10 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31715

YÖNETMELİK

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden:

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ HAZIRLIK SINIFI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/5/2012 tarihli ve 28309 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfında lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitim süresi 2 (iki) akademik yıldır.

(2) Azami süreler içinde eğitimlerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişikleri kesilir. Öğrencilik haklarından yararlandırılmaksızın aşağıdaki hükümlere göre işlem uygulanır:

a) Lisans ve lisansüstü öğrenciler, başvuruda bulunmaları halinde, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren üç akademik yıl boyunca, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her akademik yılın başında yapılan Eylül ayı seviye belirleme sınavına katılabilirler.

b) İlişikleri kesilen lisans ve lisansüstü öğrencileri, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası sınavlarda başarılı olduklarını gösteren dil belgelerini, sınav hakları devam ettiği müddetçe ibraz edebilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Temel İngilizce Bölümü hazırlık sınıfında yapılan SBS ve final sınavlarına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ocak ayı seviye belirleme sınavına; YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren lisansüstü öğrencileri, çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış olan lisansüstü öğrencileri ve Enstitüye lisansüstü programlara Bahar yarıyılı için kabul edilen adaylar girebilir.

b) Temmuz ayı seviye belirleme sınavına; YDYO’ya kayıtlı olan ve devam yükümlülüğünü yerine getiren tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri, çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler ve Enstitüye lisansüstü programlara Güz yarıyılı için kabul edilen adaylar girebilir.

c) Eylül ayı seviye belirleme sınavına; Enstitüye yeni kayıt yaptıran lisans ve lisansüstü öğrencileri, devam yükümlülüğü aranmaksızın YDYO’ya kayıtlı olan tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri ve çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler girebilir.

ç) Final sınavına; devam yükümlülüğünü yerine getirmiş ve yıl içi başarı ortalaması 60 ve üzeri olan öğrenciler girebilir. Çeşitli nedenlerle bir yıl için izinli sayılmış öğrenciler izinli sayıldıkları yılın final sınavına giremezler.

d) Hazırlık sınıfında yapılacak olan final sınavı ve seviye belirleme sınav tarihleri Senatoda kararlaştırılarak akademik takvimde ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

31/5/2012

28309

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1/3/2021

31410