18 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31723

YÖNETMELİK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 – (1) 28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı yürütür.

 

Ek-1

 

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ

 

UNVAN

DİSİPLİN AMİRİ

Başkan Yardımcısı

Başkan

İç Denetçi

Başkan

İç Denetim Bürosunda Görevli Diğer Personel

Başkan

I.Hukuk Müşaviri

Başkan

Hukuk Müşaviri

I.Hukuk Müşaviri

Avukat

I.Hukuk Müşaviri

Hukuk Müşavirliğinde Görevli Diğer Personel

I.Hukuk Müşaviri

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Başkan

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde Görevli Diğer Personel

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

Özel Kalem Müdürü

Başkan

Özel Kalem Müdürlüğünde Görevli Diğer Personel

Özel Kalem Müdürü

Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

Başkanlık Müşaviri

Başkan

Daire Başkanlıklarında Görevli ÖSYM Uzmanı, ÖSYM Uzman Yardımcısı

Daire Başkanı

Daire Başkanlıklarında Görevli Diğer Personel

Daire Başkanı

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Tabip, Diş Tabibi

Daire Başkanı

Tabiplikte, Diş Tabipliğinde Görevli Diğer Personel

Daire Başkanı