3 Ocak 2022 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31708

YÖNETMELİK

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinden:

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bölüm başkanı: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı bölümlerin başkanlarını,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Dekan: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

ç) Hastane Başmüdürü: İdari hizmetler koordinatörü olarak idari, mali ve teknik hizmet sorumluluğunu yürütmek üzere Merkezde görevlendirilen kişiyi,

d) Merkez (Hastane): Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

f) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

g) Rektör: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Rektörlük: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünü,

h) Senato: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Senatosunu,

ı) Tıp Fakültesi: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesini,

i) Üniversite: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları; Merkeze başvuran hastalara yatarak veya ayaktan yüksek standartlarda, çağdaş, ulaşılabilir kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak; nitelikli tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesi için gerekli alt yapıyı sağlamak; bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalar için Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak; tıbbi uygulamaların en üst düzeyde ve verimli gerçekleştirilmesini sağlamak; sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimine katkıda bulunmak; hastanenin stratejik planı ve hedefleri çerçevesinde, modern hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmasını sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere nitelikli, çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak.

b) Yeni teknolojik gelişimleri ve bilgi faaliyetlerini takip ederek, sağlık alanında standartları en üst seviyeye çıkarmak, bölgesel ve ulusal toplum sağlık seviyesinin korunması ve geliştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

c) Tıp Fakültesi öğrencileri, Tıp Fakültesinde eğitim gören tıpta uzmanlık öğrencileri, Sağlık Bilimleri Enstitülerinin lisansüstü eğitim öğrencileri, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Hastanede yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli niteliklerde altyapıyı hazırlamak.

ç) Tıp Fakültesine ait klinik anabilim dallarının sağlık konusundaki akademik araştırma ve çalışmaları için gerekli altyapıyı sağlamak.

d) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek.

e) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

f) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak amacıyla eğitsel etkinliklerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

g) Rektörlüğün ve Merkezin yönetim organlarının kararlaştıracağı veya ilgili mevzuatla verilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; lisans düzeyinde tıp eğitimi almış, tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü süresi dolmadan önce görevinden alabilir. Müdür yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün önerisiyle, lisans düzeyinde tıp eğitimi almış ve tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en az iki en çok dört kişi, müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün görev süresiyle aynıdır. Gerekli görülen hallerde Müdürün önerisi ile süresi dolmadan müdür yardımcıları Rektör tarafından görevden alınabilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine, Rektörün onayı ile müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez.

(3) Müdür; Hastane işleyişinin etkin ve verimli bir şekilde sağlanması için görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini müdür yardımcılarına devrederek uygulanmasını sağlar, kontrol ve denetimini gerçekleştirir. İzinli olduğu dönemlerde, Rektörün onayı ile müdür yardımcılarından birine vekalet verebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ilgili mevzuata uygun olarak Hastane hizmetlerini yönetmek.

b) Hastanenin gelişmesi için gereken tedbirleri almak, düzenlemeler yapmak ve gerekli planlar hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

c) Merkezde eğitim ve araştırma faaliyetlerinin etkin biçimde gerçekleştirilmesi için Tıp Fakültesinin akademik birimleriyle eşgüdüm içerisinde çalışmak ve gerekli önlemleri almak.

ç) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde, sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak.

d) Merkez ve Merkeze bağlı birimlerin, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak ve Hastane Başmüdürlüğü ile birlikte eşgüdüm içinde, etkin ve nitelikli biçimde çalışmalarını sağlamak.

e) Hekimlik, ameliyathane, poliklinik, eczane, yoğun bakım, radyoloji, laboratuvar, acil servis, beslenme, fizyoterapi, psikolojik danışmanlık ve benzeri tıbbi hizmetlerin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, izlenmesi ve denetimi görevlerini yürütmek.

f) Hastane sağlık hizmetleriyle ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin görüşlerini aldıktan sonra karar vermek.

g) İnsan kaynakları, bilgi işlem, medikal faturalama, muhasebe ve finans, satın alma ve depolama, arşiv, destek ve teknik, tıbbi mühendislik, tıbbi kayıt ve dokümantasyon, evrak kayıt, hasta iletişim birimi, hasta hakları, morg, sivil savunma hizmetleri gibi mali, idari ve teknik işlerin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, yönelimi, izlemi ve denetimiyle ilgili görevleri Hastane Başmüdürü koordinasyonu ile yürütmek.

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Hastane hizmetlerinin planlanması ile ilgili bir kurul olup, aşağıdaki üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Müdür.

c) Müdür yardımcıları.

ç) Dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları.

d) Merkezi Laboratuvar Sorumlusu.

e) Hastane Başmüdürü.

f) Sağlık Hizmetleri Müdürü.

(2) Yönetim Kurulu; Müdür başkanlığında, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Rektörün katıldığı Yönetim Kurulu toplantılarına Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Sağlık Hizmetleri Müdürü yapar.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat ve Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, Hastanenin yönetimi ve işletilmesi için gerekli stratejik planlamaları yapmak ve Hastane yönetiminde Müdüre yardım etmek.

b) Hastanede faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin rasyonel çalışması için yerleşim planlarını, sorumlularını belirlemek ve koordinasyonunu yapmak.

c) Hastanenin kadro ihtiyacı ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak.

ç) Müdür tarafından hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiki verilere göre değerlendirmek.

d) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardım etmek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur:

a) Dekan.

b) Müdür.

c) Müdür yardımcıları.

ç) Dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları.

d) Fakülte Kurulundaki seçilmiş üyeler arasından bir doçent ve bir profesör üye (Fakülte Kurulu kararı üzerine Rektör tarafından görevlendirilir).

e) Hastane Başmüdürü.

f) Mali Hizmetler Müdürü veya vekili.

g) Sağlık Hizmetleri Müdürü.

ğ) Tıp Fakültesi araştırma görevlileri temsilcisi.

(2) Üyelerin görev süreleri asli görev süreleri kadardır.

(3) Danışma Kurulu; yılda en az bir kez Rektör başkanlığında olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplanarak Kurul üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli kararları alır. Danışma Kuruluna, Rektörün katılamadığı durumlarda sağlıktan sorumlu Rektör Yardımcısı başkanlık eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünite, birim ve komitelerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13 – (1) Merkezde ve Merkeze bağlı olarak çalışan sağlık hizmetleri ile ilgili ünitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari işlerinde görevli diğer idari birimler, yürüttükleri hizmetler açısından idari bakımdan Müdüre, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.

(2) Anabilim dallarına ait servis ve polikliniklerin çalışma düzeni ve işleyişinden anabilim dalı başkanları sorumludur. Anabilim dalı başkanları bu işleyişten aynı zamanda idari bakımdan Müdüre, bilimsel ve akademik bakımdan ise Dekana karşı sorumludur.

(3) Bölüm başkanları, anabilim dalı başkanları ve bilim dalı başkanları sorumluluk alanlarına giren Merkez faaliyet bölgelerinde Hastane hizmetlerinin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesi açısından Hastane yönetimi ile işbirliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(4) Merkez ünite ve birimlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlar ile komitelerin çalışma usul ve esasları Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü yürütür.