölümü oluşturan anabilim veya anasanat dalı başkanlarının verecekleri yazılı görüşler dikkate alınarak, bir hafta içinde, fakültelerde dekan, yüksekokullarda müdür tarafından seçilip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektöre teklif edilir.

(2) Tek anabilim dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadığı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadığı takdirde doktor öğretim üyeleri arasından, fakültelerde bölüm kurulunun görüşü alınarak dekanca, yüksekokullarda müdür tarafından seçilip Mütevelli Heyetin onayına sunmak üzere Rektörlüğe teklif edilir. Bir bölümlü fakültelerde dekan, aynı zamanda bölüm başkanıdır.

(3) Bölüm başkanı, ihtiyaç hâlinde; bölümde görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi üç yıllık süre için, bölüm başkan yardımcısı olarak seçip dekanın onayına sunar. Bölüm başkanı, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Bölüm başkanının görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de sona erer.

(4) Bölüm başkanının görevleri şunlardır:

a) Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarının ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak.

b) Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılmak ve bölümü temsil etmek, bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmalarını izlemek ve denetlemek.

c) Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu dekana veya yüksekokul müdürüne sunmak.

Yabancı diller bölüm başkanı

MADDE 36 – (1) Yabancı diller bölümü başkanı, bölümün aylıklı öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi ile Mütevelli Heyet tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten başkan aynı usulle yeniden atanabilir. Yabancı dil hazırlık sınıflarının eğitim-öğretim faaliyetleri ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

(2) Yabancı diller bölümü başkanı, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca, ön lisans ve lisans programlarına ve lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin, kendi konularında okuduğunu ve duyduğunu anlayabilecek, kavrayabilecek, metinleri Türkçeye çevirebilecek, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilecek düzeyde dil öğrenmelerini sağlamak için açılacak hazırlık sınıflarında, eğitim-öğretimin en verimli biçimde yürütülmesini sağlamak için gerekli tedbirleri almakla görevlidir.

Diğer akademik kurullar

MADDE 37 – (1) 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversitede akademik genel kurulları dışında, akademik bölüm ve akademik anabilim/anasanat kurulları oluşturulur ve bu kurullar ilgili mevzuat hükümleriyle kendilerine verilen görevleri yerine getirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Öğretim Elemanları

Öğretim üyeleri

MADDE 38 – (1) Öğretim üyeleri, Üniversitede görevli profesör, doçent ve doktor öğretim üyesidir.

(2) Üniversite öğretim üyelerinin ilk atanmasında, yükseltilmesinde ve yeniden görev süresinin uzatılmasında devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama koşullarına ilaveten, Üniversitenin belirlediği koşullar da aranır.

(3) Bütün çalışmalarını Üniversitede yapacak olan tam zamanlı profesörler, doçentler ve doktor öğretim üyelerinin sözleşmeleri en çok dört yıl süre ile yapılır. Sözleşme süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

(4) Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışmaları yasaklanmış veya disiplin yoluyla bu kurumlardan çıkarılmış kişiler Üniversitede görev alamazlar.

(5) Öğretim üyelerinin başlıca görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Üniversitede ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, projeleri ve seminerleri yürütmek.

b) Üniversitede bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapmak.

c) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek onlara gerekli konularda yardım etmek, 2547 sayılı Kanundaki amaç ve ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek.

ç) Her eğitim-öğretim yılındaki bilimsel araştırmalarının, yayınlarının, verdiği derslerle yönettiği seminerlerin ve uygulamaların listesini ve kongre tebliğlerinin birer örneğini, bir rapor hâlinde, bağlı bulunduğu birim yöneticisi aracılığı ile aralık ayı sonunda Rektörlüğe sunmak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Öğretim görevlileri

MADDE 39 – (1) Öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleriyle tanınmış kişiler, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla sözleşme veya ders saat ücreti ile görevlendirilirler.

(2) Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

Araştırma görevlisi

MADDE 40 – (1) Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim elemanıdır.

