5 Ocak 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31710

YÖNETMELİK

Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre belirlenmiş olan ders kredisini”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenci adayları ilan edilen tarihlerde, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırabilirler veya Üniversite tarafından belirlenip istenilen belgeler ile kayıt bürosuna şahsen başvururlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayanlar ile on sekiz yaşından küçük adaylar noter tasdikli vekâletnameleri ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırabilirler.”

“(5) e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite tarafından kayıt için istenilen belgeleri önceden ilan edilmiş tarihler içerisinde kesin kayıt işlemlerinin yapıldığı birimlere elden teslim etmek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Uzaktan yapılacak olan eğitimler, eğitimin özelliği ve içinde bulunulan şartlar göz önüne alınarak çevrim içi uzaktan senkron, uzaktan asenkron veya yüz yüze ve eş zamanlı uzaktan senkron olarak gerçekleştirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencilere, öğrenimlerini tamamlamak için tanınan azami süreler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarında dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarında yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarında azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarında azami dokuz yıldır. Hazırlık eğitim süresi ise azami iki yıldır. Yurt dışı akademik birimlerde yer alan ön lisans ve lisans programlarında azami süreler ilgili akademik birimin bulunduğu ülkenin eşdeğer diploma programları için belirlenen azami süreleri ile aynıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Eğitim programlarında yer alacak zorunlu teorik ve/veya uygulamalı derslerin yarıyıllara dağılımı ve yapılacak değişiklikler, akademik birimlerin ana bilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senatoda kararlaştırılır. Öğrenci, seçmeli dersini kayıtlı olduğu programdaki seçmeli derslerden seçebileceği gibi, ilgili programın bağlı olduğu akademik birim yönetimi ve danışmanı tarafından öngörülen ve AKTS kredileri eşdeğer olan başka birim, bölüm ve programların seçmeli dersleri arasından da seçebilir.

(5) Öğrencinin bir programdan mezun olabilmesi için, müfredatlarında tüm dersleri dönemlik olan programlarda her dönem için 30 AKTS kredisi olmak üzere; ön lisans programlarında toplam 120 AKTS kredisi, dört yıllık lisans programlarında 240 AKTS kredisi, beş yıllık lisans programlarında 300 AKTS kredisi ve altı yıllık lisans programlarında 360 AKTS kredisi alması gerekir. Başarısız olunan derslerin tekrarı veya intibak nedeniyle öğrenci bir yarıyılda/yılda bu fıkrada belirtilen AKTS kredilerinden daha az veya bu Yönetmelikte izin verilen en fazla AKTS kredisi kadar ders alabilir.

(6) Eğitim-öğretim programı, fakülte veya yüksekokulların niteliklerine göre teorik ders, uygulama, laboratuvar, uygulamalı ders, işletmede mesleki eğitim, klinik çalışma, saha çalışması, staj, seminer, bitirme projesi ve benzeri çalışmalardan oluşur.”

“(9) Eğitim-öğretim programlarında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinin ne şekilde gerçekleştirileceği ilgili birimlerin önerileri doğrultusunda Senato tarafından belirlenerek eğitim-öğretim yılı başlangıcından önce öğrencilere duyurulur. Zorunlu hallerde veya olağanüstü durumlarda eğitim uygulama planlarında akademik birimlerin talebi veya görüşü alınarak Senato kararı ile değişiklik yapılabilir.

(10) İkili iş birliği protokolü ile farklı bir kurumda eğitiminin bir kısmını veya tamamını alacak olan öğrenciler, protokol ile belirlenen eğitim dönemlerinde eğitim aldıkları ilgili kurumun eğitim-öğretim ile ilgili mevzuatına ve programına tabi olarak eğitimlerine devam ederler. Bu durumda olan öğrenciler, özel öğrenci olarak bulundukları kurumlardaki eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bağlı olduğu kurum tarafından yapılan faaliyetlere katılabilirler.

(11) Başka bir kurumun nam ve hesabına veya misafir öğrenci statüsünde eğitiminin bir kısmını veya tamamını Sağlık Bilimleri Üniversitesinde alacak olan öğrenciler Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ilgili mevzuatına ve programına tabi olarak eğitimlerine devam ederler. Bu öğrenciler için bağlı oldukları kurumların ihtiyacına göre ilave düzenlemeler yapılabilir.

