19 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31724

YÖNETMELİK

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/3/2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanun, 24/3/1950 tarihli ve 5659 sayılı Atatürk Orman Çiftliği Kanunu, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin beşinci bölümü ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (j), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Alt görev: 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha alt düzeydeki görevleri,

b) Aynı düzeyde görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“j) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler esas alınarak belirlenen daha üst düzeydeki görevleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar şunlardır:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Birim müdürü.

2) Müdür yardımcısı.

3) Şef.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) İç denetçi.

ç) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

d) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, memur, ambar memuru, ayniyat memuru, dava takip memuru, santral memuru, sekreter, veznedar, tahsildar, mutemet, şoför.

e) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, kimyager, tekniker, teknisyen, veteriner hekim, hemşire, laborant, diyetisyen.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak.

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.

(2) Görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.

2) Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 10 yıl toplam hizmeti bulunmak.

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak veya 18/4/1999 tarihinde görevde olmak kaydıyla aynı tarih itibari ile lise mezunu olmak.

2) Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 8 yıl toplam hizmeti bulunmak.

c) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.

2) Müdürlük kadrolarında en az 1 yıl görev yapmış olmak ve en az 10 yıl toplam hizmeti bulunmak.

ç) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) Kadronun gerektirdiği hizmet süresine sahip olmak.

3) Müdürlük kadrolarında en az 3 yıl hizmeti bulunmak.

d) Memur, ambar memuru, ayniyat memuru, dava takip memuru, santral memuru, sekreter, veznedar, tahsildar ve mutemet kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak.

e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

2) En az 5 yıl hizmeti bulunmak.

3) En az beş yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Bu maddeye göre yapılacak atamalarda 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresi şartlarını taşımak zorunludur.

(2) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Birim müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.

b) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak.

c) İç denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak.

2) Müdürlükte birim müdürü, hukuk müşaviri veya daha üst görevlerde en az 2 yıl fiilen görev yapmış olmak.

3) Ulusal veya uluslararası geçerliği olan İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “biyolog” ibaresi “diyetisyen” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkralarında yer alan “Personel ve İdari İşler Müdürlüğü” ibareleri “Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Personel ve İdari İşler Müdürlüğüne” ibaresi “Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğüne” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve İdari İşler Müdürlüğü” ibaresi “Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Personel ve İdari İşler Müdürlüğünde” ibaresi “Personel ve Destek Hizmetleri Müdürlüğünde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “7 nci maddesinin” ibaresi “6 ncı ve 7 nci maddelerinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

23/3/2017

30016