(2) Araştırma görevlileri, Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla en çok üç yıl için atanırlar. Aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer.

(3) Araştırma görevlilerinin atanmasında devlet yükseköğretim kurumlarındaki atama koşullarına ilaveten, Üniversitenin belirlediği koşullar da aranır.

Yabancı uyruklu öğretim elemanları

MADDE 41 – (1) Üniversitede sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görüşü üzerine Rektörün önerisi ve Mütevelli Heyetin onayıyla ilgili mevzuat hükümlerine göre atanırlar. Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının ücretleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğretim elemanları, görevleri bakımından 2547 sayılı Kanun ve bu Yönetmelikte aylıklı öğretim elemanları için öngörülen hükümlere tabidir.

Öğretim elemanı yetiştirme

MADDE 42 – (1) Üniversitede Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre, yurt içinde ve dışında öğretim elemanı yetiştirilir. Bu amaçla Üniversitenin araştırma görevlileri, araştırma ve doktora çalışmaları yapmak üzere başka bir üniversiteye gönderilebilir.

(2) Yurt içinde veya yurt dışında bu şekilde yetiştirilecek öğretim elemanları, taraflarca yapılacak sözleşmeye ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Üniversitede mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadır.

Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme

MADDE 43 – (1) Öğretim elemanlarının yurt içinde ve yurt dışında görevlendirilmelerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(2) Görevlendirmelerde yapılacak ödemeler; bunların süreleri, görevlendirmenin amacı ve kapsamına ilişkin esaslar, ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Araştırma-geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 44 – (1) Üniversitenin akademik birimleri araştırma-geliştirme projeleri ile danışmanlık hizmetleri yürütebilir ve benzer nitelikte faaliyetlerde bulunabilirler.

(2) Projeler, danışmanlık hizmetleri ve benzeri faaliyetler ile ilgili usul ve esaslar ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Üniversitenin İdari Teşkilatı ve Çalışma Esasları

İdari birimler

MADDE 45 – (1) Üniversite idari teşkilatı genel sekreterliğe bağlı, genel sekreter yardımcıları ve aşağıdaki birimlerden oluşur:

a) Bilgi İşlem Müdürlüğü.

b) Destek Hizmetleri ve Yapı İşleri Müdürlüğü.

c) Dış İlişkiler Ofisi.

ç) Enstitü Sekreterliği.

d) Fakülte Sekreterliği.

e) Hukuk Müşavirliği.

f) İnsan Kaynakları Müdürlüğü.

g) Kariyer Ofisi.

ğ) Kalite ve Strateji Geliştirme Koordinatörlüğü.

h) Kurumsal İletişim Müdürlüğü.

ı) Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü.

i) Mali İşler ve Finans Müdürlüğü.

j) Meslek Yüksekokul Sekreterliği.

k) Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.

l) Öğrenci İşleri Müdürlüğü.

m) Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü.

n) Teknoloji Transfer Ofisi.

o) Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı Sekreterliği.

ö) Yüksekokul Sekreterliği.

(2) Fakülte/enstitü/yüksekokul/meslek yüksekokulu/yabancı diller bölüm başkanlığı/ortak dersler bölüm başkanlığı sekreterleri, dekan/enstitü müdürü/yüksekokul müdürü/MYO müdürü/bölüm başkanlarına bağlı olarak, görevli oldukları birimin idari işlerini yürütürler.

(3) Üniversite idari teşkilatının görevleri ve çalışma usul ve esasları Mütevelli Heyet tarafından yürürlüğe konulacak ayrı bir yönerge ile düzenlenir.

Genel sekreter

MADDE 46 – (1) Üniversite idari teşkilatının başı genel sekreterdir. Genel sekreter, idari teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.

(2) Genel sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

b) İdari ve mali konularda Mütevelli Heyet ve Rektörlük tarafından alınan kararları yürütmek.

c) Senato ile Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan katılmak, raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak.

