12 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31717

YÖNETMELİK

İnönü Üniversitesinden:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNUSEM)’ni,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İnönü Üniversitesi Rektörünü,

ç) TS EN ISO/IEC 17024: Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı tarafından kabul edilen Uygunluk Değerlendirmesi-Personel Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar için Genel Şartlar standardını,

d) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

e) Üniversite: İnönü Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında, yaşam boyu öğrenme kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda, uzaktan veya yüz yüze eğitim, kurs ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları düzenlemek.

b) Sınav organizasyonları, toplantılar, bilimsel görüş ve danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla bireysel, kurumsal ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesine; eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

ç) Teknik ve mesleki alanlarda belirlenen ulusal yeterlilikleri düzenleyen mevzuata ve TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak sınav ve belgelendirme hizmeti sunulmasına, işleyişine, organizasyon yapısına ve mali konulara ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Uzaktan veya yüz yüze eğitim, kurs ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sertifika programları açmak.

b) Kongre, konferans, sempozyum, panel, seminer ve benzeri etkinlikler gerçekleştirmek.

c) Bilimsel görüş vermek, proje ve rapor hazırlamak, araştırma, uygulama ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirmek, proje pazarları, eğitim fuarları ve benzeri faaliyetler düzenlemek.

ç) Basılı ve elektronik kitap, dergi, broşür ve benzeri malzemeler üretmek, yazılım geliştirmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içindeki veya yurt dışındaki kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak mesleki ve meslek içi eğitim, kurs ve sertifika programları açmak.

e) Sınav hizmetleri ve organizasyonu, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ulusal ve uluslararası belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, belge, sertifika ve katılım belgesi vermek veya bunları yapacakları koordine etmek.

g) ISO 17024 şartlarına, TÜRKAK tarafından öngörülen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararası personel belgelendirme sertifikasyonu eğitimleri düzenlemek, sınavlar yapmak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde belge, sertifika ve katılım belgesi vermek.

ğ) Ulusal ve uluslararası her türlü eserin süreli-süresiz basım ve yayımını her türlü yöntem ile yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde kitaplık ve arşiv oluşturmak, basım faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmadığı durumda görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.

ç) Merkez faaliyetlerinin Merkezin amacına uygun olarak gerçekleşmesi için gerekli önlemleri almak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun uygun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı ve görevleri

MADDE 10 – (1) Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir.

(2) Müdürün geçici olarak görevi başında bulunmadığı hallerde Müdürün belirlediği müdür yardımcılarından biri kendisine vekalet eder. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür dâhil Üniversitenin farklı birimlerindeki öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan ya da herhangi bir nedenle üç aydan fazla süreyle görevini yerine getiremeyen üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve bir sonraki döneme ait çalışma programı hakkında karar vermek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili düzenlenecek başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin standardını ve koşullarını belirlemek.

c) Merkez faaliyetlerinin düzenlenmesine ve faaliyetlerde görev alacaklara ilişkin karar almak.

ç) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili birim veya komisyon oluşturulmasına karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Mali konular

MADDE 16 – (1) Merkezin mali konulardaki iş ve işlemlerinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 20/4/2009 tarihli ve 27206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnönü Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İnönü Üniversitesi Rektörü yürütür.