19 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31724

YÖNETMELİK

Kayseri Üniversitesinden:

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kayseri Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kayseri Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (KAYDİLMER): Kayseri Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Kayseri Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Kayseri Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Kayseri Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; çeşitli kurslar ve seminerler düzenlemek suretiyle isteyenlere başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğretmek; Türkiye’yi, Türk kültürünü ve Türk dilini tanıtmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında başta Türkçe olmak üzere Osmanlıca ve diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğretmek; Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

b) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanların öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

c) Merkezin amaçları doğrultusunda araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

ç) Türkçeyi en iyi seviyede öğretmek ve Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı gezileri düzenlemek.

d) Başta Türkçe olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanların eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türk dili başta olmak üzere diğer dünya dillerinden ihtiyaç duyulanları öğreten, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtan film, ses ve görüntülü kasetler hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Dilbilim gibi bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına meslekî tecrübeye yönelik ilgili mevzuat hükümleri kapsamında uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Yurt dışında yaşayan Türkleri ve akraba toplulukları yurt içinde ve/veya yurt dışında temsil eden kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak Türk dilinin ve Türk kültürünün zenginleşmesine katkıda bulunmak.

ğ) Yurt dışında Türkçe öğretimi yapan veya bünyesinde ilgili bölümler bulunan üniversitelerle ve diğer akademik kuruluşlarla işbirliği yapmak.

h) Türkiye’de yaşayan yabancıların çocuklarına ve Türkiye dışına çıkacak vatandaşların yaşadıkları topluma uyum sağlayabilmeleri ve okullarında başarılı olabilmeleri amacıyla Türkçeyi ve ihtiyaç duyulan diğer dünya dillerini öğretmek.

ı) Diğer ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarına, gerekirse uzaktan eğitim yoluyla Türk dili ve kültürünü kazandırmak ve bu amaçla ihtiyaç duyulabilecek ders materyallerini sağlamak.

i) Türkçe öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

j) Üniversiteler arası işbirliği protokolleri kapsamında, yurt dışından gelen öğrenci ve akademisyenler ile Türkiye dışına çıkacak öğrenci ve akademisyenlere ilgili ülkelerin dilini öğretmek.

k) Türkçenin eğitimi ve öğretimiyle ilgili bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

l) Türkçe ve diğer dünya dillerine yönelik dil sınavları düzenlemek, ilgili mevzuat hükümleri kapsamında dil yeterlilik belgesi vermek.

m) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türkçeye ve Türk kültürünün tanıtımına hizmet eden başarılı kişilere ödüller vermek.

n) Dil kursları ve Avrupa Birliği ölçütlerine göre dil sınavları hazırlamak ve düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör, gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdürün görev başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün altı aydan fazla süreyle görevinin başında bulunmaması hâlinde yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak, gözetim ve denetimini yapmak.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görev dağılımını yapmak.

ç) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile öncelikli olarak Merkezin faaliyet alanıyla ilgili olan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak.

b) Merkezde görevlendirilecek personelin tespiti ile ilgili konularda Müdürün tekliflerini incelemek ve Rektörlüğe önerilmesine karar vermek.

c) Merkezde uygulanacak kursların açılmasına ilişkin esasları belirlemek.

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak.

d) Diğer kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve bunlara ilişkin protokolleri hazırlamak.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre birimler oluşturulmasına ilişkin ilkeleri belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Rektörlüğe sunmak.

f) Müdürün her faaliyet yılı sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak.

g) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayın konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak, hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesine karar vermek.

ğ) Araştırma, yayın ve öğretimle ilgili konularda karar almak.

h) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek.

ı) Merkezin bütçe tasarısını karara bağlamak.

i) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğretim elemanları

MADDE 12 – (1) Merkezde görevlendirilen öğretim elemanları; eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama, yayın ve danışmanlık ile bu Yönetmelik çerçevesinde ders vermek, ders ve test kitapları ve benzeri materyaller oluşturmak, sınav soruları hazırlamak, sınav yapmak, kurslara ve kültürel faaliyetlere katılmak, genel ağ sayfası tasarımı, uzaktan dil öğretimi çalışmaları ve benzeri görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar ve Merkez bütçesi kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kayseri Üniversitesi Rektörü yürütür.