18 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31723

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2018/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 8/4/2018 tarihli ve 30385 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/2)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/M3)

4412.10.00.00.00

Bambudan olanlar

580

4412.31

En az bir dış yüzü tropikal ağaçlardan olanlar

4412.33.10.00.00

En az bir dış yüzü huş ağacından (Betula spp.) olanlar

4412.33.20.00.00

Dış yüzü huş ağacı olmayan, fakat en az bir dış yüzü kavak veya titrek kavaktan (Populus spp.) olanlar

4412.33.30.00.00

Dış yüzü huş ağacı, kavak veya titrek kavak (Populus spp.) olmayan, fakat en az bir dış yüzü okaliptüs (Eucalyptus spp.) olanlar

4412.33.90.00.00

Diğerleri

4412.34.00.00.00

Diğerleri, en az bir dış yüzü 4412.33 alt pozisyonunda belirtilenlerin dışında kalan geniş yapraklı türlerden olanlar

4412.39.00.00.00

Diğerleri, her iki dış yüzü de iğne yapraklılardan olanlar

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2018

30385