3 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31708

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 5/9/2017 tarihli ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “oranı” ibaresi “değeri” olarak değiştirilmiş ve on birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ders devam durumunun, ders değerlendirme ölçütlerine katkısı ve devam zorunluluğu, dersin öğretim elemanı tarafından yarıyıl başında ders tanımlama formu ile öğrenciye bildirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav ve dönem içi çalışmalar, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet için üç ders sınavı, tek ders sınavı, bütünleme sınavıdır.”

“(13) Mezuniyet için üç ders sınavları; devam ettiği diploma programının müfredatında yer alan tüm dersleri almış, derslere devam zorunluluğunu yerine getirmiş, önlisans/lisans diploması almak için gereken diğer şartları sağlamış, kayıtlı olduğu yarıyılda aldığı dersleri başarı ile tamamladığı takdirde mezun olabilecek durumdaki yarıyıllık eğitim planı uygulayan programlara kayıtlı öğrenciler ile yıllık eğitim planı uygulayan programlarda kayıtlı öğrencilere yıllık dersleri için eğitim-öğretim ve sınav usul ve esaslarında belirlenen yıllar için en çok üç dersten yapılır. Üç ders sınavları dönem sonu sınavı yapılan dersler için uygulanır. Mezuniyet için üç ders sınavlarında, başarılı olmak için sınava girilen her dersten en az (CC) harf notu almak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu/notları dikkate alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak ve “on” ibaresi “beş” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) 3 üncü maddesiyle 14 üncü maddeye eklenen on üçüncü fıkra 2021-2022 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/9/2017

30171