21 Ocak 2022 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31726

YÖNETMELİK

Çağ Üniversitesinden:

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK KLİNİKLERİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/6/2021 tarihli ve 31510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çağ Üniversitesi Hukuk Klinikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Merkezin ilgi alanına giren konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde bilirkişilik ile projeye dayalı çalışmalar yapmak ve benzeri araştırma faaliyetlerinde bulunmak.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

13/6/2021

31510