6 Ocak 2022 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31711

YÖNETMELİK

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden:

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ARAŞTIRMALAR

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi (ADÜ-AVAM)’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi (ADÜ-AVAM)’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Aydın Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Avrupa Birliğine dahil ve aday ülkeler ile ilgili çalışmalar yapmak.

b) Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ortaya çıkabilecek sorunları belirlemek ve bu sorunların aşılmasına yönelik politikalar üretmek.

c) Türkiye ve Avrupa Birliği ile ilgili olarak iktisat, işletme, ticaret, turizm, kamu yönetimi, finansman, bankacılık, eğitim, tarım, sağlık, spor, kültür-sanat etkinlikleri ve benzeri alanlarda çalışmalar yapmak.

ç) Ülkemizdeki ve Avrupa Birliğindeki ilgili kuruluşlarla ilişkiler kurup, bu ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak, bu kuruluşlardan destek almak.

d) Avrupa Eğitim Programları olan Socrates (Genel Eğitim Programı), Leonardo Da Vinci (Mesleki Eğitim Programı) ve Youth (Gençlik Programı) için altyapı çalışmalarını yapmak ve Üniversite eğitim sisteminin Avrupa eğitim sistemine uyumunun sağlanmasına yardımcı olmak.

e) Gerek Üniversite bünyesindeki öğretim elemanları ve öğrencilere, gerekse çevredeki ilgili kurum ve kuruluşlara yönelik tanıtıcı ve eğitici seminer çalışmaları yapmak, toplantı ve konferanslar düzenlemek.

f) Avrupa Birliği VII. Çerçeve Programı ve ileride oluşturulacak diğer programlar bağlamında Üniversitede hazırlanacak olan projelere rehberlik hizmeti vermek.

g) Merkez bünyesinde bir Avrupa Dokümantasyon birimi kurmak ve Avrupa Birliği konusunda veri tabanı oluşturmak.

ğ) AB ülkelerindeki eğitim olanaklarını ve eğitim programlarını araştırmak ve AB ile ilgili alanlarda Üniversite öğretim elemanlarına bilgi vermek.

h) AB’deki üniversite ve araştırma kurumlarındaki araştırmacılarla Üniversite bünyesindeki araştırmacıları bir araya getirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en fazla iki öğretim elemanını Rektörün onayıyla müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdür istediğinde müdür yardımcılarını aynı usulle değiştirebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla olması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Müdürü süresi bitmeden önce görevden alabilir.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna seçilecek üyeleri Rektöre önermek.

c) Merkez bünyesinde düzenli çalışmayı sağlamak.

ç) Merkezdeki gözetim ve denetimi yapmak.

d) Gerekli durumlarda Danışma Kurulunun, Merkez birimlerinin, çalışma gruplarının oluşturulması için Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

e) Yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına uygun Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önereceği ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer. Herhangi bir nedenle ayrılan üyenin yerine, yine aynı yöntemle yenisi seçilir. Görevi sona eren üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez ve/veya gerekli hallerde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Kararlar, açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde kapalı oylama yapılır. Kapalı oylama sonucunda eşitliğin bozulmaması durumunda Müdürün kararı belirleyicidir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, Merkezin idari ve teknik kadro ihtiyacını tespit etmek.

b) Gerekli gördüğü durumlarda, çalışma alanı ile ilgili görüşleri hayata geçirmek üzere Merkez bünyesinde geçici ve sürekli çalışma grupları oluşturmak ve bu gruplarda görevlendirilecek adayları tespit etmek.

c) Merkezin çalışma alanlarıyla ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak amaç ve görevlerine uygun proje ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

ç) Merkezin yıllık çalışma raporunu hazırlamak.

d) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

e) İlgili mevzuat ile verilen görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin oluşum amacına, kapsamına ve etkinlik alanlarına katkı yapacak öğretim elemanları ve diğer kurum ve kuruluşların alan uzmanları arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üyelerden oluşur.  Görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yenisi görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, Müdürün başkanlığında yılda en az bir defa, gerekli durumlarda daha fazla olmak üzere toplanır. Danışma Kurulu toplantısı için salt çoğunluk aranmaz, ancak kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylama sonucunda oyların eşit olması halinde Başkanın kararı belirleyicidir. Müdürün görev süresinin bitmesi veya görevinden ayrılması durumunda Danışma Kurulu üyelerinin de görevleri sona erer.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin genel stratejilerini ve politikalarını oluşturmaya yardımcı olmak.

b) Merkezin etkinlikleri doğrultusunda dış paydaşlarla işbirliğinin geliştirilmesini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

c) Her yılın Aralık ayının ilk haftasının son iş gününün mesai bitimine kadar, Danışma Kurulu üyeleri kendi bulundukları birimlerin Merkez ile iş birliği kapsamında yaptıkları ve bir sonraki yıl için yapmayı planladıkları tüm etkinliklerini, görüş ve önerilerini bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları

MADDE 13 – (1) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri geçici veya sürekli olmak üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Gerektiğinde Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Demirbaş, alet ve ekipman

MADDE 16 – (1) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 27/5/2005 tarihli ve 25827 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Avrupa Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.