8 Ocak 2022 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31713

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 28/11/2016 tarihli ve 29902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) ALES puanı koşulu aranmayan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının % 50'si ve yazılı ve/veya mülakat sınavı sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranan tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si ve yazılı ve/veya mülakat sınavı sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(6) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezsiz yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde lisans mezunu adaylardan başvuranlar için ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20’si ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(6) ALES puanı koşulu aranmayan tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve yazılı ve/veya mülakat sınavı sonucunun %50’si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(7) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tezli yüksek lisans başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans ve/veya yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının % 20'si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

b) Temel tıp bilimleri programlarına başvuran Tıp Fakültesi mezunları için ALES veya TUS temel tıp puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya TUS temel tıp puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

c) Diş Hekimliği Fakültesi mezunları için ALES veya DUS puanı dikkate alınır. Değerlendirmede ALES veya DUS puanının %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı sonucunun %30’u dikkate alınarak, anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.”

“d) Özel yetenek ile öğrenci kabul eden doktora programlarına öğrenci kabulünde; yazılı ve/veya mülakat olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ile birlikte portfolyo/performans sınavı sonucu da değerlendirilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Doktora başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapmak üzere, enstitü yönetim kurulu, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından en az üçer kişilik jüriler oluşturur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yabancı ülkelerdeki lisans veya yüksek lisans programından mezun olanların Yükseköğretim Kurulundan denklik belgesi de almaları gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olan adayların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/portfolyo/performans sınavı incelemesi sonucu da değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50’si, lisans ve/veya yüksek lisans ortalamasının % 20’si, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/portfolyo/performans sınavı incelemesi sonucunun % 30’u dikkate alınarak, ilgili anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla toplam en az 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

(5) ALES puanı koşulu aranmayan sanatta yeterlik programına başvuracak olan adaylarda lisans mezuniyet not ortalaması ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/portfolyo/performans sınavı sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede lisans mezuniyet not ortalamasının % 50'si ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat/portfolyo/performans sınavı sonucunun % 50'si dikkate alınarak anabilim/anasanat dalı akademik kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 70 puan alanlar arasında sıralama yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sanatta yeterlik başvurularını değerlendirmek ve yazılı olarak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sınavı yapmak üzere, enstitü anabilim dalı akademik kurulunca önerilen öğretim üyeleri arasından enstitü yönetim kurulu en az üçer kişilik jüriler oluşturur.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

28/11/2016

29902

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

19/2/2017

29984

2-

24/4/2017

30047