ç) Alınacak idari personelin seçimine ilişkin usuller ile niteliklerini belirleyip Rektörlük aracılığı ile Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını sağlamak.

d) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.

e) Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek.

f) Dosyalama, arşiv ve bilgi sistemlerinin kurulmasında ve işletilmesinde yardımcı olmak.

g) Senato ile Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek.

ğ) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(2) Genel sekretere bağlı olarak atanacak genel sekreter yardımcısı; genel sekreterin görevlerine yardımcı olur, genel sekreterlik ve Rektörlük tarafından verilecek idari, teknik ve mali hizmetlerin yürütülmesini ve diğer işleri yapar.

Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokul sekreteri

MADDE 47 – (1) Birim sekreterlerinin görevleri, idari hizmetlerin yürütülmesi ve dekan/müdür tarafından verilecek görevleri yapmaktır.

Çalışma esasları

MADDE 48 – (1) Üniversitede aylık ücretle görev yapan profesör, doçent ve diğer öğretim elemanları bütün çalışmalarını ve zamanlarını Üniversite ile ilgili görevlere ayırırlar.

Özlük hakları

MADDE 49 – (1) Üniversitede görev alan personelin çalışma esasları tabi oldukları kanun hükümlerine göre belirlenir.

Disiplin

MADDE 50 – (1) Üniversitede görev alan personelin disiplin iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Mali Hükümler

Üniversitenin gelir kaynakları

MADDE 51 – (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça yapılacak bağış ve yardımlar.

b) Araştırma, geliştirme projeleri ve danışmanlık hizmetleriyle, halka açık sürekli eğitim hizmetlerinden elde edilecek gelirler.

c) Öğrencilerden alınacak eğitim-öğretim ücretleri.

ç) Yayın ve satış gelirleri.

d) Üniversite tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulacak işletmelerden ve kurulu işletmelere iştiraklerden elde edilecek gelirler.

e) Devlet yardımı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak her çeşit yardımlar.

f) Bağışlar, vasiyetler ve diğer gelirler.

g) Eğitim, uygulama ve teknoloji merkezlerinden elde edilecek gelirler.

Alım, satım, yapım ve kiralama işleri

MADDE 52 – (1) Üniversitenin alım, satım, yapım, onarım, kiralama işleri ve işlemleri ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Harcama yetkilisi ve mali denetim

MADDE 53 – (1) Üniversitenin harcama yetkilisi Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyet, Üniversitenin yöneticilerine uygun gördüğü ölçüde yetkilerini devredebilir.

(2) Üniversitenin mali denetimi Mütevelli Heyet, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer kurumlarca yapılır.

(3) Üniversite bütçesine ait gerçekleşen gelir ve giderleri gösteren cetveller, her yılsonunda düzenlenerek, gelir ve gider belgeleriyle birlikte Başkanlığa verilir. Bunlar incelenir, varsa gerekli işlemler tamamlatılıp uygunluk sağlanarak karara bağlanır ve denetime hazır şekilde saklanır.

(4) Üniversitenin, Mütevelli Heyet tarafından onaylanan ayrıntılı bütçesinin bir örneği ile bütçenin uygulanmasına ilişkin esaslar ve harcamaya ilişkin yetkileri gösterir Mütevelli Heyet kararları Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

(5) Mali yılsonu gerçek harcamalar, yeminli mali müşavirce usulüne uygun incelenip tasdiklenir ve en geç müteakip yılın mart ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna gönderilir.

Üniversiteye ait mallar

MADDE 54 – (1) Üniversiteye ait gayrimenkuller Üniversite adına tapuya tescil edilir. Her türlü araç, gereç ve demirbaşlar da noter tasdikli ayniyat kayıt defterine kaydedilip, kayıtlar usulüne uygun şekilde dosyalanır ve elektronik olarak tutulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 10/4/2011 tarihli ve 27901 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut Mütevelli Heyet üyelerinin görevleri, görev süreleri tamamlanana kadar devam eder.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.