19 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31724

YÖNETMELİK

Nişantaşı Üniversitesinden:

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Nişantaşı  Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Nişantaşı  Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Nişantaşı  Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Nişantaşı Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Nişantaşı Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; özellikle halkın ağız ve diş sağlığını ilgilendiren, en ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve sağlık bilimleri arasında ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerin eğitim ve uygulamalarına akademik katkıda bulunmak, başta Diş Hekimliği Fakültesi olmak üzere, Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarında faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili alanlarda, 5 inci maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için araştırma ve uygulamalar yapmak üzere programlar düzenlemek, araştırma ve uygulamaları gerçekleştirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

b) Ağız ve diş sağlığı alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime devam eden öğrencilere eğitimleriyle ilgili yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Ağız ve diş sağlığı alanında hizmet içi eğitimler, kurslar, seminerler, paneller ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Ağız ve diş sağlığı hizmetleri alanında yapılan eğitim, araştırma ve uygulamalara destek olmak adına Merkez bünyesinde uygulama birimleri veya üniteleri kurmak ve işletmek.

d) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra, ağız ve diş sağlığı anabilim dallarında, ağız ve diş sağlığı ile ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, ağız ve diş sağlığı ile ilgili çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse işletmek ya da bu konuda hizmet satın almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; sağlık sektöründe deneyimli kişiler arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet Başkanı tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, gerektiğinde Rektörün teklifi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ile üç yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

b) Merkezin stratejik planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

c) Merkezdeki ünite veya birim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini denetlemek.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımını sağlamak amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Gerektiğinde Merkeze bağlı çalışma grupları kurmak.

e) Merkeze bağlı personelin ve fiziki organların kuruluş ve gelişme amaçlarına uygun olarak düzenli çalışmasını sağlamak, gerektiğinde Rektörün onayıyla çalışma birimleri açmak.

f) Merkez birimlerine yönetici ve personel istihdamı için teklifte bulunmak, Rektörün onayıyla alım sürecini tamamlamak.

g) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş ve çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

ğ) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz, diğer demirbaş ve sarf malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve girişimde bulunmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

ı) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip, Merkez faaliyetleri ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

i) Yönetim Kurulunun vermiş olduğu kararları uygulatmak.

j) Rektör tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin karar organıdır.

(2) Yönetim Kurulunun başkanı Rektördür. Yönetim Kurulu; Rektör, Müdür ve Rektörün onayı ile üç yıl süre ile görevlendirilen Üniversitede görevli üç öğretim elemanı dahil beş kişiden oluşur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, yılda en az iki kez, belirlenen gündem doğrultusunda toplanır. Rektör gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(4) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(5) Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı bulunmamak şartıyla, varsa birim yöneticileri davet edilebilir.

(6) Yönetim Kurulu, çalışmalarında Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesindeki grup, ünite veya birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin kuruluş amacına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Ağız ve diş sağlığı alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetine sunulmak üzere teklif hazırlamak.

d) Merkezin yıllık çalışmalarını denetleyerek sonuçlarını rapor halinde Rektöre sunmak.

e) 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Raporlar

MADDE 12 – (1) Merkezde tedavi görenlere ihtiyaç halinde verilecek istirahat raporları tedaviyi uygulayan hekim tarafından düzenlenir ve Müdür tarafından onaylanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet kararları uygulanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. veya Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 15 – (1) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre karşı sorumludur.

(2) Merkezde verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Nişantaşı Üniversitesi Rektörü yürütür.