10 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31715

YÖNETMELİK

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinden:

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 25/10/2020 tarihli ve 31285 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Bir öğrenci ekle-sil haftasının bitiminden 10 uncu ders haftasının sonuna kadar dersten çekilme talebinde bulunabilir. Dersten çekilme talebi, akademik takvimde belirtilen süresi içerisinde dilekçeyle bizzat bölüm başkanlığına yapılır ve uygun bulunması durumunda Öğrenci Bilgi Sistemine işlenir. Dersten çekilen öğrenciye ait ilgili ders Ç notuyla not durum belgesinde gösterilir. Öğrenciler tekrarlamak zorunda oldukları derslerden, yükseltmek üzere aldığı derslerden, daha önce çekildiği (Ç notu aldığı) derslerden ve kredisiz derslerden çekilme talebinde bulunamaz. Bir yarıyılda asgari ders yükü veya altında ders alan öğrencilere dersten çekilme izni verilmez. Dersten çekilme hakkı eğitim-öğretim süresi içerisinde en fazla iki kez kullanılabilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Akademik takvimin öngördüğü tarihler içerisinde dersten çekilme talebi uygun görülen öğrenciye Ç notu verilir. Ç notu ağırlıklı genel not ortalamasına katılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Yatay geçiş.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

25/10/2020

31285

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2021

31557