(12) Yurt dışı akademik birimlerde eğitim gören öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin yapılacak olan düzenlemelerde, bu Yönetmelik hükümleri dışında kalan ve eğitim-öğretimin yürütüldüğü ülkenin mevzuatının gerektirdiği zorunlu düzenlemeler de yer alabilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kayıt yenileme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yarıyılı/yılı başlamadan akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerin, kayıt yenileme ve ders alma işlemlerinin yürütülebilmesi için o döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini yatırmış olması gerekir. Öğrencilerin kaydının silinmesi halinde, alınan öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti iade edilmez. 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca, öğrenim katkı payını ödemeyenler o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Öğrenciler, müfredatlarında tüm dersleri dönemlik olan programlarda bir yarıyılda en fazla 45 (kırkbeş), bunun dışında kalan programlarda yılda en fazla 70 (yetmiş) AKTS’lik derse kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uygulamalı ders, işletmede mesleki eğitim ve stajlar

MADDE 18 – (1) Uygulamalı ders, işletmede mesleki eğitim veya staj zorunluluğu olan programlarda uygulamalı ders, işletmede mesleki eğitim veya staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen düzenlemeler kapsamında akademik birimlerin ana bilim/ana sanat dalı kurulları ve bölüm kurullarından gelen öneriler göz önüne alınarak ilgili birim kurulu önerisi ile Senato tarafından kararlaştırılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yatay/dikey geçiş yolu ile ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıran öğrenciler daha önce aldıkları ve başarılı oldukları derslerden ilgili birimin muafiyet ve intibak komisyonunun önerisi doğrultusunda ilgili birim yönetim kurulu kararı ile muaf edilirler. Birim yönetim kurulu kararı ile bu öğrencilerden kayıtlı olduğu programın gerektirdiği ancak öğrencinin daha önce almamış olduğu veya intibak yapılamayan dersleri öngörülen yarıyıl/yıl içerisinde almaları istenebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Öğrenci, daha önce DC ve DD başarı notu aldığı derslerini, yazılı veya elektronik beyanda bulunarak o dönem içerisinde yapılacak olan diğer sınavlara girerek notlarını yükseltebilir.

(2) DC ve DD başarı notu alınan derslerin tekrar edilen sınavları için alınan son not geçerlidir.

(3) Dönem/yıl sonu başarı notu o dersten başarılı olmak için gerekli olan notun altında kalan, devamsızlık sınırını aşan ve sınavlara girmeyen öğrenciler bu dersi/dersleri verildiği ilk yarıyılda/yılda tekrarlar.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ile aynı fıkranın (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sınavlar; öğrenme sınavı, gelişim sınavı, formatif (biçimlendirici) sınav, ara sınav, ders kurulu sınavı, summatif (karar verdirici) sınav, mini klinik sınav, nesnel yapılandırılmış klinik sınav, olgu temelli değerlendirme, yarıyıl/yılsonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, staj sonu sınavı ve muafiyet sınavından oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü olarak basılı veya elektronik ve/veya uygulamalı olarak yüz yüze, çevrim içi (online) uzaktan senkron veya uzaktan asenkron olarak yapılabilir. Seçmeli veya teorik kuramsal sınavların yapılmasının uygun olmadığı dersler için ölçme-değerlendirme ölçeği belirlenmiş olmak şartı ile proje, ödev, saha çalışması ve benzeri uygulamalar da sınav yerine kullanılabilir. İlgili birim kurulları tarafından farklı bir değerlendirme önerisinin bulunmadığı durumlarda; bir dersin yarıyıl/yıl içi sınavlarının ders başarı notuna etkisi %40, yarıyıl/yılsonu veya bütünleme sınavının etkisi de %60'tır.”

“4) Haklı ve geçerli görülen bir mazeretle ara sınava giremeyen öğrencilere ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenen tarihte mazeret sınavı yapılır. Zorunlu hallerde veya olağan üstü durumlarda Yüksek Öğretim Kurulu kararları doğrultusunda mazeret sınavı yapılmasına izin verilen diğer sınavlar için de belirli bir akademik birimi ilgilendiren konulardaki mazeretler için birim yönetim kurulu kararı ile akademik birimlerin genelini ilgilendiren konulardaki mazeretler için Senato kararı ile mazeret sınavı yapılabilir.”

“1) Ara sınavlar ile mazeret sınavı yapılmasına izin verilen diğer sınavlara, ilgili yönetim kurulunca veya Senato tarafından kabul edilen haklı ve geçerli bir sebepten dolayı katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınavı yapan öğretim elemanı en geç sınav tarihini takip eden 7 nci günün sonunda sınav sonuçlarını ilan eder.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28 – (1) Öğrencinin genel başarı durumunun değerlendirilmesinde, başarı baraj notu en az 2,00 (CC)’dir. En son hesaplanan genel akademik not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenci şartlı olarak başarılan derslerden başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler öncelikle alttan kalan başarısız oldukları dersleri almak üzere ilgili yarıyıl/yıl derslerini alırlar.”

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

16/5/2016

29714

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

1-

4/3/2018

30350

2-

5/3/2019

30705