4 Ocak 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31709

YÖNETMELİK

İstinye Üniversitesinden:

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSÜFİZYOTEM): İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstinye Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: İstinye Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: İstinye Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite disiplini altında, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili bilimsel araştırmalar yapıp bu alana yönelik her türlü tıbbi tetkik ve tedaviye yönelik sağlık hizmeti vermek, bu konudaki interdisipliner çalışmaları teşvik ve organize etmek, danışmanlık hizmeti vermek, bilimsel toplantı, kurs ve seminerler düzenlemek.

b) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yapmak ve klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirmek, var olan uygulamaları ise daha ileriye taşımak.

c) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezlerle iletişim kurmak, lisansüstü eğitimde kurs ve programlar geliştirilmesine yardımcı olmak, bilgi birikimi sağlamak ve yaymak.

ç) Diğer üniversite, kamu ve sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde kullanılacak merkezi laboratuvarları oluşturmak, donanım ve verileri sağlamak.

d) Merkezde yapılacak çalışmaları ulusal ve uluslararası, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarından alınacak proje destekleri ve bireysel ya da kurumsal bağışlar ile desteklemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) İnsan sağlığına yönelik yeni tanı ve tedavi uygulamaları geliştirmek üzere ileri araştırmalar yaparak, klinikte kullanılabilecek yeni yaklaşımlar geliştirilmesine katkı sağlamak.

b) Araştırmacıların multidisipliner çalışma yapmalarını teşvik ederek, temel bilimlerin ve klinik bilimlerin ortaklığında uygulamaya yönelik araştırma projeleri oluşturarak, koordine etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı destek kaynaklarını kullanabilmek.

c) Tedavide kullanılabilecek yeni teknikleri, uygulama yaklaşımlarını, tamamlayıcı terapileri ve terapötik ürünleri analiz etmek ve sonrasında klinik çalışmalara uygun hale getirmek, nihayetinde klinik uygulamasını yapmak.

ç) Fizyoterapi ve rehabilitasyona gereksinim duyan hastalarda terapi ve sağlıklı kişilerde koruyucu fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygulayarak araştırmalar yapmak ve toplumsal farkındalığı artırmak.

d) Meslek içi ve toplumsal eğitim çalışmaları yapmak ve bu amaçla seminerler, atölye çalışmaları ve konferanslar düzenlemek, yazılı ve elektronik ortamlarda yayınlar hazırlamak, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilinçlendirici etkinliklere katılmak.

e) Bu amaçları gerçekleştirmek üzere ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarla, araştırma grupları oluşturmak ve bilim insanları ile ortak çalışmalar yürütmek.

f) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları raporlamak, bilimsel dergi, kitap, bülten ve benzeri ortamlarda yayımlamak.

g) Merkezin çalışmaları sonunda bu alanda elde edilecek ürünler için patent hazırlığı yapmak veya kamuya açık hale getirmek.

ğ) Merkezin gereksinimlerini karşılamak ve olanaklarını genişletmek için gerektiğinde hizmet satın almak ve/veya hizmet satmak.

h) Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilere staj ve uygulamalar ile ilgili hizmetleri sunmak ve enstitüde yapılacak lisansüstü ve diğer araştırmalarda Merkezin laboratuvar, donanım ve diğer olanaklarından yararlanılmasını sağlamak.

ı) Merkezin tanı/tedavi hizmeti gibi ticarileştirilebilir ürünlerinin sunulması ve paylaşılması için gerekli fikri mülkiyet haklarını yapılacak sözleşme ve protokoller ile güvence altına almak.

i) Merkezin çalışmalarına ihtiyaç duyulan alanlarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak ve danışmanlık hizmetleri vermek.

j) Yönetim Kurulu tarafından istenilen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından fizyoterapi ve rehabilitasyon konusunda deneyimli, alanında ulusal ve uluslararası düzeyde basılmış eserleri olan İstinye Üniversitesi öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir.

(2) Müdürün altı aydan fazla süreyle görevi başında bulunamayacağı durumlarda bir ay içinde yeni bir Müdür görevlendirilir. Rektör, Müdürlük görevini yeni Müdür görevlendirene kadar bizzat yürütebileceği gibi, görevi vekâleten yürütmek üzere Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanlarından birine verebilir.

(3) Müdür, Rektörün onayıyla, Üniversitenin konuyla ilgili alanlarında çalışan tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir şekilde görevinden ayrılması halinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdür yardımcıları, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdürün görevlerini yerine getirir.

(4) Müdür, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, amaçları doğrultusunda çalıştırmak ve düzenli bir şekilde yönetmek.

b) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili planları hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe bilgi vermek.

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak, Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak.

ç) Merkezde görev yapacak personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

d) Her yılsonunda Merkezin çalışmaları hakkında faaliyet raporu düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.

f) Eğitim, kurs, çalıştay, kongre, sertifika programı, sempozyum, seminer ve benzeri program ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir. Yönetim Kuruluna Müdür başkanlık eder.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az iki kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır.

(3) Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üç kez arka arkaya veya toplam beş kez mazeretsiz olarak toplantıya katılmayan üyenin görevi kendiliğinden düşer.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar alır.

(2) Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak.

ç) Eğitim, araştırma, uygulama ve yayım konularında projeleri değerlendirip önerilerde bulunmak.

d) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu değerlendirmek; bir sonraki döneme ait çalışma raporunu hazırlamak ve raporları Rektörlüğe sunmak.

e) Merkezin mali işlemlerini, gelir ve gider dengesini koordine etmek.

f) Merkezin faaliyetleriyle ilgili eğitim programlarının hazırlanması ve planlanması, katılım koşullarının belirlenmesi, eğitim verecek birimlerle gerekli koordinasyonun sağlanması konularında kararlar almak.

g) Eğitim programları ile bu programların sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgeleri düzenleyerek vermek.

ğ) Müdürün, yönetim ile ilgili getireceği konularda karar almak.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 12 – (1) Merkezin çalışma konularıyla ilgili faaliyetlerin verimliliğini artırmak üzere uygulama, proje, yayın, saha araştırmaları, halkla ilişkiler gibi sürekli veya geçici çalışma birimleri veya üniteler oluşturulabilir. Birim ve üniteler, birim başkanı veya bir Yönetim Kurulu üyesi sorumluluğunda çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yürütmek üzere görevlendirilen Üniversitedeki ilgili personelden oluşur.

(2) Çalışma birim veya üniteleri; Müdürün teklifi ve Rektörlüğün onayıyla kurulur, ilgili başkan veya Müdürün görevlendireceği kişi başkanlığında toplanır ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak Müdürlüğe önerilerde bulunur. Bu birim ve ünitelerde yer alan elemanlar, öngörülen süreler için Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilir. Müdür, söz konusu birim ve ünitelerin faaliyetlerini izler ve denetler. Süresi dolan birim elemanları Yönetim Kurulu tarafından yeniden görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstinye Üniversitesi Rektörü yürütür.